DEVA İKTİDARININ EKONOMİ EYLEM PLAN

EKONOMİNİN DEVASI HAZIR

Hakkındaki Videoyu Oynat DEVA İktidarının Ekonomi Eylem Planı

Yaşanan demokratik gerileme dönemini durdurup, ekonomimizi hızla hak ettiği yüksek seviyeye ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz

Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme ile topyekûn zenginleşeceğiz.
Sorunları ortaya çıkaran sebepler
 • Türkiye’nin uzun dönemli büyüme performansı ciddi biçimde zayıflamıştır.
 • Atıl iş gücü yüksek oranda artış göstemiştir.
 • Türkiye tekrar kronik yüksek enflasyon dönemi içine girmiştir.
 • Yüksek işsizlik ve hayat pahalılığı derin ve yaygın bir yoksulluğu beraberinde getirmiştir.
 • Türkiye’nin sağlam mali ve finansal yapıları birer birer heba edilmiştir.
  *Merkez Bankası net rezervleri eksiye düşmüştür.
  *Borç yükü rekor seviyede artmış, Türkiye tekrar borç-faiz sarmalına girmiştir.
  *Kredi notumuz tarihin en kötü seviyelerine düşmüştür.

Son aylarda artan döviz kuru, enflasyon ve faiz seviyeleri güven ortamını ve ekonominin işleyişini felç etmiştir.

Sonuç: Maceracı ekonomi politikası Türkiye’yi orta gelir tuzağına düşürmekle kalmamış hızla fakir ülkeler ligine doğru sürüklemektedir.

 • Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin hukuk, adalet, yargı, kamu yönetimi ve ekonomi alanında yol açtığı tahribat
 • Ekonomide başarıyı sağlayan kurumsal akla dayanma, kural temelli yönetim, katılımcılık, kök nedenlere odaklanma, veri ve analize dayalı çözüm, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi ilkelerden uzaklaşılması
 • Kurumsal kapasitedeki çöküş
 • Üretim yapısının dönüştürülmesi ve toplam faktör verimliliğin artırılmasında gerekli adımların yeterli düzeyde ve zamanında atılmaması
DEVA Partisi’nin Türkiye vizyonu

DEVA Partisi’nin Türkiye vizyonu : Güçlü, saygın,özgür ve zengin Türkiye idealini gerçekleştirmektir.

 • Kuvvetler ayrılığını esasına dayanan,
 • Hukukun üstünlüğünün, Yargının tarafsızlık ve bağımsızlığının en üst düzeyde sağlandığı,
 • Katılımcı ve çoğulcu demokrasinin hakim olduğu,
 • Uluslararası sözleşmeler ve evrensel değerler çerçevesinde temel insan haklarının ve başta ifade ile basın özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklerin garanti altına alındığı,
 • Şiddet, korku, baskı, ötekileştirme, ayrıştırma ve ayrımcılığın yaşanmadığı,
 • Hukuka bağlı, vatandaş odaklı, katılımcı, tarafsız, saydam, hesap verebilir, denetlenebilir, etkili ve verimli bir kamu yönetiminin hayata geçirildiği,
 • Herkesin insan onuruna yaraşır yaşam ve refah standartlarına ulaştığı,
 • Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe umutla baktığı,
 • Milletimizin barış ve huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye.
  TEMEL İLKELER
  • Kurumsal akla dayanma, kural temelli yönetim, katılımcılık, kök nedenlere odaklanma, veri ve analize dayalı çözüm, şeffaflık, hesap verebilirlik
  DOĞRU SİSTEM
  • Adil rekabet
  • Fırsat eşitliği
  • Rant yerine verimlilik
  DOĞRU KURUMLAR
  • Kural bazlı, insan odaklı, kaliteli ve hesap verebilir kurumlar
  DEVA PARTİSİ’NİN GÜÇLÜ, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI BÜYÜME MODELİ
  • İstikrar odaklı Ekonomi ve Finans Politikaları
  • Verimlilik ve yüksek katma değer odaklı Sektörel Politikalar
  • Kapsayıcılık odaklı Sosyal Politikalar
  DONANIMLI İNSAN KAYNAĞI
  • Donanımlı, liyakat ve ehliyet sahibi insan kaynağı
  TEMEL ZEMİN
  • Özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı demokrasi; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem; Hukukun üstünlüğü ve tarafsız, bağımsız yargı

   GÜÇLÜ, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI BÜYÜME MODELİ

   DEVA Partisi iktidarında “Dur-Kalk tipi İstikrarsız Büyüme” modelinden “Güçlü, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme” modeline geçeceğiz.

   “Güçlü, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme” modelimiz 6 temel alanda dönüşümü hedeflemektedir:

   • Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir büyüme altyapısı oluşturacağız.
   • Bilgi ve yeniliğe dayalı, kaynak etkin, yeşil ve rekabetçi bir ekonomi inşa edeceğiz.
   • Büyümeyi kredi pompalamasına dayalı yapıdan verimliliğe dayalı bir yapıya kavuşturacağız.
   • Büyümenin yapısını inşaat ve imar rantlarına dayalı bir yapıdan, sanayi ve tarım başta olmak üzere yüksek katma değerli sektörlere kaydıracağız.
   • Büyümeyi tüketim ve kamu harcamaları yerine, yatırımlara ve ihracata dayalı hale getireceğiz.
   • Büyüme ve refahtan tüm vatandaşlarımızın adil bir biçimde pay almasını sağlayacağız.

    TEMEL HEDEFLER

   “Güçlü, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme” modelimizle;

   • Türkiye’yi “Orta Gelir Tuzağı”ndan kurtarıp “Yüksek Gelirli Ülkeler Grubu”na yükselteceğiz.
   • Herkesin insan onuruna yaraşır, iş, gelir ve refah düzeyine kavuşmasını sağlayacağız.
   • Fert başına millî geliri iktidarımızın birinci dönemi sonunda yüksek gelirli ülkeler grubu eşiğinin üzerine çıkaracağız.
   • Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız.
   • Enflasyonu düşük, tek haneli düzeylere indireceğiz.
   • Türkiye’ye yeniden “Yatırım Yapılabilir Ülke” statüsü kazandıracağız.
   • İşsizlik oranını tek haneli seviyeye düşüreceğiz.
   • Yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürün ihraç eden bir ülke olacağız.
   • Dünya pazarlarındaki piyasa payımızı artırarak ekonomimizi sürdürülebilir bir dış denge yapısına kavuşturacağız.
   • Aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız.
   • Ülkemizi gelir dağılımında OECD içinde en kötü sırada olmaktan kurtaracağız.
Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme modeli
 • Makroekonomik ve finansal politikaları istikrar ve sürdürülebilirlik odaklı bir anlayışla yürütecek, öngörülebilir bir iş ve yatırım ortamı oluşturacağız.
 • Aktif iş gücü politikalarıyla ve eğitime yeni bir bakış açısı kazandırmak suretiyle nitelikli istihdamı artıracak, işsizliği azaltacağız.
 • Sektörel politikaları (tarım, sanayi, enerji ve hizmetler) verimlilik ve yenilikçilik odaklı bir anlayışla uygulayarak, yüksek katma değerli ve rekabet gücü yüksek ekonomi hedefimizi destekleyeceğiz.
 • Dijital dönüşüm ve teknoloji politikalarını teknolojide sıçramayı hedefleyen ve tüm politika alanlarını yatay kesen bir anlayışla uygulayarak büyüme stratejimizi sağlam temeller üzerine oturtacağız.
 • Doğa hakları ve çevre politikalarını ‘yeşil ekonomi’ hedefimizi destekleyecek bir çerçevede uygulayacağız.
 • Eğitim politikalarımızla dijital çağın ihtiyaçlarına uygun yüksek donanımlı insan kaynağını yetiştirecek, eğitimin her kademesini (İlköğretim, üniversite) yenilikçilik ve verimlilik odaklı ekonomi modelimizi destekleyen bir yapıya kavuşturacağız. Eğitim reformunu ve dijitalleşmeyi atılımın rampası yapacağız.
 • Avrupa Birliği müktesebatına tam uyum sağlama hedefimizle uyumlu bir biçimde bir çok alanda ihtiyaç duyulan mikro reformları hayata geçireceğiz.
 • Sosyal politikalarımızla kapsayıcılığı güçlendirecek, toplumun tüm kesimlerinin ekonomik refaha katkıda bulunmasını ve refahtan adil pay almasını sağlayacağız.
 • Ekonomi ve Finans Eylem Planı
 • Enerji Eylem Planı
 • KOBİ ve Esnaf Eylem Planı
 • Sanayi ve Teşvikler Eylem Planı
 • Tarım Eylem Planı
 • Sosyal Politikalar Eylem Planı
 • Eğitim Eylem Planı
 • Doğa Hakları ve Çevre Eylem Planı
 • Yarına Atılım Eylem Planı
Ekonomi Yönetiminin Güçlendirilmesi

