DEVA İKTİDARININ AFET EYLEM PLANI

Afetlerin DEVAsı Hazır

Hakkındaki Videoyu Oynat DEVA İktidarının Afet Eylem Planı

Tek bir canlının bile zarar görmemesi hedefiyle afetlerle mücadele etmeye kararlıyız

DEVA Partisi olarak, nesiller arası adaleti temel bir ilke olarak esas aldık. Her alanda çevreyle uyumlu politikalar geliştirmeyi bir vatandaşlık görevi olarak görüyoruz.
Afet yönetiminde yerinden yönetimi esas alacağız
 • Merkezi idarenin afet yönetimi ile ilgili yetkilerini ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alan bir yaklaşımla yeniden düzenleyeceğiz.
 • Afet Yönetimi kurumlarını yeni bir bakış açısıyla yereli öne çıkararak yenileyeceğiz.
 • Afet Çerçeve Kanunu çıkartarak afet hukuku bağlamında afet mevzuatını tüm yönleriyle yeniden düzenleyeceğiz.
 • Belediyelere yerel afet tehlikesi ve risk haritalarını hazırlama yükümlülüğünü getirdiğimiz gibi bununla birlikte önlerine Risk Azaltma Hedefi koyacağız.
Kentsel yenilenme anlayışını hakim kılacağız
 • Kentsel dönüşüm yerine Kentsel Yenilenme anlayışını hâkim kılacağız.
 • Köy yerleşimlerinde deprem, sel, orman yangını, heyelan vb. risklere ön alıcı nitelikte Kırsal Yenilenme çalışmaları başlatacağız.
 • Tarihi ve kültürel mirasın afetlere karşı korunması için seferber olacağız. Özel koruma planları hazırlayacağız.
Önceleyici tedbirler geliştireceğiz
 • DASK’ı tüm afet türlerini ve konut harici kayıpları da kapsayacak şekilde geliştireceğiz.
 • Afet ve Acil Durum hallerinde medyanın doğru, sürekli ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayacağız.
 • İtfaiye teşkilatlarını merkezi ve yerel düzeyde yeniden yapılandıracağız. Bu yönde İtfaiyecilik Meslek Kanunu çıkarılmasını tartışmaya açacağız.
 • Afet ve acil durumlarda görevli ‘gönüllü arama-kurtarma personeli’ sayısını ağırlıklı olarak İtfaiye bünyesine eklemleyerek arttıracağız.
 • Afet sonrası hak sahipliği kavramını yeniden düzenleyerek hakkaniyeti sağlayacağız.
 • Orman yangınları ile mücadelede Havadan Erken Müdahale ve Kurtarma Milli Filosu’nu kuracağız.
 • Bilim insanlarının uyardığı İstanbul depremine karşı, risk azaltmayı hedefleyen HAYAT İSTANBUL Projesini başlatacağız.
 • Muhtarların Afet Yönetiminde oynayacakları rolleri belirleyecek ve köylerine ihtiyaca göre araç gereç tahsis edeceğiz.
 • Afet yönetimi ve risk azaltma yaklaşımını etkisizleştiren İmar Afları çıkarılmasına son vereceğiz. Binalarını afete dirençli hale getirenlere cazip teşvikler sağlayacağız.

İLKELERİMİZ

• Kentsel dönüşüm yerine Kentsel Yenilenme anlayışını hâkim olmak,

• Tarihi ve kültürel mirasın afetlere karşı korumak,

• Afet yönetiminde önleyici tedbirler geliştirmek,

• Bilimi esas alan çalışma prensipleriyle harekete geçmek,

• Afet Yönetimi kurumlarını yeni bir bakış açısıyla yereli öne çıkararak güçlendirmek,

• Geçmişte başımıza gelen deprem, yangın, sel gibi pek çok doğal afetten ders çıkararak geleceğe selametle adım atmak.

