DEVA İKTİDARININ KALKINMA SEFERBERLİĞİ EYLEM PLANI

ÜRETİM, İHRACAT, İSTİHDAM, GİRİŞİMCİLİK

Hakkındaki Videoyu Oynat Üretim, İstihdam, İhracat, Girişimcilik

ÜRETİM, İHRACAT, İSTİHDAM, GİRİŞİMCİLİK

Kalkınma Seferberliği’nin kendi içinde ve diğer eylem planları ile entegre bir yaklaşım içermesine; yeşil ve dijital dönüşüm gibi büyük dünya eğilimlerine uygun olmasına; ülkemizdeki doğruları artırarak sürdüren, eksikleri tamamlayan ve yanlışları düzelten bir şekilde çalışmasına dikkat ettik.

Yarının Türkiye'sinde Sanayi ve Kobiler

YARININ TÜRKİYE’SİNDE SANAYİ VE KOBİ’LER

Yeni Nesil Üretim Üsleri: En az 10 sanayi vahası. Tüm OSB’lerin entegre kampüs haline gelmesi. 

Etkin Kalkınma Finansmanı: Uzun vadeli, uygun teminatlı krediler. Yaygınlaşan alternatif finansman kanalları. Vaktinde yapılan kamu ödemeleri. Düşük vergiler. 

İstihdam Hamlesi: Her iş günü 1.000 yeni sanayi istihdamı. İlk iktidar döneminde 1 milyon yeni sanayi işi. 

Ara Değil Aranan Elemanlar: Özel sektörün yönettiği, iş garantili, Cobot çağına uygun meslek liseleri, çıraklık programları ve eğitim merkezleri. 

İhracat Atağı: İlk iktidar döneminde yıllık 500 milyar doları yakalamış, kilogram değeri 2 dolara ulaşmış, yüksek teknolojinin payı iki katına çıkmış ihracat.

 

Kaliteli Büyüme: Dünyadaki dönüşümü avantaja çeviren, uluslararası patent ve marka başvurularını ikiye katlamış, toplam faktör verimliliği büyümeye her yıl yüzde 2 katkı veren Türkiye. 

Yenilik Sıçraması: Yarı iletken/çip gibi alanlarda misyon odaklı “Aya Yolculuk” projeleri. Savunma ve uzay gibi platform sektörlerde etkin kamu-özel-üniversite iş birlikleri. Kritik teknik kabiliyetlerde yerelleşme hamlesi. 

Katalizör Devlet: Yetkilendirilmiş tek duraktan özel sektöre hizmet veren, girişimcinin işini kolaylaştıran kamu. 

Lokomotif Teşvikler: Pazar, finansman ve kurumsal kapasiteyi entegre düşünen, yalın ve odaklı teşvik sistemi. 

Süper KOBİ’ler: Dünyayla rekabet eden en az 100 bin Süper KOBİ. Yarına güvenle bakan ve yeni kabiliyetler kazanan esnaflar. Hızla büyüyen ceylan şirketler.

Güçlü Üretim İçin Sağlam Altyapı

SANAYİ VAHALARI KURACAĞIZ 

10 adet yetenek yönetimi, bağlantılılık, çevre dostu üretim, inovasyon ve dijitalleşme eksenlerinde geliştirilmiş, modern altyapıya sahip, sosyal alanlar içeren sanayi vahası kuracağız.

 

OSB ARAZİLERİNİN RANT KAPISI OLMASINI ENGELLEYECEĞİZ 

Spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önlenmesi için uygulama yönetmeliğinde belirtilen inşaata başlama ve inşaatı bitirme sürelerine uyulmasını sağlayacağız. Geçici rayiç bedeli ve ruhsat süreçlerinin şeffaf yürümesini sağlayacağız.

 

SANAYİ-ŞEHİR İLİŞKİSİNİ YENİDEN TASARLAYACAĞIZ 

Islah OSB’leri kuracak, fiziksel kapasitesi yetersiz veya çevreyi kirleten sanayinin şehir içlerinden taşınmasını sağlayacağız. Küçük sanayi sitelerini endüstri 4.0 bölgeleri ve makers atölyelerine dönüştürerek katmanlı üretime uygun sanayinin şehirle entegre olmasını sağlayacağız.