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ KURUMLARI GÜÇLENDİRECEK, KURUMLARARASI KOORDİNASYONU İYİLEŞTİRECEK, KURALA VE KURUMSAL AKLA DAYALI YÖNETİM ANLAYIŞINI YERLEŞTİRECEĞİZ

Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurum kuracağız.

 • Uzun vadeli strateji, planlama ve koordinasyondan sorumlu yeni bir kurumsal yapı oluşturacağız. Bu yapının politika ve strateji üretme kapasitesini güçlendirecek, yenilik ve verimlilik odaklı çalışmasını sağlayacağız.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı ayıracağız.

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı ayırarak kamu gelir, harcama ve borç yönetimi fonksiyonlarını daha etkin hale getireceğiz.

Türkiye İstatistik Kurumu’nu tam bağımsız hale getireceğiz.

 • Türkiye İstatistik Kurumu yasasını kuruma güçlü bir bağımsızlık kazandıracak anlayışla değiştireceğiz.
 • TÜİK istatistiklerinin akademisyen ve uzmanlardan oluşan komisyonlar tarafından düzenli biçimde kalite ve güvenilirlik testine tabi tutulmasını zorunlu hale getireceğiz.

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları tam bağımsız hale getireceğiz.

 • Bakanlıklar ile düzenleyici ve denetleyici kurumların görev, yetki ve sorumluluklarını mükerrerliğe ve belirsizliğe yer vermeyecek şekilde net bir biçimde tanımlayacağız.

Kamuda üst düzey atamaları ehliyet ve liyakate dayalı hale getireceğiz.

 • Merkez Bankası ve TÜİK başta olmak üzere kilit ekonomi kurumlarının üst yönetimine yapılacak atamalarda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kamuya açık biçimde bir değerlendirme yapılmasını sağlayacağız.

Ekonomi yönetiminde koordinasyonu güçlendireceğiz.

 • Ekonomi yönetiminde istişare ve koordinasyondan sorumlu mevcut yapıları yeniden düzenleyecek ve ihtiyaç duyulan yeni yapıları hayata geçireceğiz.
 • Başta TCMB ve BDDK olmak üzere finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlar arasındaki koordinasyonu daha da güçlendirecek, para ve kredi politikalarının daha uyumlu bir biçimde yürütülmesini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
 • Finansal İstikrar Komitesi’ni düzenli toplanma, kararların kamuoyuna açıklanması, Finansal İstikrar Raporu’nun Komite tarafından çıkarılması ve benzeri konularda adımlar atarak daha da güçlendireceğiz.
 • Merkez Bankası bağımsızlığına müdahale kapısını açan ve yetki-sorumluluk çatışmasına yol açan Fiyat İstikrarı Komitesi’ni kaldıracağız.

Türkiye Varlık Fonu’nu kapatacağız.

 • Hazine birliğini bozan, varlık ve katma değer yaratmak yerine borçlanmayı artıran ve kendisi Hazine’ye bir yük haline gelen Türkiye Varlık Fonu’nu kapatacağız.
 • Bu Fon bünyesinde yer alan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve diğer kamu varlıklarının Hazine, Özelleştirme İdaresi ve benzeri yapılar altında en etkili ve değer yaratan bir biçimde yönetilmesine ilişkin gerekli adımları atacağız.

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurullarını ve ofisleri kapatacağız.

 • Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurullarını ve ofisleri kapatarak bunların fonksiyonlarını yeniden ilgili bakanlık ve kurumlara aktaracağız.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun kurumsal ve insan kaynağı kapasitesini güçlendireceğiz.

 • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bünyesinde bütçe ve diğer kanunlarla ilgili kapsamlı analiz ve değerlendirme yapabilecek kurumsal yapıyı ve insan kaynağını oluşturacağız.

TBMM bünyesinde kesin hesap komisyonu kuracağız.

 • Kesin hesapların ayrı bir alt komisyonda detaylı şekilde Sayıştay’ın denetim raporlarını da dikkate alacak şekilde görüşülmesini sağlayacağız.

Sayıştay denetimini güçlendireceğiz.

 • Sayıştay‘ın denetim kapsamını tüm kamu kurum ve kuruluşlarını içerecek şekilde genişletecek, performans denetimini etkili kılacağız.
Para Politikası

MERKEZ BANKASI’NI TAM BAĞIMSIZ HALE GETİRECEK, DÜŞÜK, TEK HANELİ ENFLASYONU GERÇEKLEŞTİRECEK, İSTİKRARLI VE ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR MAKROEKONOMİK ORTAM TESİS EDECEĞİZ

 Para politikasının fiyat istikrarını esas alan ve finansal istikrara katkı yapan bir anlayışla yürütülmesini sağlayacağız.

 • Merkez Bankası’na fiyat ve finansal istikrar dışında sorumluluklar yüklenmesini engelleyeceğiz.

Serbest kambiyo ve dalgalı kur rejimini gerçek anlamda uygulayacağız.

 • Serbest kambiyo rejimine ve dalgalı kur sistemine aykırı atılmış olan adımları gözden geçirecek ve gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Merkez Bankası’nın rezervlerini güçlendirecek, rezerv yönetimini şeffaf ve hesap verebilir hale getireceğiz.

 • Merkez Bankası’nın rezerv yönetiminin şeffaf ve hesap verebilir bir çerçevede yürütülmesini sağlayacak, 130 milyar doların şeffaf olmayan bir biçimde satılmasına benzer uygulamaların önüne geçecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Merkez Bankası yönetimini tam bağımsız hale getireceğiz.

 • Merkez Bankası Başkan, Başkan Yardımcıları ve Kurul üyelerinin Banka Kanunu dışındaki bir düzenlemeye dayalı olarak görevden alınmasını engelleyeceğiz.

Merkez Bankası yönetiminin görev süresini artıracağız.

 • Merkez Bankası Başkan, Başkan Yardımcıları ve Kurul üyelerinin görev sürelerini tekrar 5 yıla çıkartacağız.

Para Politikası Kurulu üyelerini daha güçlü kılacağız.

 • Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyelerinin bireysel olarak da kamuoyunu ekonomik görünüme ilişkin beklentileri ve gerekli politika seçenekleri konusunda düzenli olarak bilgilendirmesini sağlayacağız.

Banka üst yönetimine atamaları liyakate ve ilana dayalı hale getireceğiz.

 • Banka Kanununda üst yönetime yapılacak atamaların şeffaf bir biçimde ilana dayalı ve ehliyet ile liyakati esas alan bir anlayışla yapılmasını sağlayacak değişiklikleri hayata geçireceğiz.

Merkez Bankası’nın iletişimini güçlendireceğiz.

 • Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Karar metni ve geniş özetleri, üyelerin politika tercihlerini içerecek şekilde yayımlanacaktır.