HEDEFLERİMİZ

• Her alanda çevreyle uyumlu politikalar geliştirmek,

• Afet Çerçeve Kanunu çıkartarak afet hukuku bağlamında afet mevzuatını tüm yönleriyle yeniden düzenlemek,

• Belediyelere yerel afet tehlikesi ve risk haritalarını hazırlama yükümlülüğünü getirmek,

• Afet sonrası hak sahipliği kavramını yeniden düzenleyerek hakkaniyeti sağlamak,

• Afet yönetimi ve risk azaltma yaklaşımını etkisizleştiren İmar Afları çıkarılmasına son vermek,

• Tek bir canlının bile zarar görmemesi hedefiyle afetlerle mücadele etmek.

Geçmişte başımıza gelen deprem, yangın, sel gibi pek çok doğal afet ülkemize derin acılar yaşattı.

Türkiye pek çok kez yasa boğuldu. Doğayı gözardı ederek ve afet gerçeğini yok sayarak hareket edildiğinde, çoğu önlenebilir zararın nasıl büyük acılara dönüştüğünü defalarca yaşadık.

Bugün iklim krizi nedeniyle tüm dünyada alarm zilleri çalıyor. Ülkemizde de tüm bu hakikati bilerek, bilimsel, akılcı, çevreci ve insan odaklı çalışmalar yapılması gerekiyor. İklim krizinin sebep olduğu afetlere karşı önlem almak son derece hayati bir mesele. Biz; olası afetlere karşı alınacak tedbirleri en üst seviyeye taşımakta kararlıyız. Bunun siyasetin birincil görevi olduğunun bilincindeyiz. Sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam alanlarında, güvenli bir hayatın, insanın doğal hakkı olduğunu düşünüyoruz. DEVA Partisi olarak, nesiller arası adaleti temel bir ilke olarak esas aldık. Her alanda çevreyle uyumlu politikalar geliştirmeyi bir vatandaşlık görevi olarak görüyoruz. Tek bir canlının bile zarar görmemesi hedefiyle afetlerle mücadele etmeye kararlıyız.

Okumaya Devam Et Küçült
Afet Eylem Planı Ali Babacan

Ali BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı
Candan Karlıtekin

Candan Karlıtekin

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı

Afetle mücadelede bir çok unsuru birlikte yöneteceğiz.

Türkiye’nin küresel ölçekteki iklim değişikliği yanında gerek iklim özellikleri gerek jeolojik yapısı nedeniyle afetlerle birlikte anılmayı sürdüreceği aşikardır. Doğal afetlerin yanı sıra genellikle daha küçük ölçekli, insan ve teknoloji kaynaklı afetler veya hibrit afetler hayatın neredeyse doğal akış içerisinde yadırganmamaktadır.

Afet yönetimi de ancak iyi yönetişimle başarı sağlanacak bir alandır. Afet Yönetimi afet öncesi, sırası ve sonrası olarak üç aşamada ele alınmakta, afetin insani ve maddi olumsuz sonuçları birçoğu öngörülebilir nitelikteki afetler vaki olmadan alınacak önlemlerle sınırlı tutulabilmektedir. Türkiye 2009’da Başbakanlığa bağlı olarak kurulan, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile İçişleri Bakanlığı bünyesine alınan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ile yetkileri ve eşgüdümü merkezileştiren bir afet yönetimi rejimini benimsemiştir. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile açığa çıkan acziyetin tesiri ile yeniden yapılandırılan afet yönetimi önceki döneme nispetle daha modern bir yapı arz etmekle birlikte, AFAD’ın aynı zamanda fazlasıyla icracı roller üstlenmesi ve birçok düzenlemenin kâğıt üzerinde kalması konunun bir bütün olarak yeniden gözden geçirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Nitekim son 12 yıllık tatbikatı tüm iyi niyetli çabalara karşın bir başarı öyküsü olarak görmek mümkün değildir. Afetlerle başa çıkmak için sadece AFAD’ın mükemmelleştirilmesi ve yerel yönetimlerin etkili bir biçimde afet yönetiminin her safhasına dahil edilmesi de kâfi gelmeyecektir. Afet yönetiminde uzmanlaşmayı esas alan kariyer sisteminden, halkın afet konusunda bilgi ve becerisinin arttırılmasına kadar, kentsel ve kırsal yenilenme yaklaşımlarından, yapı denetim ve periyodik muayene sisteminin kurulmasına kadar, DASK’ın yeniden ele alınmasından sivil toplum ve gönüllülerin meseleye entegre edilmesine kadar birçok unsurun topyekûn birlikte yönetilmesi behemehal başarılmalıdır. DEVA Afet Yönetimi Eylem Planı işte bu bütüncül perspektifle bir DEVA klasiği olarak uzmanlarla birlikte kaleme alınmış somut yol haritamızdır. Eylem planlarımız her şeyin iyisine layık insanımıza taahhüdümüz olup durağan olmaktan çok sürekli geliştirmeye açık belgelerdir. Bu planlar milletimizin kararıyla emin ve ehil DEVA kadroları eliyle gerçekleştirilmek üzere tasarlanmışlardır.

