DEVA İKTİDARININ YEREL YÖNETİMLER VE ŞEHİRCİLİK EYLEM PLANI

Şehirlerin DEVAsı Hazır

Hakkındaki Videoyu Oynat Yerel Yonetimler ve Sehircilik Eylem Plani

MUTLU, YEŞİL YAŞAM VE DEMOKRATİK BİR YÖNETİM İÇİN YARININ ŞEHİRLERİ

DEVA Partisi olarak, Şehir hayatında hiç kimseyi geride bırakmadan, herkesin insanca yaşamasını sağlayacağız.

Yerel Yönetimleri Güçlendireceğiz
 • Aşırı merkeziyetçiliğin yol açtığı sorunları ortadan kaldıracağız. Türkiye’nin kaynaklarını yerinde, verimli ve etkin kullanmak ve demokratik kültürü derinleştirmek amacıyla yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Siyasi ve iktisadi istikrarı esas alacağız.
 • Güçlü, etkili ve verimli yerel yönetimler için ‘Yerinden Yönetim’ ilkesini esas alacağız.
 •  Bugünün ve geleceğin şehirlerinde İçişleri Bakanlığı’nın yerel yönetimler üzerinde vesayet kurmasına izin vermeyeceğiz. Atanmış İçişleri Bakanının seçilmiş belediye başkanları üzerinde görevden alma, kayyum tayin etme ve benzeri taraflı, keyfi ve partizan uygulamalara son verecek yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
 •  Yerel yönetimleri imar planı yapmaya esas yetkili hale getireceğiz.
 •  Yerel Yönetim Hizmet Standartlarının oluşturulması ile karar ve iş süreçlerini şeffaf, anlaşılır ve takip edilebilir hale getireceğiz.
 •  Yerel yönetimlerde ‘Performansa Dayalı Teşvik Sistemi’ düzenine kademeli geçiş yapacağız.
 •  İller arası iş birliğinin geliştirilmesi ve desteklenmesine önem vereceğiz.
 •  Büyükşehir Yasası’yla mahalleye dönüştürülen köylerin sorunlarını çözeceğiz.
 •  Belde belediyelerini proje bazında destekleyeceğiz.
 •  İl Özel İdareleri’nin lağvedilmesi konusunu Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde ele alacağız.
 •  Turistik yöre, gece ve gündüz nüfus farkı olan veya düzensiz göçe maruz kalmış belediyeleri desteklemek amacıyla mevcut yasal düzenlemeleri gözden geçireceğiz.
 •  Şehir içi park ve trafik cezalarını yeni bir yaklaşımla ele alacağız, trafik uygulamalarını yerel yönetimlere devredeceğiz.
 •  
Haksız Kazanca ve Yolsuzluğa İzin Vermeyeceğiz
 • Yerel yönetimlerin vurgun amacıyla kullanılmasını engelleyeceğiz. Sistemde haksız kazanç elde edilmesini mümkün kılan tüm açıkları kapatacağız. Hukuki ve ahlaki dayanağı olmayan yolsuzlukların üstüne kararlılıkla gideceğiz.
 •  Siyasetin yerel yönetimler eliyle finanse edilmesini önleyeceğiz. Geçmiş dönemlerde yapılan iş ve işlemleri denetime açacağız.
 •  Belediyelerin mal ve hizmet alımlarında ve büyük yapım projelerinde ihale sonrası teknik ve idari şartlarda yapılan değişikliklere dair Sayıştay denetimini etkinleştireceğiz.
 •  Kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz.
 • Kente Karşı İşlenen Suçlar kavramını hukuk sistemimize tanımlamak üzere çalışma başlatacağız.
 • İmar kaynaklı rantları vergilendireceğiz.
 • Belediye İktisadi Teşebbüsleri’nin (BİT) kurulmasını ve faaliyetlerini, sınırlayıcı esaslara dayalı olarak yeniden düzenleyeceğiz.
 •  
Katılımcı ve Çoğulcu Demokrasiyi İşleteceğiz
 • Tepeden inmeci olmayacağız. Demokrasiyi, aşağıdan yukarıya doğru işleteceğiz. Halkın karar alma süreçlerine katılımını sağlayacağız. Çoğulculuğu esas alarak ülkemizin demokrasi seviyesini ileriye taşıyacağız.