 

SANAYİNİN ELEKTRİK, DOĞAL GAZ VE KRİTİK HAMMADDE TEDARİĞİNİN KESİNTİSİZ OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ 

OSB’lerde elektrik, doğal gaz ve kritik hammadde tedarikinin kesintisiz olması için gerekli uzun vadeli sözleşmelerini, altyapı yatırımlarını ve depolama hazırlıklarını tam ve vaktinde yapacağız.

 

İNTERNET ERİŞİMİ, ELEKTRONİK CİHAZ SAHİPLİĞİ VE YEDEKLEME KABİLİYETLERİNİ ARTIRACAĞIZ 

Ülke sathında internet erişimini hızlı, erişilebilir ve hesaplı hale getirecek, elektronik cihazlardaki vergi yükünü indirecek, sektör kümelenmelerinde yedekleme ve veri merkezi sistemlerinin bulunmasını sağlayacağız.

Artan Yatırım İçin Uygun Finansman

KALKINMA VE YATIRIM BANKASI’NIN KAYNAKLARINI ARTIRACAĞIZ

Kalkınma ve Yatırım Bankasının kaynaklarını artıracak ve şirketlerimizin dünya trendlerine (yeniden şekillenen tedarik zinciri, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm) adapte olmasını destekleyeceğiz.

 

ALTERNATİF FİNANSMAN KANALLARININ ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ 

Başta KOBİ’ler olmak üzere, şirketlerimizin alternatif finansman kanallarından yararlanmasını sağlayacağız. Tedarik zinciri finansmanının genişletilmesi, sermaye piyasasının derinleştirilmesi ve menkul kıymetleştirmenin yaygınlaşmasını destekleyeceğiz. İş aleminden iş alemine; tüketiciden iş alemine ve tüketiciden tüketiciye kredi mekanizmalarının önünü açacağız. 

 

DİJİTAL PARA, BLOK ZİNCİR ÜZERİNDEN ÇEK VE SENET GİBİ FİNANSAL TEKNOLOJİLERİ DESTEKLEYECEĞİZ 

Dijital paranın kullanımı için altyapıyı oluşturarak blok zincir üzerinden çek ve senet kullanımını sağlayacağız. Finansal teknolojinin reel sektör tarafından kullanılmasını sağlayacağız. 

 

KDV İADELERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, KAMU ÖDEMELERİNİ TAM VE VAKTİNDE YAPACAĞIZ

İhtisas vergi dairesi ve çalışan sayısını artırarak vergi iade sürecini hızlandıracağız. Bilhassa KOBİ’lerin işletme sermayelerini korumak amacıyla Avrupa Birliği Geç Ödeme Yönergesi çerçevesini izleyeceğiz. Kamunun işletmelere borçlarını dijital TL ile yaparak şirketlerin alacaklarını finansman ve ödeme için kullanabilmelerini sağlayacağız.

Büyüyen İstihdam İçin Aranan Elaman

ÖZEL SEKTÖRÜN YÖNLENDİRMESİNDE, İŞ GARANTİLİ MESLEK VE ÇIRAKLIK OKULLARINI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ 

Özel sektörün/ ilgili sivil toplum kuruluşlarının yönlendirmesinde, yeterli eğitici ve fiziksel kaynağa sahip, iş garantili meslek ve çıraklık okullarını yaygınlaştıracak ve her OSB’de bulunmasını sağlayacağız. Teorik ve pratik eğitimi birleştiren, okurken ücret kazanmayı sağlayan ikili sistem uygulayacağız. 

COBOT (İNSAN-ROBOT İŞ BİRLİĞİ) ATILIMI YAPACAĞIZ 

Meslek ve çıraklık okulları müfredatını bugünün değil yarının yetkinlikleri çerçevesinde yapılandıracağız. Cobot (insan-robot iş birliği) atılımı yapacak, Teknik Öğretmen Okulları’nı bu çerçevede yapılandıracak ve güçlendireceğiz. 

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİ DESTEKLEYECEĞİZ 

Üniversite-sanayi iş birliğini destekleyeceğiz. Bu çerçevede, ortak projelerin teşvik sürecini sadeleştirecek, işverenin staj yükümlülüğünü azaltarak öğrencilerin iş hayatını deneyimlemesini sağlayacak ve üniversite mütevelli heyetlerinde özel sektör temsilcilerine yer vererek müfredatlarının iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun şekilde belirlenmesini sağlayacağız. 