Okumaya Devam Et Küçült

Afet yönetiminde yerinden yönetimi esas alacağız

Merkezi idarenin afet yönetimi ile ilgili yetkilerini ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alan bir yaklaşımla yeniden düzenleyeceğiz. Afet Yönetimi kurumlarını yeni bir bakış açısıyla yereli öne çıkararak yenileyeceğiz. Afet Çerçeve Kanunu çıkartarak afet hukuku bağlamında afet mevzuatını tüm yönleriyle yeniden düzenleyeceğiz. Belediyelere yerel afet tehlikesi ve risk haritalarını hazırlama yükümlülüğünü getirdiğimiz gibi bununla birlikte önlerine Risk Azaltma Hedefi koyacağız.
afet-eylem-plani-yazi-1

Kentsel yenilenme anlayışını hakim kılacağız

Kentsel dönüşüm yerine Kentsel Yenilenme anlayışını hâkim kılacağız. Köy yerleşimlerinde deprem, sel, orman yangını, heyelan vb. risklere ön alıcı nitelikte Kırsal Yenilenme çalışmaları başlatacağız. Tarihi ve kültürel mirasın afetlere karşı korunması için seferber olacağız. Özel koruma planları hazırlayacağız.

Önceleyici tedbirler geliştireceğiz

DASK’ı tüm afet türlerini ve konut harici kayıpları da kapsayacak şekilde geliştireceğiz. Afet ve Acil Durum hallerinde medyanın doğru, sürekli ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayacağız. İtfaiye teşkilatlarını merkezi ve yerel düzeyde yeniden yapılandıracağız. Bu yönde İtfaiyecilik Meslek Kanunu çıkarılmasını tartışmaya açacağız. Afet ve acil durumlarda görevli ‘gönüllü arama-kurtarma personeli’ sayısını ağırlıklı olarak İtfaiye bünyesine eklemleyerek arttıracağız. Afet sonrası hak sahipliği kavramını yeniden düzenleyerek hakkaniyeti sağlayacağız. Orman yangınları ile mücadelede Havadan Erken Müdahale ve Kurtarma Milli Filosu’nu kuracağız. Bilim insanlarının uyardığı İstanbul depremine karşı, risk azaltmayı hedefleyen HAYAT İSTANBUL Projesini başlatacağız. Muhtarların Afet Yönetiminde oynayacakları rolleri belirleyecek ve köylerine ihtiyaca göre araç gereç tahsis edeceğiz. Afet yönetimi ve risk azaltma yaklaşımını etkisizleştiren İmar Afları çıkarılmasına son vereceğiz. Binalarını afete dirençli hale getirenlere cazip teşvikler sağlayacağız.

90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları hiç duydunuz mu?

DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Skip to content