 • Yerel yönetimlerin karar süreçlerini katılımcı ve çoğulcu bir zemine kavuşturacağız.
 • Kent konseylerini güçlendirerek özerk hale getireceğiz.
 • Yerel yönetim seçimlerinde cinsiyet kotası uygulamaları yönünde tavır belirleyeceğiz.
 • Mahalleleri doğrudan demokrasi organizasyonları olarak dönüştürecek düzenlemeleri yapacağız.
 • İmar Planları yapılırken sosyal donatı alanları içerisinde Cem Evleri’ne mekân ayrılmasını sağlayacağız.
 • Belirli nitelikteki projelerde E-devlet oylamalarını gerçeğe dönüştüreceğiz.
 • Kent kimliği açısından anıtsal karakterli yapılarla büyük ve önemli projelerin yarışmaya açılmasını ve halk oyuna sunulmasını zorunlu hale getireceğiz.
 • Yenilikçi Tedarik mekanizmasını kuracağız. Kent kültürü birimleri kuracağız.
 • Mobil destek birimleri tesis edeceğiz. Böylece şikâyet, istek ve önerilerin belediye yöneticilerine doğrudan iletilebilmesini
ve acil desteklerin temin edilmesini kolaylaştıracağız.
 • Muhtarlık Yasası’nı çıkartacağız. Muhtarlıkların görev, yetki ve sorumluluklarını değişen şartlar çerçevesinde yeniden tanımlayıp
bu tanımlara uygun özlük hakları ve organizasyon yapısını tesis edeceğiz.
 •  
İnsan Odaklı ve Eşitlikçi Kentlerde Yaşayacağız
 • Şehir hayatında hiç kimseyi geride bırakmadan, herkesin insanca yaşamasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şehirler oluşturacağız. İş gücüne katılımın arttırılmasından kadına yönelik şiddetin azaltılmasına kadar her alanda yerel yönetimleri etkili kılacağız.
 • Temel insan haklarından olan barınma hakkını ‘Konut Edinme Hakkı’ kavramı çerçevesinde ele alıp somut uygulamalar yapacağız.
 • Dar gelirliler için konut edindirme teşvikleri belirleyecek aynı zamanda uygun koşullu sosyal konut kiralama uygulamasına geçeceğiz.
 • Tersine Göçü destekleyeceğiz.
 • Haksız kazanç (rant) esaslı değil, çevreyi ve asli mülk sahiplerini koruyan kentsel yenilenme anlayışını benimseyeceğiz.
 • Vatandaşın kıyılardan yararlanmasının önündeki engelleri kaldıracağız.
 • Adil kentsel yenilenme politikalarını takip ederken, 15 dakikalık kent/kendine yeten semt modelini özel desteklerle geliştireceğiz.
 • Mahalle içi ilişkileri odağına alan projelere destek vererek komşuluk kültürüne uygun mahalle dokusu yaratılmasına zemin hazırlayacağız.
 • Yeni yerleşim ve Organize Sanayi Bölgelerini ihdas ederken tarım ve orman alanlarını tavizsiz koruyacağız.
 • TOKİ’yi yeniden yapılandıracağız. Haksız kazanç temin eden uygulamalarına son vereceğimiz TOKİ’yi ayrıca şehir siluetinin bozulmasının ve kamu arazilerinin yağmalanmasının vasıtası olmaktan çıkartacağız.
 • Kentsel yenilenme projelerinde kadın ve çocuklar için yaşanabilir alanlar üretimini geliştireceğiz.
 • Kadın Dostu Kentler programını yaygınlaştıracağız.
 • Kadınların ekonomik hayata adil ve etkin katılımlarını sağlayacağız.
 • Mor Bayrak uygulamasını destekleyeceğiz. Kadına karşı şiddette Tek Kapı Sistemi oluşturacağız.
 • Mahallelerde kadın, aile, gençlik ve okuma merkezlerini arttıracağız.
 • Yaşamı kolaylaştıran Destek Merkezleri oluşturacağız.
 • Hızlı büyüyen yerleşim yerlerinde kritik düzeyde yetersiz kalan okul, derslik ve öğrenci yurdu kapasitesi sorunlarına yerel yönetimler eliyle çözüm getireceğiz.