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE DAHA AKTİF KATILIMINI SAĞLAYACAĞIZ 

Kadınların iş gücüne daha aktif katılımını sağlamak amacıyla okul sonrası eğitmenli aktivite merkezleri ile kreşleri her OSB’de ve yerel yönetimlerin sorumluluğunda şehir içlerindeki sanayi kümelenmelerinde arttıracağız. Bu amaçla, yaşlılar için bakıma erişimi de iyileştireceğiz. 

İŞ KAZALARINI ÖNLEYECEK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK DÖNÜŞÜMLERİ SÜRATLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ 

Başta ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) olmak üzere uluslararası standartlar çerçevesinde iş kazalarını önleyecek, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak dönüşümleri süratle gerçekleştireceğiz. Meslek hastalıkları tanımlarını Avrupa Birliği müktesebatına uygun hale getirecek, ilgili hastanelerin sayısını artıracak ve teknik donanımlarını güçlendireceğiz. 

KRİTİK SEKTÖRLER İÇİN NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ GEREKSİNİMLERİNİ BELİRLEYECEK VE YURT DIŞINDAN ÜLKEMİZE BEYİN GÖÇÜNÜ SAĞLAYACAĞIZ 

Kritik sektörler için nitelikli iş gücü gereksinimlerini belirleyecek, Türkiye’de ve yurtdışında yaşayan yüksek teknik/ bilimsel kabiliyetleri haiz vatandaşlarımızla irtibat ve istişare halinde olacağız. Söz konusu alanlarda yurtdışından ülkemize beyin göçünü sağlayacak girişimci dostu oturma izni programları geliştireceğiz.

Şahlanan İhracat İçin Açılan Pazarlar

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİMİZLE SANAYİCİYİ DESTEKLEYECEĞİZ 

Yurtdışı temsilciliklerimizde iş dünyasından gelen, kritik performans ölçütleri belirlenmiş kadrolar istihdam ederek sanayiciyi destekleyeceğiz. 

ULUSLARARASI ŞİRKETLERİN ÜLKEMİZDE SATIN ALMA OFİSLERİ AÇMASINI TEŞVİK EDECEĞİZ. 

Dost ülkelerden satın alma (friendshoring), yakından satın alma (nearshoring) ve tedarik zincirini çeşitlendirme eğilimlerinden yararlanmak için uluslararası şirketlerin ülkemizde satın alma ofisleri açmasını teşvik edeceğiz. 

GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ 

Gümrükleme işlemlerini komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurarak, veri paylaşımını artırarak, mükerrer işlemleri ortadan kaldırarak ve dijital süreçleri aktif kullanarak kolaylaştıracağız. TIR ve demiryolu geçişlerindeki Tek Durakta Kontrol ve Ortak Kapı sistemlerini derinleştirecek ve güncelleyeceğiz. 

E-İHRACATIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ 

E-ticarette ürün güvenliği-denetimi ve iade prosedürlerini kolaylaştıracak ve e-ihracatın önünü açacağız. Uluslararası ödeme sistemleri üzerindeki yasakları kaldıracağız. Mikro-ihracat bilgilendirme ve teşvik faaliyetlerini, bölgesel kalkınma ve kadın girişimciliği hedeflerimiz çerçevesinde yapacağız. 

PTT’Yİ ULUSLARARASI KARGO KABİLİYETLERİ VE KÜRESEL İŞBİRLİKLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE YENİDEN ORGANİZE EDECEĞİZ 

PTT’yi uluslararası kargo kabiliyetleri ve küresel işbirlikleri dahil olmak üzere yeniden organize edeceğiz. İş dünyası sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde, büyük ve hedef ihracat pazarlarında, o ülkelerdeki e-ticaret altyapısına entegre depolama hizmetleri sunulmasını sağlayacağız.

Yükselen Katma Değer İçin Yaygınlaşan Yenilikçilik

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ENDÜSTRİ 4.0’A GEÇİŞ İÇİN KOBİ’LERİMİZE TEKNOLOJİK CHECK-UP VE YOL HARİTASI SAĞLAYACAĞIZ 

Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0’a geçiş için KOBİ’lerimize teknolojik check-up ve yol haritası sağlayacağız. Bu süreci destekleyecek mentorluk ve uygulamalı danışmanlık programları ve ara yüzler oluşmasını sağlayacağız. Geçiş programlarına dahil olan her işletmenin en az Endüstri 3.0 seviyesine ulaşmasını hedefleyeceğiz. Her OSB’de model fabrika ve Endüstri 4.0’a geçiş test ortamı olmasını sağlayacak, dijital ikiz sistemlerinin aktif kullanımını destekleyecek ve yerli çözüm sağlayıcı kümelenmelerini teşvik edeceğiz. Türkiye Sanayi Dijital Dönüşüm Endeksi’ni oluşturacak ve yayınlayacağız. 