Merkez Bankası’nın hesap verebilirliğini güçlendireceğiz.

 • Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu sunumlarının yılda en az iki defa ve basına açık yapılmasını sağlayacağız.

Dijital parayı hayata geçireceğiz.

 • Merkez Bankası’nın paranın anonimliğini koruyarak dijital para tedavüle sürmesini sağlayacağız.

Ödemelerin dijital platformlara taşınmasını sağlayacağız.

 • Ödemelerin hızlı, güvenli ve daha düşük masraflı yapılabilmesi için dijital platformların kullanılmasını sağlayacağız.

BÜTÇE 

KURALA DAYALI, İSRAFTAN UZAK, ŞEFFAF, DENETLENEBİLİR, KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANAN BİR BÜTÇE ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Bütçeleme anlayışını değiştireceğiz.

 • Doğa ve çevrenin korunmasına, dezavantajlı grupların gözetilmesine ve cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışının mevzuat altyapısını oluşturacağız.

“Mali Kural” uygulamasını hayata geçireceğiz.

 • Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirmek ve öngörülebilirliği artırmak amacıyla, temel bütçe büyüklüklerine ilişkin daimi nitelikteki bazı sayısal hedefler, sınırlamalar ve ilkeler belirlenmesini içeren “Mali Kural” uygulamasını hayata geçireceğiz.

Kapsamlı bir harcama reformunu hayata geçireceğiz.

 • Tüm kamu harcamalarını gereklilik ve verimlilik açısından kapsamlı bir gözden geçirmeye tabi tutacağız.

Tüm harcamaları bütçe içine taşıyacağız.

 • Şeffaf olmayan bir biçimde özel kurallarla kamu harcaması yapılmasına son vereceğiz.

Kamuda lüks, gösteriş, israf ve savurganlığa son vereceğiz.

 • Kamuda araç tahsisini çok sınırlı tanımlı az sayıdaki görevlerle sınırlı tutacağız.
 • Yeni hizmet binası kiralamalarına ve araç kiralamasına son vererek kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacağız.
 • Temsil ve ağırlama harcamalarını en az yarı yarıya azaltarak israfa son vereceğiz.
 • Bu konularda kamuoyu denetimini teşvik edecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Kamu görevlilerinin birden fazla yerden gelir elde etmesini engelleyeceğiz.

 • Kamu görevlilerinin asli görevleri dışında birden fazla yerden aylık, ücret, huzur hakkı almasına ilişkin düzenlemeleri gözden geçirecek, mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan boşlukları ortadan kaldıracağız.

Kamu İhale Kanununu yeniden yazacağız.

 • Kamu İhale Kanununu, Avrupa Birliği normlarına uygun hale getireceğiz.
 • Kamu ihale kanununda yapılacak değişikliklerin nitelikli çoğunlukla yapılmasını sağlayacağız.

Kamu Özel İşbirliği projelerindeki usulsüzlük ve yolsuzlukların takipçisi olacağız.

 • Bu projelerin tümünü teknik, idari, hukuki ve yasama denetimine tabi tutacağız.
 • Bu projelerin fizibilite, ihale, ihale sonrası değişiklikler, uygulama, raporlama ve denetim aşamalarının tümünde yapılmış olan hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların sonuna kadar takipçisi olacağız.

Büyük ölçekli kamu yatırımları ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) uygulamalarını düzenleyen çerçeve bir mevzuat çıkartacağız.

 • Kamu Özel İşbirliği modelini, faydalanıcıların yaptığı ödemelerle kendini finanse eden projelerle sınırlı tutacağız.
 • Kamu Özel İşbirliği ve diğer büyük projelerin fizibilite çalışmalarına paydaşların katılımını; ihalelerde eşitliğin, şeffaflığın ve rekabetin artırılmasını; projelerin bağımsız denetime tabi tutulmasını sağlayacağız.
 • Hem Kamu Özel İşbirliği projelerinden kaynaklananları hem de diğer koşullu yükümlülükleri (garantilerin kapsamı, gerekçeleri, süresi vb.) ve bunların değişik senaryolar altında bütçe üzerindeki yükünü düzenli olarak kamuoyu ile paylaşacağız.

İç kontrol ve denetimi güçlendireceğiz.

Tüm kamu sektörünün Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun mali saydamlık, hesap verebilirlik, iç kontrol ve denetim gibi alanlarına ilişkin hükümlerine tabi olmasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde iyi yönetişimi geliştireceğiz. Kamu İktisadi Teşebbüslerini sürekli zarar eden yapıdan kurtaracağız.

 • İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yayımlanan ve “Kamu İşletmeleri için Kurumsal Yönetim Rehberi”nin tüm Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve kamu işletmelerinin yönetim ve denetiminde esas alınmasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Kamu borçlanmasında kur ve faiz riskinin kontrol altında tutulmasına ilişkin sıkı kurallar getireceğiz.

 • Kamu borçlanmasında ve Kamu Özel İşbirliği projeleri ile diğer Hazine garantilerinde kur ve faiz riskinin daha basiretli biçimde yönetimini sağlayacak bağlayıcı ilke ve kurallar getireceğiz.

VERGİ 

ÇEVREYİ VE İNSANI GÖZETEN, SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYE DESTEK OLACAK BİR VERGİ SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİ

Yeşil vergileme uygulamalarını hayata geçireceğiz.

 • Yeni çevre vergileri konulması, mevcut vergilerin çevreye uygun hale getirilmesi, çevreye zararlı sübvansiyonların ve vergilerin kaldırılması veya değiştirilmesi yoluna gidilmesi suretiyle yeşil vergileme uygulamalarını güçlendireceğiz.

İstisna ve muafiyetleri en aza indireceğiz.

 • İstisna ve muafiyetlerin en aza indirilmesini, benzer konulardaki vergi türlerinin konsolide edilmesini, vergi sisteminin basit, anlaşılır ve kolay uygulanabilir hale getirilmesini sağlayacağız.

Beyana tabi gelir unsurlarının kapsamını genişleteceğiz.

 • Götürü vergileme, basit usulün beyan dışına çıkarılması, ücretlerin doğrudan kesinti yoluyla vergilenmesi gibi hususlar ile Gelir Vergisi Kanunu’nda gelir unsurlarının kapsamını daraltıcı tanımları vatandaşımızın vergi yükünü artırmadan yeniden düzenleyerek beyan esasının temel alındığı çağdaş bir vergileme rejimi ihdas edeceğiz.

İmar kaynaklı rantları vergilendireceğiz.

 • Haksız gelir dağılımına ve dengesiz kaynak tahsisine yol açan imar rantlarını engelleyecek önlemleri alarak imar kaynaklı rantları vergilendireceğiz.

Ücretler üzerindeki vergi yükünü azaltacağız.

 • Gelir vergisi tarifesini (vergi oranı ve vergi dilimlerini) aile ve çocuk sayısını dikkate alarak yeniden düzenleyerek düşük ücret geliri elde edenlerin eline geçen ücret tutarını artıracağız.
 • Ücretlilerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesinde yer alan indirim unsurlarını matrahlarından indirebilmelerine imkân sağlayacağız.

İşyeri kira ödemelerinde stopaj oranını ve KDV oranını düşüreceğiz.

 • Küçük işyerleri başta olmak üzere işletmelerin iş yapma maliyetlerini düşüreceğiz.

İlk kez konut alımında tapu harcı almayacağız.

 • İlk kez konut sahibi olacak vatandaşlarımızın 150 m2’ye kadar olan konut alışlarında ödeyecekleri tapu harcını kaldıracağız.

Konut kira sözleşmelerinde damga vergisini kaldıracağız.

 • Konut kiralama sözleşmelerinde damga vergisi uygulamasına son vererek konut kiralama maliyetlerini azaltacağız.

Temel ihtiyaçlar üzerindeki KDV ve ÖTV’yi düşüreceğiz/kaldıracağız.