 • Yerel yönetimlerde yerel eşitlik birimlerini kuracağız.
 • Kadın ve genç girişimcilere yerel yönetimlerce, mekânsal destekler, girişimcilik ve pazarlama eğitimi, kuluçka merkezi ve hızlandırıcı programlar sağlayacağız.
 • Bölgesel İstihdam Ofisleri oluşturup istihdama destek olacağız.
 • Engelli bireylerin spor yapmasının önündeki engelleri kaldıracağız.
 • Yayalaştırma çalışmalarına ve insan odaklı imar uygulamalarına yöneleceğiz.
 • Kültür, sanat, bilim ve felsefe odaklı etkinliklerin yapılacağı mekanların yaygınlaşmasını teşvik edeceğiz.
 • Binaların otopark yeterlilik belgesi alması uygulamasını getireceğiz. Belirli standartları karşılayan özel mülklere otopark yapım ve işletme ruhsatı vereceğiz.
 • Tamamlanmamış veya metruk yapıların doğurduğu görüntü kirliliği, halk sağlığı ve güvenlik risklerini önleyeceğiz.
 • Dijitalleşmiş güvenlik uygulamalarına geçeceğiz.
 • Erken trafik eğitiminin yerel yönetimler desteği ile yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.
 •  
Çevre ve Kültür Dostu Şehircilikle Hayat Kalitesini Arttıracağız
 • Yaşam alanlarımızı güzelleştirerek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracağız.
 • Yerel yönetimlerde çevreci anlayışı hâkim kılarak bir zihniyet devrimi gerçekleştireceğiz.
 • Çevre, su ve hava kirliliğiyle etkin bir mücadele yürüteceğiz.
 • Kültürel faaliyetleri destekleyeceğiz.
 • Tüm şehirlerde ileri Atıksu Arıtma Tesisleri kuracağız. Su israfını en alt düzeye indirilerek çevre kirliliğini önleyip, şehirlerimize doğrudan kullanılabilir nitelikte su temin edilebilmesini sağlayacağız.
 • Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayarak toplama ve işleme tesislerini sayıca arttıracağız.
 • İllere ve ilçelere hava ve su kalitesi etiketi vereceğiz. Temiz su ve havaya sahip şehirleri ödüllendireceğiz.
 • Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının sayısını arttıracağız.
 • Şehirlerde ses kirliliği, görüntü kirliliği ve kaldırım işgallerine karşı etkili önlemler alacağız.
 • Kentsel Tasarım Rehberleri hazırlayacağız.
 • Hayvan yaşam alanlarını çoğaltacağız. Başıboş sokak hayvanlarının yönetimine dair aksaklıkları gidermek üzere süreli hayvan barınma alanlarına sürdürülebilir bir düzen getireceğiz.
 • Şehirlerde hane-site-işletme bazlı yenilenebilir enerji yatırımlarının arttırılmasını teşvik edeceğiz.
 • Binalarda enerji verimliliğini ve çevre dostu uygulamaları destekleyeceğiz.
 • Kentlerde yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını kademeli olarak ayıracağız.
 • Yağmur Suyu Hasadı projelerini destekleyeceğiz.
 • Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının uygun tekniklerle bertaraf edilmesini sağlayacağız.
 • Yürüyüş, bisiklet ve motosiklet yollarını/tahsisli şeritlerini yaygınlaştıracağız.
 • Elektrikli araç şarj ünitelerini yaygınlaştıracağız.
 • Münhasıran elektrikli araç park alanları oluşturacak ve mevcut otoparklarda imtiyazlı alanlar tahsis edeceğiz.
 • Temalı kent parkları yapımına hız vereceğiz.
 • Şehirlerde Endemik/Botanik Bitki Parkları oluşturulmasına önem vereceğiz.
 • Peyzaj alanlarında çim ekimini kademeli olarak azaltıp çalılar, yerel ağaçlar ve sarmaşık bitkileriyle ikame ederek karbon yutak alanlarını genişleteceğiz.