STEM (BİLİM, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK) EĞİTİMİNE ÖNCELİK VERECEĞİZ) 

Ortaöğretim ve yüksek öğretim sistemini STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) ve meslek odaklı şekilde tasarlayacak, kaynak dağılımını bu çerçevede yapacağız. 

Uzay programlarını odaklı, mevcut sektörler ve hedeflerle ilişkili özel sektörü geliştirici şekilde yöneteceğiz.

Uzay programlarını odaklı (alçak yörünge kargoları), mevcut sektörler ve hedeflerle ilişkili (tarımda verimliliğinin mükemmelleştirilmesi, iklim değişikliğine karşı önlemler) ve özel sektörü geliştirici (alt yüklenici çalışmaları) şekilde yöneteceğiz. 

SAVUNMA SANAYİİ BAŞTA OLMAK ÜZERE PLATFORM SEKTÖRLERDE ETKİN KAMU-ÜNİVERSİTE-ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEK VE GELİŞTİRECEĞİZ 

Savunma sanayii gibi platform sektörlerde etkin kamu-üniversite-özel sektör iş birliğini sürdürecek ve geliştireceğiz. Stratejik önemi bulunan tüm mevcut ve yeni projeleri destekleyeceğiz. Hiçbir ayrım gözetmeden girişimcilerimizin önünü açacak, özel sektör oyuncularının sayısının artmasını sağlayacak ve adil rekabeti tesis edeceğiz. İmkan, fırsat ve özgürlükleri genişleterek stratejik beyin göçünün önüne geçeceğiz. Savunma sanayiindeki büyük tedarik projelerini, kuvvet yapısı ve planlamasını bozmayacak şekilde, somut güvenlik ortam ve ihtiyacına uygun olarak, ülkenin dış politikası ile çelişmeyen bir biçimde yöneteceğiz. Vakıf şirketlerinin şeffaf, performans/ verimlilik odaklı ve liyakat esaslı çalışmasını sağlayacak, askerî fabrikalarda performans/ verimlilik artışı sağlayacak, kritik yetenek ve hizmetleri zaafa uğratacak askeri fabrika özelleştirilmesine gitmeyeceğiz. 

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ VEYA KRİTİK ÖNEME HAİZ HAM MADDELERİN YERLİ OLARAK ÜRETİLMELERİNİ TEŞVİK EDECEĞİZ 

Yüksek katma değerli veya kritik öneme haiz kimyasallar, ileri kompozitler, yeni nesil sac, mühendislik plastiği, karbon fiber ve alüminyum gibi maddelerin yerli olarak üretilmelerini teşvik edeceğiz. Batarya teknolojileri için gereken kritik madenler konusunda ülkemizin maden haritasını çıkaracağız. Dış ticaret açığının yüzde 35’ini oluşturan ara girdi kimyasallarının Türkiye’de üretilmesi için makina ve teçhizat hibesi verilmesini değerlendireceğiz.

Süper KOBİ'ler İçin Etkin Düzenleme ve Teşvikler

TEŞVİK VE DESTEKLERİ PAZAR, FİNANSMAN VE KURUMSAL KAPASİTE UNSURLARININ TÜMÜNÜ DİKKATE ALAN ENTEGRE BİR YAKLAŞIMLA SUNACAĞIZ 

Teşvik ve destekleri pazar, finansman ve kurumsal kapasite unsurlarının tümünü dikkate alan entegre bir yaklaşımla sunacağız. Teşvikleri tasarlarken, net katma değer, tedarik zincirindeki rol gibi kriterlere öncelik vereceğiz. Firmalarımızı araştırma, üretim, ticarileştirilme, markalaşma, modernizasyon, sertifikasyon ve standardizasyon gibi aşamaların tümünde destekleyeceğiz. 