 • Ücretli olarak eğitim verilen, Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim, Yükseköğretim ve Özel Eğitim Okullarında her türlü eğitim ve öğretim hizmetinden alınan KDV’yi indireceğiz.
 • Zorunluluk arz eden ve lüks tüketim özelliği taşımayan ev aletleri üzerindeki ÖTV oranlarını azaltarak vatandaşımızın üzerindeki vergi yükünü azaltacağız.

Vergi iade sürecini hızlandıracağız.

 • İhtisas vergi dairesi sayısı ile çalışan sayısını artırmak ve dijital sistemlerden etkin yararlanmak suretiyle vergi iade sürecini hızlandırararak iş dünyası üzerindeki yükü azaltacağız.

Vergi cennetleri üzerinden vergi kaçırılmasını engelleyeceğiz.

 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesinde öngörülen ülkeler listesini yayımlayarak vergi cennetlerine yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılmasını sağlayacağız.

Transfer fiyatlamasına ilişkin düzenlemeleri güçlendireceğiz.

 • Başta OECD’nin BEPS projesi kapsamındaki hususlar olmak üzere transfer fiyatlamasına ilişkin düzenlemeleri uluslararası standartlarla uyumlu hale getireceğiz.

OECD Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum sağlayacağız.

 • FATF standartlarına uyum sağlayarak ülkemizin bir daha gri listeye girme ihtimalini ortadan kaldıracağız.

Vergi denetiminde teknolojiyi etkin olarak kullanacağız.

 • Vergi denetim ve inceleme işlemlerinin elektronik olarak yapılmasını sağlayacağız.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele stratejimizi ve eylem planımızı uygulamaya koyacağız.

 • Kişi ve konu bazında vergi dışı kalabilen tüm süreçleri tespit ederek bunlarla ilgili mevzuat boşluklarını giderecek; denetim marifetiyle kayıt dışılığı en aza indireceğiz.
Finans Politikaları

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYİ DESTEKLEYEN, SERMAYE BİRİKİMİNE VE SERMAYENİN TABANA YAYILMASINA KATKIDA BULUNAN BİR FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ İNŞA EDECEĞİZ

Finans sektöründeki düzenleyici ve denetleyici kurumların üst yönetimine yapılacak atamaları şeffaf ve liyakate dayalı hale getireceğiz.

 • Bu kurumların üst yönetimine yapılacak atamalarda eğitim, sektör tecrübesi gibi kriterleri daha sıkı ve dikkate alınır hale getireceğiz. Bu kurumlarda tüm çalışanlar için aranacak koşulları sıkılaştıracağız.

Finans sektöründeki düzenleyici ve denetleyici kurumların hesap verebilirliğini artıracağız.

Bu kurumların TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na yılda en az iki defa sunum yapmalarını sağlayacağız. TCMB’de olduğu gibi diğer düzenleyici kurumların kurul kararlarının da ticari sır ve diğer piyasa hassasiyetleri dikkate alınarak şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmasını sağlayacağız.

Banka yönetim kurullarına yapılacak atamaları sıkılaştıracağız.

 • Uluslararası en iyi uygulamalara uygun olarak eğitim, sektör tecrübesi, akrabalık-yakınlık ilişkileri ve benzeri hususları daha sıkı hale getirecek ve uygulanmasını sağlayacağız.

Sorunlu kredilere ilişkin kalıcı bir çözüm modeli geliştireceğiz.

 • Sorunlu kredileri halının altına süpürme yerine, konunun taraflarıyla diyalog içerisinde tutarlı, bütüncül, kötüye kullanım riskine sebebiyet vermeyen ve şeffaf bir biçimde çözümünü sağlayacağız.

Kredi derecelendirme piyasasının etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlayacağız.

 • Kredi derecelendirme piyasasında yerel ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren kuruluş sayısını artırarak rekabetçi bir yapı oluşturacağız.

Kamu bankalarının üst yönetimine atamaları objektif ve liyakate dayalı hale getireceğiz.

 • Eğitim, finans sektörü tecrübesi, ehliyet ve liyakatin bağımsız ve profesyonel insan kaynakları firmalarınca belirlenmesi gibi düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Kamu bankalarının kuruluş amaçlarıyla tutarlı olmayan alanlarda yoğunlaşmasını engelleyeceğiz.

 • Kamu bankalarının kredilerine sektör ve konsantrasyon limitleri getirilmesi gibi uygulamalarla bu bankaların kuruluş amaçlarına uygun çalışmalarını sağlayacağız.

Kamu bankalarının sektör içinde rekabeti bozmalarını engelleyeceğiz.

 • Kamu bankalarının kendilerine sağlanan avantajlı konum ve imkânları kullanarak mevduat ve kredilerde rekabeti bozucu büyümelerini önleyeceğiz. Bu çerçevede TMSF Sigorta Priminin kamu ve özel bankalar için farklılaştırılmasını sağlayacağız.

Kamu Katılım Bankalarını konsolide edeceğiz.

 • Her bir kamu bankasının kurmuş olduğu kamu katılım bankalarını konsolide ederek daha etkin hale getireceğiz.

Kamunun kontrol ettiği büyük şirketleri ve bankaları yüzde 25 oranından az olmamak üzere halka açacağız.

 • Kamunun kontrol ettiği şirketlerin daha etkin ve kurumsal normlarda yönetilebilmesi için halka açıklık oranlarını kademeli olarak artıracak düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Kamu fonları ile kamunun katkı sağladığı fonlarda pay piyasası araçlarının daha fazla ağırlığının olmasını sağlayacağız.

 • Kamu tarafından kontrol edilen fonların ekonomiye daha uzun vadeli ve daha ucuz kaynak sağlaması için pay piyasasında daha etkin rol üstlenmesini sağlayacak, bu fonların performanslarını yakından takip edecek ve kamunun bu fonları daha verimli kullanmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız.

Özkaynak kullanımını ve uzun vadeyi destekleyen sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirlere göreli vergi avantajı sağlayacağız.

 • Yatırımların en az maliyetle gerçekleştirilebilmesi için öz kaynak kullanımının özendirilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapacağız.

Şirketlerin halka açılmasını, halka açıklık oranlarının artırılmasını ve sermaye piyasalarından fon temin etmesini teşvik edeceğiz.

 • Halka açılma ve halka açıklık oranlarını artırmaya yönelik teşvikleri hayata geçireceğiz.
 • Halka açılmalarda küçük yatırımcının korunmasını, sağlıklı/sağlam halka açılmaları temin edecek adımları atacağız.
 • Şirketlerin uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun raporlama yapmalarını sağlamak için mikro ve küçük ölçekli işletmeler için mali teşvik sağlanması, SPK yükümlülüklerinin ölçek bazında farklılaştırılması vb.

Kurumsal yatırımcıları (yatırım fonları ve benzeri yapılar) destekleyeceğiz.

 • Bireylerin tasarruflarını sermaye piyasalarında değerlendirmede kurumsal yatırımcıları tercih etmelerini sağlayacağız.

Bağımsız yatırım danışmanlığı sistemini kuracağız.

 • Finans piyasalarında çıkar çatışmalarının önüne geçilmesi, yatırımcılara şeffaf ve hesap verebilir bir yatırım süreci sağlanması amacıyla yatırım danışmanlığını kurumsal ve kurala bağlı bir çerçeveye oturtacağız.

Borsada işlem gören şirketlerin yönetim kurullarının kompozisyonunun ve kalitesinin iyileştirilmesini sağlayacağız.

 • Şirketlerin kurumsal altyapısını güçlendirmek, kurala dayalı yönetimi özendirmek, çağdaş, güncel ve bilimsel süreçlerin şirketlere daha etkin uygulanmasını sağlayabilmek için gerekli düzenlemeleri yapacağız.

Bireysel emeklilik sistemini daha yaygın hale getireceğiz.