 • Kişi başına düşen erişilebilir asgari yeşil alan şartı uygulamasına geçeceğiz.
 • Şehirlerde dikey tarım alanlarının arttırılmasını teşvik edecek, balkon-bahçe üretimini ödüllendireceğiz.
 • Şehirde çevre-su-hava kirliliğine neden olan firmalar için caydırıcı uygulamalar yapacağız.
 • Eskimiş elektrik-su-kanalizasyon altyapısının yenilenmesine öncelik vereceğiz.
 • Şehir Müzelerinin geliştirilmesini ve tematik müzeciliğin yaygınlaşmasını sağlayacağız.
 • Dış mekân ilan mecralarında sanat etkinliklerinin ve amatör grupların etkinlik haberlerini ücretsiz duyurmak üzere kota ayıracağız. Belli yerlere sadece sanatsal etkinlikleri duyuran raketler yerleştireceğiz.
 •  
Geleceğin Şehirlerini Kuracağız, Ulaşım Sorununu Çözeceğiz
 • Şehirlerimizi tarihi, toplumsal ve kültürel birikimlerini koruyarak yenileyeceğiz. Kentsel yenilenme süreçlerinde vatandaşlarımızın imkânlarını arttıracağız. Yıldız şehirler oluşturacağız. Şehir içi ulaşımda yaşanan sorunları gidermek üzere adımlar atacağız.
 • Şehrin anayasası olacak Nazım İmar Planı’nın tarih, istatistiki veriler ve şehrin kimliğiyle uyumlu işlevlere göre bilimsel yöntemlerle yapılmasını sağlayacağız.
 • Şehirlerin kimliğinin korunması için kültürel miras, bütünleşik yönetim planı ve kültürel kümelenme analizleri oluşturacağız.
 • Kentsel kültürel peyzaj anlayışı çerçevesinde anıtsal yapıları özenle koruyacağız.
 • Kentsel yenilenme projelerinde Sosyal Etki Değerlendirme (SED) raporu zorunluluğu getireceğiz.
 • Yıldız Şehirler kurulmasına yönelik araştırma ve ön fizibilite çalışmalarına başlayacağız.
 • Banka konut kredi sistemini kentsel yenilenmede teşvik unsuru haline getireceğiz. Dar gelirli vatandaşa faizsiz veya düşük faizli uzun vadeli kredi temin edeceğiz. Yakın doğal afet riski bulunan alanların yenilenmesine öncelik tanıyacağız.
 • Veriye Dayalı Kentsel Konumlandırma çalışmaları yapacağız.
 • Coğrafi yer işareti uygulamalarını yaygınlaştıracağız.
 • Ulusal Akıllı Kentler Programı’nın tasarlanması ve uygulanmasını temin edeceğiz.
 • Kent Bilgi Sistemi uygulamalarını güncel hale getireceğiz.
 • Disiplinler arası Yapı Bilgi Modellemesi (BIM-Building Information Modelling) sistemlerinin uygulanmasına geçeceğiz.
 • Park alanlarında ve ana arterlerde ücretsiz Wi-Fi hizmeti vereceğiz.
 • Şehir-içi Ulaşım Yönetmenliği çıkaracağız.
 • Kent ulaşım ağı otomasyon ve entegrasyon sistemlerini kuracağız.
 • Metro ve Cadde Tramvay hatlarını yaygınlaştıracağız.
 • İnteraktif Akıllı Durak uygulamalarını yaygınlaştıracağız.
 • Şehir içi yollardaki hız kesici, bariyer ve fiziki önlemleri belirli bir standarda kavuşturacağız.
 • Trafik ışık ve işaretlerinde artırılmış gerçeklik uygulamalarını yaygınlaştıracağız.
 • T.C. kimlik kartlarının belediye hizmetlerine entegrasyonunu gerçekleştireceğiz.
 • Yerel yönetimlerde ulaştırma mühendisleri istihdamını zorunlu hale getireceğiz.
 • Şehir içi taksi uygulamalarını ihtiyaca dönük olarak gözden geçirecek ve şehir içi yolcu taşımanın önünü lisanslı uygulamalar dahilinde açacağız.
 • Tarihi ve kültürel miras zengini yerleşim yerlerinde arkeolog ve restoratör istihdam edeceğiz.
 •  