HER TEŞVİK VE DESTEK İÇİN FİRMALARA ‘MEZUNİYET KARNESİ’ MECBURİYETİ GETİRECEĞİZ 

Her teşvik ve destek için firmalara “mezuniyet karnesi” mecburiyeti getireceğiz. Mikro işletmelerin küçük, küçüklerin orta boy, orta boyların büyük işletme olmasını sağlayacağız. Ceylan şirketlerin büyüme hızını artırmalarına odaklanacağız. Neticede, süreçlerini dijitalleştirmiş, kayıt dışı işlemler yapmayan, döviz kazancı olan, kurumsal kapasitesini geliştirmiş, rekabetçi ve ölçek yakalayan 100 bin Süper KOBİ meydana getireceğiz. 

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMI, YENİLİĞİ VE YENİ İSTİHDAMI DESTEKLEYEN INVESTEU PROGRAMININ İLKELERİNE UYGUN HAREKET EDECEĞİZ 

Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir yatırımı, yeniliği ve yeni istihdamı destekleyen InvestEU programının ilkelerine uygun hareket edeceğiz. Bu çerçevede, sürdürülebilir altyapı, araştırma, yenilik ve dijitalleşme, sosyal yatırım ve mikrofinans, cinsiyet eşitliği, sosyal altyapı desteklerini artıracağız. 

KAMUDA KAĞIT, MÜHÜR VE İMZANIN BİTİRİLMESİNİ HEDEFLEYECEĞİZ 

Şirket veya şube kuruluş/kapanışında noter, sicil, sicil gazetesi ve odalardaki işlemleri daha az maliyetle gerçekleştirmek için mevzuat düzenlemeleri yapacak, blok zincir başta olmak üzere teknolojik imkanları kullanacağız. Kamuda kağıt, mühür ve imzanın bitirilmesini hedefleyeceğiz.

İŞLETMELERİN KAMU KURUMLARINA YAPILAN AYNI/BİRBİRİNE BENZER BİLDİRİMLERİ KALDIRACAĞIZ 

İşletmeler tarafından SGK, İŞKUR, Vergi Dairesi gibi çeşitli kamu kurumlarına yapılan aynı/ birbirine benzer bildirimleri kaldıracak veya kurumların bu bildirimleri paylaşmasını sağlayacağız. 

KOBİ, ESNAF VE GİRİŞİMCİLERE TEK DURAKTAN HİZMET VEREN BİR YAPI KURACAĞIZ 

KOBİ, esnaf ve girişimcilere tek duraktan hizmet veren bir yapı kuracağız. Ayrıca, e-devlet benzeri bir dijital sistemi şirketlerin hizmetine sunacağız. “Yeter ki Sen İste!” isimli bu portal evrak işlerinin ötesinde, eğitim taleplerinden muhasebe kayıtlarına, teşvik başvurularından dijital kabiliyet check-up’ına kadar çeşitli özellikler barındıracak. Girişimciler de bu sistemden kendi hizmetlerini sunabilecekler. 

KOBİ VE ESNAFLARIN VERGİ VE SGK BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ 

KOBİ ve esnafların vergi ve SGK borçlarını yeniden yapılandıracağız. Esnaflarımızın iş yeri kiralamalarındaki stopaj oranını düşüreceğiz. 

ESNAF VE MİKRO KOBİ’LERİMİZİ DİJİTAL UÇURUMDAN KORUYACAĞIZ 

Esnaf ve mikro KOBİ’lerimizi dijital uçurumdan korumak için yalın bir bilgilendirme hamlesi ve kolay kullanılabilir kitler sunacağız.

İLKELERİMİZ

• İlk iktidar dönemimizde, yıllık 500 milyar doları yakalamış, kilogram değeri 2 dolara ulaşmış, yüksek teknolojinin payı iki katına çıkmış ihracat bir Türkiye hedefliyoruz. 

• Dünyadaki dönüşümü avantaja çevireceğiz.  

• Uluslararası patent ve marka başvurularını ikiye katlamış, toplam faktör verimliliği büyümeye her yıl yüzde 2 katkı veren Türkiye hedefliyoruz.

• Yetkilendirilmiş tek duraktan özel sektöre hizmet veren, girişimcinin işini kolaylaştıran kamu hedefliyoruz.

HEDEFLERİMİZ

• Tüm OSB’lerde yeni nesil meslek lisesi, kreş, liman-demiryolu bağlantısı, depolama/ lojistik tesisi, şehre toplu ulaşım, model fabrika ve teknoloji geliştirme bölgesi olmasını sağlayacağız.