 • Bireysel emeklilik sisteminin kurumsal yapısını daha az maliyetli ve etkin hale getirecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

DASK uygulamasını daha yaygın hale getireceğiz.

 • DASK uygulamasının kapsayıcılığını artıracak destekleri ve düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Özel sağlık ve hayat sigortalarını yaygınlaştıracağız.

 • Sağlık ve hayat sigortalarının etkin kullanımını gerçekleştirecek, kurumsal yatırımcı ve fon yönetimini özendirecek düzenlemeler getireceğiz.

Sigorta ve emeklilik sektöründe dijitalleşmeyi hızlandıracağız.

 • Şeffaf ve etkin bir sistemin kurulmasına, sisteme katılımın artırılmasına ve maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlayacak dijitalleşme adımlarını hayata geçireceğiz.

Sigortacılık sektöründe rekabeti bozucu uygulamalara engel olacağız.

 • Sigortacılık sektöründe özellikle kamunun rekabeti bozucu müdahalelerde bulunmasına engel olacağız.

Sigortacılık sektöründe kamuya yeni yükler getirilmesini önleyeceğiz.

 • Uluslararası piyasalar ya da özel sektör tarafından sigortalanabilecek riskleri kamu üzerinden sigortalayarak yeni koşullu yükümlülük oluşturulmasını önleyeceğiz.

Yenilikçi finansman modellerini destekleyeceğiz.

 • Sermaye piyasalarını ve bankacılık sistemini, start-up, risk sermayesi gibi özellikle teknoloji alanında fikri olan ve yatırımcı çekmek isteyen oluşumlara destek veren bir altyapıya kavuşturacağız.
 • İş modellerindeki hızlı değişime uyum sağlamak açısından finansal sektör ile ilgili kanunların ilgili kurumlarca periyodik olarak gözden geçirilmesini ve sonuçlarının kamuya açıklanmasını sağlayacağız.
 • Kitlesel fonlama, melek yatırımcı ağları, sosyal girişimcilik, etki yatırımcılığı, girişim sermayeciliği, fonların fonu gibi yenilikçi finansman modellerini mali, hukuki ve idari teşvik ve kolaylıklarla güçlü bir biçimde destekleyeceğiz.

Ulusal Dijital Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı hazırlayacağız.

 • Dijital paranın kullanımı için altyapıyı oluşturarak tüm kesimlerin güvendiği ve karşılıklı olarak kullanabildiği dijital para ile çek, senet gibi uygulamaların dijital ortamda yaygınlaşmasını sağlayacağız.
 • Fintek’leri ve dijital ödeme sistemlerini finans endüstrisi içinde yaygınlaştıracağız.
 • Her türlü mal ve hizmetin alım satımında finansal dijital platformların kullanımını yaygınlaştıracak, kredi mekanizmalarında İş aleminden İş alemine, Tüketiciden İş alemine, Tüketiciden Tüketiciye gerçekleşecek kredi mekanizmalarının önünü açacağız.

Yüksek teknoloji yatırımlarına, yeşil girişimlere ve ar-ge faaliyetlerine daha fazla destek olacağız.

 • Kalkınma ve Yatırım Bankasına yüksek teknoloji yatırımlarına, yeşil girişimlere ve yeşil Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla ve öncelikli finansman sağlama konusunda performans kriterleri getirecek ve gerekli imkanı sağlayacağız.

Dijital bazlı çok taraflı uluslararası Yeşil Finansman Kalkınma Bankası’nın kuruluşuna öncülük edeceğiz.

 • Finans sektörünün hızla dijital uygulamalara kaymasından ve ülkemizin bu konuda ulaştığı seviyeden güç alarak tamamen dijital uygulamalara dayalı uluslararası ölçekte faaliyet gösterecek, tahvil, bono ihracının dijital ortamda gerçekleştiği, kredi verme süreçlerinin tamamen dijital bir şekilde oluştuğu bir kalkınma bankasına öncülük edeceğiz.

İlköğretim ve ortaöğretim müfredatında finansal okuryazarlığın artırılmasına yönelik derslere yer vereceğiz.

 • İlkokuldan itibaren temel ve basit ekonomik terimlerin öğretilmesi amacıyla öğretim programlarını hayata geçireceğiz. Ekonomide neden sonuç ilişkilerini ortaya koyacak programları uygulamaya koyacağız.
İhracat, Yatırım ve İş Ortamı

İHRACAT,YATIRIM VE İŞ ORTAMINI İYİLEŞTİRECEĞİZ

İhracata sağlanan destekleri artıracağız.

 • Eximbank’ın kaynaklarını güçlendireceğiz. Eximbank kaynaklarını küresel ölçekte yenilikçi girişimcilere yönelik olarak etkin biçimde kullanacağız.
 • Orta ve uzun vadeli alıcı kredileri ile hedef pazarlarda daha yüksek katma değerli sermaye malı ihracatının, yüksek teknoloji içeren inşaat taahhüt projelerinin desteklenmesini sağlayacağız.
 • Eximbank’ın bölgesel ve uluslararası finans kuruluşları ile stratejik işbirlikleri geliştirerek ülkeler bazında ve bölgeler bazında büyük dönüşümler sağlayacak önemli altyapı projelerinde liderlik yapmasını sağlayacağız.

Hizmet ihracatını çeşitlendireceğiz.

 • Hizmet ihracatımızda turizm, taşımacılık gibi geleneksel hizmetlere ilave olarak yeni nesil hizmetlerin toplam ihracattaki payını artıracak destek ve düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Dahilde işleme rejimini gözden geçireceğiz.

 • İhracatta rekabetçiliği artırmak amacıyla uygulamaya konulmuş olan Dahilde İşleme Rejiminin işlevselliğini kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutacak ve gerekli iyileştirmeleri hayata geçireceğiz.
 • Başta tarım ürünlerinde olmak üzere dahilde işleme rejimi uygulamalarındaki kayıt dışılıkla etkin olarak mücadele edeceğiz.

Gümrük Birliği’ni genişleteceğiz.

 • Avrupa Birliği ile süregelen Gümrük Birliği’ni hizmet ve tarım sektörlerini kapsayacak şekilde genişleterek bu sektörlerin rekabet gücünün artırılmasını, ülkemize doğrudan yatırımların çekilmesini ve ülkemizin bir üretim ve hizmet üssü olmasını sağlayacağız. Serbest Ticaret Anlaşmalarının dış ticarete etkilerini kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutacağız. Yeni bölgesel birliktelikler oluşturacağız.

Teşvik sistemini gözden geçireceğiz.

 • Teşvik ve destekleri pazar, finansman ve kurumsal kapasite unsurlarının tümünü dikkate alan bütüncül bir yaklaşımla sunacağız.
 • Teşvikleri tasarlarken, net katma değer, tedarik zincirindeki rol gibi kriterlere öncelik vereceğiz.
 • Firmalarımıza sadece araştırma evresinde değil, seri üretim, ticarileştirilme, markalaşma, sertifikasyon ve standardizasyon gibi aşamalarında sağlanan desteklerin etkinliğini artıracağız.
 • AR-GE ve teknoloji desteklerinin etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayacak yasal ve kurumsal altyapıyı oluşturacağız.

Yatırım ve iş ortamını iyileştireceğiz.

 • Yatırım ve iş ortamının önündeki engellere ilişkin süratle bir envanter çalışması yapacağız.
 • Rekabet ortamını koruyacak ve güçlendirecek kurumsal ve yasal adımları hayata geçireceğiz.
 • Ticari uyuşmazlıkların tarafsız ve hızlı bir biçimde çözülmesini sağlayacak yasal ve kurumsal yapıları güçlendirecek ve ihtiyaç olan ilave adımları süratle atacağız.
 • Yolsuzluklarla daha etkin bir biçimde mücadele edilmesini sağlayacağız.
İş Gücü Politikaları

İŞ GÜCÜ POLİTİKALARIMIZLA HERKESİN NİTELİKLİ, ADİL BİR ÜCRET GETİREN, SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDA OLAN İŞ İMKÂNLARINA ULAŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ

İstihdamla ilgili düzenlemeleri gözden geçireceğiz.