İLKELERİMİZ

•Şehirler yerinden yönetilmelidir.

• Siyaset kurumu, tüm çıkar gruplarından temizlenmelidir.

• Yerel yönetimler insan ve çevre odaklı olmalıdır.

• Şehirler, afetlere dirençli yapılanmalıdır.

• Şehirlerimiz yaşamalı ve yaşatmalıdır.

HEDEFLERİMİZ

• Kültürel ve tarihi mirasımıza saygı duyarak şehirlerimizin ruhunu korumak.

• Kentsel yenilenme sürecini başarıyla tamamlamak.

• Şehirlerimizdeki çevre, su ve hava kirliliği sorununu çözmek.

• Yeşil alaları arttırarak yeşil dönüşüme öncülük etmek

Türkiye’nin sahici bir zihniyet yenilenmesine ihtiyacı var

Yaşadığımız şehirlerin nasıl yönetileceği, sözünü ettiğim zihniyet yenilenmesinin en önemli ayaklarından birisi. Bunu başarmanın yoluysa demokratik değerleri ülkemizin dört bir yanına yaymaktan geçiyor.

Biz yerel yönetimlerin güçleneceği, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin derinleşeceği bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu nedenle, tıpkı gelişmiş demokrasilerdeki gibi, ülkemizde yönetme yetkisinin mümkün olduğunca merkezden yerele doğru devredilmesi gerektiğini savunuyoruz. Türkiye tek bir makamdan, tek bir noktadan yönetilemeyecek denli büyük bir ülke.

Öte yandan, şehirlerimizi güzelliklerle donatmak gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla belirlediğimiz üç hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Bu hedeflerden ilki, kültürel ve tarihsel mirasımıza saygı duyarak şehirlerimizin ruhunu korumaktır. Bir diğer deyişle, şehirlerimizin nesiller arası aktarımını korumaktır.

İkincisi; kentsel yenilenme sürecini başarıyla tamamlamaktır.

Elinizdeki eylem planımızda, insanların güvenli yapılarda oturmaları, temel ihtiyaçlarını karşılamaları ve huzur veren şehirlerde yaşamaları için tüm imkânları seferber edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Yeni nesillere yıldız şehirler bırakmayı ödev olarak görüyoruz.

Üçüncü hedefimiz ise yeşil dönüşüme öncülük etmektir. Şehirlerimizdeki çevre, su ve hava kirliliği sorununu çözüp, yeşil alanları artırıp gündelik şehir hayatını güzelleştirmektir.

Şehirlerimize sahip çıkmanın vakti geldi.

Biz, mutlu insanların güzel şehirlerini kurmak istiyoruz. Çünkü şehirlerimizi çok seviyoruz.

Okumaya Devam Et Küçült
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Ali Babacan

Ali BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı
Candan Karlıtekin

Candan Karlıtekin

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı

Hayallerimizdeki şehirleri gerçeğe dönüştüreceğiz

Medeniyet, yani uygarlık şehirde şekillenir ve görünür olur. “Medine”, Arap dilinde şehir demektir. “Medine” kelimesi eril değil dişildir. Bu bize şehrin, doğurgan ve üretken olduğunu anlatır.

Şehir; yaşadığımız, varlığımızı varlığına kattığımız, bizi her yönümüzle ve her yönden kuşatandır. Aynı zamanda bizim kuşattığımız ve yattığımız yerdir. Yemek yediğimiz kap, kültürümüzdür. Gözümüzün önü, gönlümüzün tenidir. Şehir özetle Biz’dir. Şehrimize bakış atan herhangi bir dış göz doğrudan bizi görür.

DEVA Partisi aklı, kıvanç duyulacak bir “Biz” için düşünür. DEVA Partisi’ne göre güzel, temiz, sağlıklı, huzurlu, uyumlu, çevreci, saygılı, engelsiz, dengeli, zevkli, güvenli, özgür yaşam ve dayanışma mümkündür. DEVA Partisi, bireyleri yüceltmek suretiyle toplumun yüceleceğine yürekten inanır.

Biz’deki Yerel Yönetimler ve Şehircilik düşüncesi, DEVA Partisi’ndeki hayata değen diğer politika alanlarının kuluçkasının, filizlendiği toprağının, fırlatma rampasının, itici gücünün, çekici gücünün ve varlık gerekçesinin en ideal şekilde hayat bulması ile ilgilidir.

DEVA Partisi, şehirdeki tüm paydaşların şehre dair düşüncelerini, isteklerini ve tercihlerini yansıtabilecekleri yolların tümünü açık tutar. Böylece tüm bunları DEVA Belediyeciliği’nin yanına katmayı Yerel Yönetimler kavramı altında cem eder.

Şehir, bu anlayış ve yaklaşımla vücut bulmalı; şehrin yaraları sarılmalı, hastalıkları iyileştirilmeli, güzelliği ziyadeleştirilmelidir. Şehir hakça erişime kavuşturulmalı, misafirlerine hazırlanmalı ve gelecek nesillere kıvançla miras bırakılmalıdır.