• Başta KOBİ’ler olmak üzere, şirketlerimizin alternatif finansman kanallarından yararlanmasını sağlayacağız.

• İktidarımızda, her iş günü 1.000 yeni sanayi istihdamı sağlayacağız.

• Yeterli eğitici ve fiziksel kaynağa sahip, iş garantili meslek ve çıraklık okullarını yaygınlaştıracağız.

• Yarı iletken/ çip gibi alanlarda misyon odaklı ‘Aya Yolculuk’ projeleri gerçekleştireceğiz. 

Cumhuriyetimiz, yüzüncü yaşına yaklaşıyor.

Cumhuriyetimiz, yüzüncü yaşına yaklaşıyor. Ülkemizin en az yüz yıllık birikimiyle hâlâ gelişmiş ülkeler kategorisinden uzak kalması, bize hiç yakışmıyor.

Üstelik, Avrupa’nın en büyük ve en günç nüfusunun, insanî gelişmişlik listelerinin sonunda yer bulabilmesi, potanisyelimizin çok gerisinde olduğumuzu gösteriyor. Kaybedecek tek saniyemiz olmadığını görüyoruz. Önümüzdeki ülkelerin ayak izlerini takip etmek yerine ciddi bir atılıma ihtiyaç duyuyorzu. Bunun için de ilk görevimiz; Türkiye’nin önünü açmak ve kilitli kalmış ya da tıkanmış tüm çarkları derhâl döndürmeye başlamak. Kalkınma Seferberliği Eylem Planımız, deyimin gerçek anlamıyla, çarkları döndürecek adımlar içeriyor. Ülkemizi yenilikçi kanatlarla havalandırmanın çok değerli bir kilometre taşı olma özelliğini taşıyor. Eylem planımız, ülkemizi; üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta kendi tarihinin rekoru ve dünyanın zirvelerine taşımayı hedefliyor. Ne istediğini çok iyi blien uzman kadroların, tüm yönleriyle hesaplanmış somut hedefleriyle, özgür ve zengin Türkiye’nin yol haritasıyla karşı karşıyayız. Kalkınma Seferberliği Eylem Planımız, altı ana başlıktan oluşuyor. Bu yol haritasında, Türkiye’nin yıldızını parlatacak, 76 verimli eylem yer alıyor. Her eylemimiz, sarsılmaz bir hukuk zemininde, kendisini alanında iyi yetiştirmiş insan gücüyle hayata geçirilmeyi bekliyor. Eylem planlarımız, Yarının Türkiye’sine güvenle bakmamızı sağlıyor. Özgür ve zengin Türkiye’nin anahtarını cebimizde güvenle taşıyoruz. Eylem planımız, ülkemize, çağımızın en büyük küresel krizine karşı bir yön kazandırma çabasıdır. Bir yaşam ve gezegen savunmasıdır. Gezegenimizi korumayı insanlık, ülkemizde yeşil dönüşüme öncülük yapmayı ise yurttaşlık sorumluluğu olarak kabul eden bir anlayışın ürünüdür.Biz, doğa hakları ve çevre konusunu nesiller arası adalet ilkesini esas alarak kavrayan bir partiyiz. Bu toprakların bizden sonraki sakinlerine bırakmak istediğimiz Türkiye hayalimiz, dünyanın karşı karşıya olduğu iklim krizine verdiğimiz yanıtın sac ayaklarını oluşturuyor.Kirliliğin küresel iklim değişikliğini tetiklediği bir zamanda yaşadığımızın farkındayız. Bu nedenle ülkemizde çevre kirliliğiyle, hava kirliliğiyle, su kirliliğiyle, plastik kirliliğiyle mücadeleyi ön sıralara koyuyoruz.Öte yandan, yerkürede bazı alışkanlıkların değişmesinin vakti geldi. Dünyanın Yeşil Mutabakatı konuştuğu bir evredeyiz. Enerji, ulaşım, sanayi, tarım ve diğer pek çok alanda sektör bazlı yenilikler tüm dünyanın gündeminde.Biz de Türkiye’yi üretim süreçlerinde yapacağımız yeşil yeniliklerle beraber sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaştıracağımızı öngörüyoruz. Ülkemizin küresel iklim değişikliğine karşı uluslararası çapta öncü adımlar atan büyük ekonomiler arasına girmesini amaçlıyoruz.Türkiye’nin yeşil dönüşümü DEVA Partisi’nin öncülüğünde yaşayacağını iddia ediyoruz.