 • İşletmelerin büyümelerini ve daha fazla istihdam oluşturmalarını engelleyen düzenlemeleri gözden geçireceğiz.
 • İşletme boyutuna ve cinsiyete göre ayırım yapmayan daha basit ve daha esnek bir iş kanunu getirerek kayıtlı istihdamın önündeki engelleri daha da azaltma yoluna gideceğiz.

Kısmi zamanlı ve uzaktan çalışma modellerini güvenceli hale getireceğiz.

 • Özellikle kadın ve genç istihdamında kısmi zamanlı çalışma ve uzaktan çalışma gibi modelleri çalışanların sağlık ve emeklilik haklarını güvence altına alarak yaygınlaştıracağız.

İstihdam teşviklerini sadeleştireceğiz.

 • Çok sayıda ve karmaşık olan sosyal güvenlik primi ve vergi teşviklerini sadeleştirerek uygulanmasını kolaylaştıracak, işletmelerin büyümelerine ve istihdam artışına katkı sağlamasını esas alacağız.

Özel istihdam bürolarını etkinleştireceğiz.

 • Özel istihdam bürolarını yaygınlaştıracak ve İŞKUR ile koordinasyonlarını güçlendireceğiz.

İŞKUR’u güçlendireceğiz.

 • İŞKUR’un başta danışmanlık hizmetleri olmak üzere kurumsal kapasitesini güçlendireceğiz.

İş gücü piyasasında blokzincir ve yapay zeka gibi teknolojilerden en üst düzeyde yararlanacağız.

 • İş arama, eşleştirme ve işe yerleştirmelerde blokzincir ve yapay zeka gibi teknolojilerden yararlanacağız.

Bağımsız bir istihdam programlarını değerlendirme yapısı oluşturacağız.

 • Ülkemizde istihdam programlarının değerlendirilmesi amacıyla bağımsız bir yapı/mekanizma kuracağız.

Aktivasyon programları geliştireceğiz.

 • İşsizlerin iş bulmalarına yardımcı olacak, istihdam edilebilirliklerini artıracak aktivasyon programları geliştireceğiz.

Okul sonrası eğitmenli aktivite merkezlerini ve kreşleri artıracağız.

 • Kadınların iş gücüne daha aktif katılımını sağlamak amacıyla okul sonrası eğitmenli aktivite merkezleri ile kreşleri yerel yönetimlerin sorumluluğunda mahalleler düzeyinde artıracağız.
 • Bu amaçla, yaşlılar için yaşlı bakımına erişimi de iyileştireceğiz.

Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artıracağız.

 • Gençlere yönelik kısa eğitim programları, stajlar, sertifikalar, uzaktan eğitimler, dijital eğitim mecraları ve ücretsiz dijital geliştirme atölyeleri gibi programlar geliştirecek
  ve destekleyeceğiz.
 • Gençlerin çalışma hayatı ile erken yaşta tanışmasını sağlayacak iş modelleri geliştireceğiz.
 • Ortaöğretim müfredatına genel ekonomi, finansal okur-yazarlık ve girişimcilik eğitimlerini dahil edeceğiz.

Gençlerin kırsal alanlardaki iş ve istihdam imkânlarından daha fazla yararlanmalarını sağlayacağız.

 • Gençlere özel proje, program, hibe destekleri ve eğitim programlarıyla gençlerimizin kırsal alanlardaki iş ve istihdam imkânlarından (tarımsal üretim, kırsal turizm, ekolojik yenilikçilik gibi) daha fazla yararlanmalarını sağlayacağız.

Gençlik garanti programlarını hayata geçireceğiz.

 • İstihdamda ve eğitimde yer almayan gençlerin istihdam edilmesi veya eğitime yönlendirilmesi için gençlik garanti programları uygulayacağız.
 • Çok aşamalı olan bu programlarla işsiz gençler belli sürelerle ofisler tarafından yönetilen iş arama desteklerine tabi tutulacak ve bunların istihdamı için yoğunlaştırılmış bir iş arama süreci sağlayacağız.
 • Bu süreçte genç işsizin bireysel özelliklerini analiz ederek haritalandıracağız.

Dezavantajlı grupların girişimciliğini artıracağız.

 • Dezavantajlı grupların girişimciliğini artırmak için bu gruplara özgü girişimcilik eğitimleri düzenleyecek ve kendi işlerini kurmalarını girişim sermayesi, vergi, SGK primi ve kredi olanakları ile teşvik edeceğiz.

Engelli bireylerin istihdam edilebilirliğini artıracağız.

 • Engelli bireylerin yetkinlikleri ve yapabilecekleri işlere ilişkin bilgileri de içeren bir veri tabanı oluşturarak yetkinliklerine uygun eğitim almalarını sağlayacak ve istihdam edilebilirliklerini artıracağız.
 • Engelli bireylerin yazılım, kodlama, siber güvenlik, e-ticaret uzmanlığı, büyük veri yöneticiliği gibi kalifiye eleman olarak istihdamını sağlayacak projeler geliştireceğiz.

Teknoloji girişimlerini destekleyeceğiz.

 • Teknoloji girişimlerini kuruluş aşamasında ücretsiz internet bağlantısı ve bulut hizmetleri ile büyüme ve nitelikli istihdam artışına bağlı olarak vergi ve prim teşvikleri yoluyla destekleyeceğiz.
 • Girişimcilerin ihtiyaç duydukları ortak kullanım tesislerinin sayısını ve niteliklerini artıracağız.
 • Her okulda kendi mahallesinde hizmet edecek kuluçka merkezi, hızlandırıcı ve benzeri yapıları kuracağız.

Yeni nesil iş modellerini destekleyeceğiz.

 • Turizm, ulaştırma ve dağıtım, haberleşme, medya, oyun, e-spor ve emlak sektörlerinde yeni nesil iş modellerine yönelik özel destekler kurgulayacağız.

Hizmetler sektöründeki kısıtlamaları kaldıracağız.

 • Yeni iş ve istihdam imkânlarının önünü açacak bir anlayışla hizmetler sektöründeki kısıtlamaları kaldıracağız.

İş gücü piyasası mevzuatını ve kurumları dijital dönüşüme uygun hale getireceğiz.

 • Dijital dönüşümle hız kazanan yeni iş ve istihdam modellerine uyum sağlayacak mevzuat değişikliklerini ve kurumları hayata geçireceğiz.
 • Girişimlerin ve bireysel çalışmanın desteklenmesi için sigortalılık ve şirket kurma konularında bunlara özel yeni tanımlamalar yapacağız.
 • Şirket kurma ve kapatmayı, hisse dağıtımını kolaylaştıracağız.

Yerel yönetimlerin istihdam alanında daha fazla rol üstlenmelerini sağlayacağız.

 • Yerel yönetimlerin istihdam politikalarının hayata geçirilmesinde ve çeşitli istihdam hizmetlerini sunmada daha fazla rol üstlenmelerini sağlayacağız.
 • Her ilin kendine özgü istihdam geliştirme programları oluşturmasını sağlayacağız.
 • İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarını yeniden ele alıp daha etkili hale getireceğiz.

Öğrenen şehirler uygulamasını hayata geçireceğiz.

 • İnsanları öğrenme, istihdam ve fırsatlara dijital olarak bağlayarak hayat boyu öğrenmeyi artırmak için yeni bir yere dayalı yaklaşım olan öğrenen şehirler yaklaşımını uygulayacağız. Böylece gençlerin hayata ve çalışmaya hazır olması için gereken fikir, rehberlik ve becerilere sahip olmasını sağlayacağız.