Şehirler yerinden yönetilmelidir. Yerinden yönetilirken açık, şeffaf, hesap verebilir kurumsal yapı esas alınmalıdır. Katılımcı müzakereci kurullar ve insanlık birikimi olarak denenmiş, test edilmiş nesnel kurallar çerçevesi içinde kalınmalıdır. Yerel yönetimler; vesayete dönüşmeyen merkezi yönetimin tüm ülke ve ulus için adil hakemlik rolünü ve akıllı kaynak kullanımı için gereken eşgüdüm işlevini yadsımadan ve bu unsurlardan güç alarak yerinden yönetilmelidir.

DEVA Partisi söz sahibi olduğunda güçlü yerel yönetimler, tüm paydaşların katılımıyla, bir diğer deyişle çoğulculukla hayat bulacaktır.

Siyaset kurumu, tüm çıkar gruplarından temizlenmelidir. Büyük veya küçük tüm çıkar gruplarının gayrı meşru hedeflerinin, kitabına uydurularak, halkın hakkını ve hukukunu ihlal etmesini engellemeye kesinlikle kararlıyız. Adil rekabet zeminini alt üst edenlerin haksız kazançları karşısında bir bütün olarak uğrayacağımız maddi ve manevi zararları hesap ettiğimizde 1’e on, 1’e yüz, 1’e bin ile karşılaşabiliriz. Hatta bazen de telafisi mümkün olmayan durumlar söz konusu olabilir. DEVA Partisi söz sahibi olduğunda, siyasetin haksız kazanca ve yolsuzluğa açılan kapısı kapatılacaktır.

Yerel yönetimler insan ve çevre odaklı olmalıdır. Eşitlikçi şehirleri bir slogan olmaktan gerçeğe dönüştürmek kesinlikle bir ütopya değildir. Tıpkı şehirlere akıl aşılamanın, yani akıllı şehirler yaratmanın hayalden gerçeğe çok kısa bir zaman diliminde evirilmesi gibi… Biz, baş döndürücü değişim sürecini doğru okuyarak geleceğin şehirlerini bugünden tasarlayıp inşa etmeye bir ucundan başlamayı mümkün, kaçınılmaz ve ertelenemez görüyoruz. DEVA Partisi söz sahibi olduğunda, şehirlerimiz hak ettiği değere, insanlar hak ettiği şehirlere kavuşacaktır.

Şehirler, afetlere dirençli yapılanmalıdır. DEVA Partisi söz sahibi olduğunda doğa, insan, teknoloji kaynaklı veya hibrit afetlere dirençli şehirler Eylem Planımızda resmettiğimiz Yerel Yönetimler ve Şehircilik politikamızın genel çerçevesinin doğal sonucu olarak ortaya çıkacaktır.

Şehirlerimiz yaşamalı ve yaşatmalıdır. Çalışan, üreten, kazanan, okula giden, dinlenen, kültürel etkinliklere katılan, sergileyen, spor yapan, komşuluk yapan, her köşesine ulaşan ve her yerine erişebilen, keyifle nefes alan özetle yaşayan özgür ve varsıl insanların şehrine doğru, çağcıl uygarlığa doğru şehirlerimizi yola koymak istiyoruz.

DEVA Partisi söz sahibi olduğunda, hayallerimizdeki şehirler gerçeğe dönüşecektir.

Okumaya Devam Et Küçült

GELECEĞİN ŞEHİRLERİNİ KURACAĞIZ, ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Şehirlerimizi tarihi, toplumsal ve kültürel birikimlerini koruyarak yenileyeceğiz. Kentsel yenilenme süreçlerinde vatandaşlarımızın imkânlarını arttıracağız. Yıldız şehirler oluşturacağız. Şehir içi ulaşımda yaşanan sorunları gidermek üzere adımlar atacağız.

YEREL YÖNETİMLERİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

Aşırı merkeziyetçiliğin yol açtığı sorunları ortadan kaldıracağız. Türkiye’nin kaynaklarını yerinde, verimli ve etkin kullanmak ve demokratik kültürü derinleştirmek amacıyla yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Siyasi ve iktisadi istikrarı esas alacağız.

HAKSIZ KAZANCA VE YOLSUZLUĞA İZİN VERMEYECEĞİZ

Yerel yönetimlerin vurgun amacıyla kullanılmasını engelleyeceğiz. Sistemde haksız kazanç elde edilmesini mümkün kılan tüm açıkları kapatacağız. Hukuki ve ahlaki dayanağı olmayan yolsuzlukların üstüne kararlılıkla gideceğiz.

90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları hiç duydunuz mu?

DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Skip to content