Okumaya Devam Et Küçült
Dış Politika Eylem Planı Ali Babacan

Ali BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı
Burak Dalgın

Burak Dalgın

Sanayi, Girişim ve Teknoloji Politikaları Başkanı

Hem savunma sanayimizi güçlendireceğiz hem de güvenliğimizi sağlayacak ve refah düzeyimizi yükselteceğiz.

Ülkemiz yıllardır patinaj yapıyor. Dünya ekonomisinde payımız 1980’in, kişi başına düşen millî gelirimiz 2007’nin gerisinde. 2023 hedeflerinin çok uzağındayız.

Elbette bu süre zarfında, rakibimiz olan ülkeler boş durmadı, bazıları bir üst lige çıkmayı başardı. Tüm bunların kader olmadığının farkındayız. Kalkınma Seferberliği Eylem Planı ile sanayimizin ve ekonomimiizn dinamosu olan KOBİ’lerimizin hak ettikleri seviyeye gelmesini sağlayacak yol haritasını sunuyoruz. Eylem planımızı; sanayiciler, KOBİ’ler, profesyonel yöneticiler ve akademisyenlerden oluşan geniş bir çalışma grubuyla birlikte hazırladık. Önde gelen iş dünyası, sivil toplum örgütlerinin katkı ve yorumlarını ladık. Diyarbakır’dan İzmir’e, Denizli’den Mardin’e uzman Kalkınma Ekspresi ziyaretleriyle ülkemizin muhtelif yerlerinde, sanayici ve KOBİ’lerimizle istişare ettik. Neticede uygulama tarihi, sorumlusu ve bütçesi belli 76 eylemden oluşan eylem planımız ortaya çıktı. Dünyayla yarışan büyük Türkiye’nin yol haritası olan Kalkınma Seferberliği’nin altı ana başlığı var: Güçlü üretim için sağlam altyapı Artan yatırım için uygun finansman Büyüyen istihdam için aranan elemanlar Şahlanan ihracat için açılan pazarlar Yükselen katma değer için yaygınlaşan yenilikçilik Süper KOBİ’ler için etkin düzenleme ve teşvikler Kalkınma Seferberliği’nin kendi içinde ve diğer eylem planları ile entegre bir yaklaşım içermesine; yeşil ve dijital dönüşüm gibi büyük dünya eğilimlerine uygun olmasına; ülkemizdeki doğruları artırarak sürdüren, eksikleri tamamlayan ve yanlışları düzelten bir şekilde çalışmasına dikkat ettik. Kalkınma Seferberliği’nin ülkemizin orta gelin tuzağını aşan bir inovasyon ekenomisi hâline gelmesine ve bu çerçevede: Rant yerine üretim, yatırım ve istihdama Vasatlık yerine dünyayla yarışmaya Ucuzculuk ve fasonculuk yerine katma değer ve markalaşmaya Kontrol-kumanda ekonomisi yerine hür teşebbüse Çıkar lobileri yerine ekonomimizin dinamosu KOBİ’lere yönelmesine vesile olmasını diliyorum. Eylem planımızın “ucunun açık” bulunduğunu ve tüm paydaşlarımızın katkı ve yorumlarını beklediğmizi de belirtmek isterim.

Okumaya Devam Et Küçült

SANAYİ VAHALARI KURACAĞIZ

10 adalet yetenek yönetimi, bağlantılılık, çevre dostu üretim, inovasyon ve dijitalleşme eksenlerinde gelişmiş, modern altyapıya sahip, sosyal alanlar içeren sanayi vahası kuracağız.

COBOT (İNSAN-ROBOT İŞ BİRLİĞİ) ATILIMI YAPACAĞIZ

Meslek ve çıraklık okulları müfredatını bugünün değil yarının yetkinlikleri çerçevesinde yapılandıracağız. Cobot (insan-robot iş birliği) atılımı yapacak, Teknik Öğretmen Okulları’nı bu çerçevede yapılandıracak ve güçlendireceğiz.

SÜPER KOBİ’LER İÇİN ETKİN DÜZENLEME VE TEŞVİKLER

Teşvik ve desteklerin pazar, finansman ve kurumsal kapasite unsurlarının tümünü dikkate alan entegre bir yaklaşım sunacağız

90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları hiç duydunuz mu?

DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Skip to content