Kalkınma Ajanslarının istihdama daha etkili katkıda bulunmasını sağlayacağız.

 • Kalkınma Ajanslarının bölgesel düzeyde istihdamı artıracak öncelikli alanları her yıl baştan belirlemelerini ve bu alanlara yönelik projeleri öncelikli olarak desteklemelerini sağlayacağız.

Kaçak yabancı işçilikle etkili mücadele edeceğiz.

 • Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışacak yabancı işçilere katı sınırlandırmalar getirecek, iş gücü piyasasını bozan kaçak yabancı işçilikle etkin mücadele edeceğiz.

Göçmen politikalarıyla istihdam ilişkisini güçlendireceğiz.

 • Göçmen politikalarını ülkenin artan eğitimli işçi sıkıntısı ile uyumlu hale getireceğiz.
Mesleki Eğitim Politikaları

BECERİ GELİŞTİRME VE EĞİTİM POLİTİKALARIMIZLA EĞİTİM SİSTEMİ İLE İŞ GÜCÜ PİYASASI ARASINDA GÜÇLÜ BİR İLİŞKİ KURACAK,YAPISAL İŞSİZLİĞİ AZALTACAĞIZ

Geleceğin mesleklerini belirleyecek çalışmaları hızlandıracağız.

 • Dijital ekonomiye geçiş ile teknoloji ve girişimcilik temelli olarak şekillenen iş ve istihdam dünyasında önem kazanacak geleceğin mesleklerini belirleyecek çalışmaları yapacağız.
 • Mesleki eğitim müfredatını bu doğrultuda güncelleyecek, öğrencilere farklı alanlarda da kullanabilecekleri taşınabilir yeni beceriler kazandıracak ve öğrencilerin yönelebilecekleri meslek seçenekleri konusunda esnek bir yaklaşım izleyeceğiz.

Meslek-görev kesitleri ve benzeri yeni veri setleri oluşturacağız.

 • Çalışanların ve işsizlerin beceri ve yeteneklerini ölçmeye ve geleceğin işlerine uygun hale getirmeye imkân verecek meslek-görev kesitleri ve benzeri yeni veri setleri oluşturacağız.

Mesleki profilleri genişleteceğiz.

 • Teknoloji ve girişimcilik temelli olarak şekillenen iş ve istihdam ortamına uyum kapasitesini artırmak için mesleki profilleri genişleteceğiz.

Çalışanların transfer edilebilir yetkinliklerini geliştireceğiz.

 • Dijital yetkinliklerin yanı sıra çalışanların transfer edilebilir yetkinliklerini geliştirecek ve böylece dijital ekonominin taleplerine cevap verecek ve yeni işlere uyum sağlamayı kolaylaştıracak programları hayata geçireceğiz.

Teknoloji ve Bilişim Liselerini yaygınlaştıracağız.

 • Teknoloji ve Bilişim Liseleri ile gençlerin yazılım, kodlama ve teknoloji alanlarında meslek sahibi olmalarını sağlayacağız.

İnternet üzerinden ve yerinde eğitimleri yaygınlaştıracağız.

 • Gelecekte ihtiyaç duyulacak yeni meslek ve yetenekler için internet üzerinden ve yerinde eğitimler sunacağız.

Yaşam boyu öğrenme programlarını artıracağız.

 • Otomasyon ve iş alanlarındaki hızlı dönüşümün yaratacağı uyum ihtiyacını karşılamaya yönelik yaşam boyu öğrenme programlarını artıracağız.

Meslek okullarını sayı, yönetişim ve müfredat açısından destekleyeceğiz.

 • Meslek okullarını genişletecek, okullar ve firmalar arasındaki bağlantıları güçlendirecek ve eğitim müfredatını periyodik olarak güncelleyeceğiz.
 • Mesleki ve teknik okulların yönetim ve karar alma süreçlerinde özel sektör ve meslek kuruluşlarının yer alacağı, iş dünyasıyla etkileşimli bir okul yönetim sistemi kuracağız.

İşyeri eğitim tabanlı mesleki eğitim sistemi kuracağız.

 • Kariyer rehberliğini geliştirmek ve meslekler hakkında bilgiyi daha iyi yaymak için ülke düzeyinde işyeri eğitim tabanlı mesleki eğitim sistemi kuracağız.
 • Çıraklık veya yüksek mesleki eğitim şeklindeki teorik eğitim ile pratik eğitimi ve kazançlı iş öğrenmeyi birleştiren bir sistem uygulayacağız.
 • Verimliliğin artırılması ve istihdamın kalıcılaştırılması için şirketler ve kurumların meslek içi eğitime önem vermelerini sağlayacağız.

Staj programlarının etkililiğini artıracağız.

 • Akademik eğitimi stajla uyumlaştıracak, işverenlerin staja bakışını olumlu hale getirecek ve işverenin staj yükümlülüklerini basitleştireceğiz.

Mesleki eğitimde blok zincir ve yapay zeka uygulamalarından en üst düzeyde yararlanacağız.

 • Mesleki ve teknik eğitimin iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan mesleklere ve niteliklere cevap verecek şekilde planlanma ve yürütülmesi ile mesleki eğitim mezunlarının istihdam edilebilirliklerinin takibinde blokzincir ve yapay zeka uygulamalarından en üst düzeyde yararlanacağız.

Mesleki eğitimde kamu-özel sektör iş birliğini güçlendirecek, mesleki ve teknik okulları işletmelerin bulunduğu yerlerde kuracağız.

 • Mesleki ve teknik okulları sanayi, hizmetler, tarım sektörleriyle ilişkilerine göre organize sanayi sitelerinde, ticaret ve turizm alan ve merkezlerinde, tarımsal işletmelerin bulunduğu yerlerde kuracak, mevcut okulları da tedricen bu yerlere taşıyacağız.

Mesleki ve teknik eğitimde yerel yönetimlere daha fazla sorumluluk ve rol vereceğiz.

 • Mesleki ve teknik eğitim planlamasında ve sağlanmasında yerel yönetimlere daha fazla sorumluluk verecek, bununla tutarlı imkân sağlayacağız.

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartını genişletecek, belge sahibi olmayı destekleyeceğiz.

 • Mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartını tüm meslekleri kapsayacak şekilde genişleteceğiz. Bireylerin mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme masraflarının kamu tarafından karşılanmasını sağlayacağız.

İLKELERİMİZ

• Kurumsal akla dayanma,

• Kural temelli yönetim,

• Katılımcılık,

• Kök nedenlere odaklanma,

• Veri ve analize dayalı çözüm,

• Şeffaflık, hesap verebilirlik.

HEDEFLERİMİZ

• Türkiye’yi “Orta Gelir Tuzağı”ndan kurtarıp “Yüksek Gelirli Ülkeler Grubu”na yükselteceğiz.

• Herkesin insan onuruna yaraşır, iş, gelir ve refah düzeyine kavuşmasını sağlayacağız.

• Fert başına millî geliri iktidarımızın birinci dönemi sonunda yüksek gelirli ülkeler grubu eşiğinin üzerine çıkaracağız.

• Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız.Enflasyonu düşük, tek haneli düzeylere indireceğiz.

• Türkiye’ye yeniden “Yatırım Yapılabilir Ülke” statüsü kazandıracağız.

• İşsizlik oranını tek haneli seviyeye düşüreceğiz.

• Yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürün ihraç eden bir ülke olacağız.

• Dünya pazarlarındaki piyasa payımızı artırarak ekonomimizi sürdürülebilir bir dış denge yapısına kavuşturacağız.

• Aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız. Ülkemizi gelir dağılımında OECD içinde en kötü sırada olmaktan kurtaracağız.

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin temelinde siyasi tercihler yatıyor. Ekonomi, Beştepe yönetimi çevresinde kümelenen dar bir grubun menfaatine endekslendi.

Demokratik değerleri ve ilkeleri askıya alan otoriter yönetim zihniyeti ülkemizin ciddi kayıplar yaşamasına sebep oldu.

Ekonominin bu süreçten yara almadan çıkması beklenemezdi. Bir diğer deyişle, otoriter rejim derinleşirken, bu sistemin ekonomik yapısının kamu harcamalarında lükse, gösterişe, israfa, inşaat ve imar rantlarına dayanması kaçınılmazdı. Ne yazık ki öyle de oldu. Öte yandan, yapılan tüm “ekonomik deneyler”, geniş kitleleri yoksullaştırmaktan başka hiçbir sonuç vermedi. Ancak madalyonun bir de öbür yüzü var. Türkiye, yakın tarihinde önemli kırılma noktaları da yaşadı. Toplumun tüm kesimlerinde refahın yükseldiği, her bireyin zenginleştiği, orta direğin güçlendiği demokratikleşme dönemi hafızalarımızdaki yerini koruyor. O dönemde, ekonomi yönetiminde oluşturduğumuz dürüst, çalışkan ve işin ehli kadrolarla beraber ülkemizi taşıdığımız seviyenin mimarı olmaktan gurur duyuyoruz. Yaşanan demokratik gerileme dönemini durdurup, ekonomimizi hızla hak ettiği yüksek seviyeye ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz. DEVA Partisi kadrolarıyla birlikte, ülkemizin en başarılı olduğu dönemlerden çok daha iyisini
yakalayacağımıza eminim. Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme ile topyekûn zenginleşeceğiz.

Okumaya Devam Et Küçült
Ekonomi Eylem Planı Ali Babacan

Ali BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı
İbrahim Çanakcı

İbrahim Çanakcı

Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı

Her bir vatandaşımızı insan onuruna yaraşır, iş, gelir ve refah düzeyine kavuşturmayı hedefliyoruz

Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri, Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçildikten sonra ciddi bir bozulma sürecine girmiştir.

Ülkemizin uzun dönemli büyüme performansı zayıflamış, özellikle eğitimli gençler ve kadınlar arasında olmak üzere işsizlik ciddi biçimde yükselmiş, enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmış, yoksulluk derinleşmiş ve yaygınlaşmıştır. Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sistemiyle beraber kuvvetler ayrılığının zayıflaması, hukuk ve yargıya olan güvenin tarihi en düşük seviyelere gerilemesi, kamu yönetiminde kurumlar ve kuralların çökmesi ekonomide güven ve öngörülebilirliği ciddi biçimde tahrip etmiştir. Ekonomik performansın zayıflamasının en önemli nedenlerinden bir diğeri son yıllarda verimlilik artışlarının durması, hatta bazı yıllar eksiye dönmüş olmasıdır. DEVA Partisi olarak ekonomide yaşanan sorunların kalıcı bir biçimde çözülebilmesinin ancak topyekûn bir değişim ile mümkün olabileceğine inanıyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesini; hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının tam olarak tesis edilmesini; kuralların, kurumsal yönetim anlayışının, ehliyet ve liyakatin hakim olduğu bir kamu yönetiminin hayata geçirilmesini bu topyekûn değişimin olmazsa olmazları olarak görüyoruz. Ekonomide yaşanan sorunların ise ancak büyümenin verimlilik, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık boyutlarını bir arada ele alan bütüncül bir yaklaşımla aşılabileceğine inanıyoruz. DEVA Partisi’nin “Güçlü, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme Modeli” bu anlayışla hazırlanmıştır. Bu model, büyümenin yapısını tüketim, kamu harcamaları, inşaat ve imar rantlarına dayalı bir yapıdan yatırım, ihracat, verimlilik ve yüksek katma değerli sektörlere dayalı bir yapıya dönüştürmeyi öngörmektedir. “Güçlü, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme” modelimizle Türkiye’yi “Orta Gelir Tuzağı”ndan kurtarıp “Yüksek Gelirli Ülkeler Grubu na yükseltmeyi, her bir vatandaşımızı insan onuruna yaraşır, iş, gelir ve refah düzeyine kavuşturmayı hedefliyoruz. Güçlü, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme modelimiz makroekonomi, finans, iş gücü, mesleki eğitim, tarım, sanayi, enerji, ulaştırma, hizmetler, dijital dönüşüm, teknoloji, doğa hakları, çevre, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler başta olmak üzere bir çok alandaki politikaların birbirini tamamlayan bir biçimde ve bütüncül bir anlayışla uygulanmasıyla hayata geçirilecektir. Ekonomi ve Finans Politikaları Eylem Planı, bu bütüncül bakışın önemli bir bileşenini oluşturmakta ve ekonominin kurumsal yapısı, para, maliye, finans, yatırım ortamı, iş gücü ve mesleki eğitim alanlarındaki somut eylemleri içermektedir. Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanlığı bünyesindeki çalışma gruplarının, uzman ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan Ekonomi ve Finans Politikaları Eylem Planı yaşayan bir doküman olarak kamuoyuna sunulmaktadır. Gelecek geri bildirimler ve öneriler çerçevesinde eylem planı sürekli olarak güncel tutulacaktır.

Okumaya Devam Et Küçült

Güçlü, Saygın, Özgür ve Zengin Türkiye!

Kuvvetler ayrılığını esasına dayanan, Hukukun üstünlüğünün, Yargının tarafsızlık ve bağımsızlığının en üst düzeyde sağlandığı, Katılımcı ve çoğulcu demokrasinin hakim olduğu, Uluslararası sözleşmeler ve evrensel değerler çerçevesinde temel insan haklarının ve başta ifade ile basın özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklerin garanti altına alındığı, Şiddet, korku, baskı, ötekileştirme, ayrıştırma ve ayrımcılığın yaşanmadığı, Hukuka bağlı, vatandaş odaklı, katılımcı, tarafsız, saydam, hesap verebilir, denetlenebilir, etkili ve verimli bir kamu yönetiminin hayata geçirildiği, Herkesin insan onuruna yaraşır yaşam ve refah standartlarına ulaştığı, Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, Milletimizin barış ve huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye.

Herkese Nitelikli İş İmkânı!

İşletmelerin istihdam oluşturmalarının önündeki engelleri kaldıracağız. İstihdam teşviklerini sadeleştirerek uygulanmasını kolaylaştıracağız. İş arama, bulma ve işe yerleştirme kanallarını yaygınlaştıracağız. Dijital çağa özgü iş modelleri için şirket kurma, kapatma ve hisse dağıtımını kolaylaştıracağız. Gençlere yönelik kısa ve uzaktan eğitim programları ile ücretsiz dijital geliştirme atölyeleri açacağız. Gençlerin tarımsal üretim, kırsal turizm, ekolojik yenilikçilik imkanlarından daha fazla yararlanmalarını sağlayacağız. Her mahalleye kreş ve yaşlı bakım merkezi açacağız. Engelli bireylerin kalifiye eleman olarak istihdamını sağlayacağız.

Ekonomi Yönetimine Çekidüzen Vereceğiz!

Merkez Bankası ve TÜİK gibi kurumlar tam bağımsız olacak. Kamuda üst düzey atamalar TBMM’de halka açık bir değerlendirmeye tabi olacak.
 Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurum kuracağız.
 Türkiye Varlık Fonu’nu kapatacağız. Cumhurbaşkanlığı’ndaki politika kurullarını ve ofisleri ilgili bakanlıklara devredeceğiz. TBMM bünyesinde kesin hesap komisyonu kuracağız. Tüm kamu kurumlarını ve işlemlerini Sayıştay denetimine açacağız.
 Merkez bankasının rezerv yönetimini şeffaf hale getireceğiz. Kamu bankalarını çiftçinin ve esnafın bankası yapacağız. Kamu şirketlerini ve bankalarını halka açacağız.

90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları hiç duydunuz mu?

DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Skip to content