İLK ADIM DEMOKRASİYE GEÇİŞ

DEVA İKTİDARININ DEMOKRASİYE GEÇİŞ EYLEM PLANI

Hakkındaki Videoyu Oynat Demokrasiye Geçiş Eylem Planı

İLK ADIM DEMOKRASİYE GEÇİŞ

DEVA Partisi olarak ülkemizi, özgürlükçü katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi bütün kurum ve ilkeleriyle yaşatan, kuvvetler ayrılığını tesis ederek denge ve denetleme mekanizmalarını etkinleştiren yepyeni bir yönetim sistemine davet ediyoruz.

Temel Hak Ve Özgürlükleri Güçlendiriyoruz

KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİNİN GEREKLERİNİ SAĞLAYACAĞIZ

 • Ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamaları ortadan kaldıracağız.
 • Temel hak ve özgürlükleri etnik köken, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi ve sosyal aidiyet farkı gözetmeksizin tüm insanlar için güvenceye kavuşturacak ve iç hukukumuzu uluslararası standartlarla uyumlu kılacağız.
 • Etnik, dini, mezhebi ve kültürel çeşitliliğimizi dikkate alarak toplumdaki tüm farklılıkları kucaklayan bir vatandaşlık anlayışı geliştireceğiz.

İFADE, TOPLANMA VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜKLERİNİ GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ

 • İfade,toplanmaveörgütlenmeözgürlüklerininönündekibütünengellerikaldıracakvemevcut düzenlemeleri demokratik toplumun gereklerine uygun hale getireceğiz.
 • Bireylerin düşündüklerini özgürce ifade edebildikleri, ortak çıkarları etrafında birleşebildikleri ve taleplerini barışçıl olarak rahatça ortaya koyabildikleri açık bir toplum yapısı oluşturacağız.

ETKİLİ BİR KORUMA İÇİN SOMUT TEDBİRLER GELİŞTİRECEĞİZ

 • Temel hak ve özgürlüklere ilişkin tüm yasal ve yapısal düzenlemelerde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni, uluslararası sözleşmeleri ve evrensel hukuk ilkelerini esas alacağız.
 • Devletin yükümlülükleri kapsamında temel hak ve özgürlüklerin etkili şekilde korunması için gereken tedbirleri alacağız.
 • Hakimlerin terfisinde verdikleri kararların Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla uyumunu temel bir ölçüt kabul edeceğiz.
 • Yapısal tedbirlerle AİHM ve AYM kararlarının derhal yerine getirilmesini güvence altına alacağız.

SOSYAL HAKLARI GÜÇLENDİRECEĞİZ

 • Sosyal devlet anlayışının gereği olarak sosyal hakların korunması ve güçlendirilmesine özel bir önem vereceğiz.
 • Sosyal yardımları hak temelli bir yükümlülük olarak gören devlet anlayışını hakim kılacağız.
Basın Özgürlüğünü Evrensel Ölçülerde Güvence Altına Alıyoruz

GAZETECİLİĞİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ

 • Gazetecilere karşı cezai soruşmaya gerekçe yapılan mevzuatı AİHM içtihatları çerçevesinde yeniden düzenleyeceğiz.
 • Keyfi akreditasyon kararlarını engelleyeceğiz.
 • Basın kartlarının verilmesinde ve mesleğe kabulde meslek kuruluşları tarafından oluşturulacak bir kurulun etkili olmasını sağlayacağız.
 • İnternet mevzuatını uluslararası standartlara uygun olarak, ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi kısıtlamayacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

  RTÜK’Ü BAĞIMSIZ KILACAĞIZ

 • RTÜK’ün tabi olduğu mevzuatı basın özgürlüğünü genişletecek bir anlayışla yeniden düzenleyeceğiz.
 • Kurulun oluşumunda TBMM’nin yanında sivil toplum ve meslek örgütlerinin sürece katılımını sağlayacağız. Kurul’un bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendireceğiz.

  MEDYANIN TEKELLEŞMESİNE ENGEL OLACAĞIZ

 • Basının, görevini bağımsız ve rahat bir şekilde yapacağı güvenli, çoğulcu ve elverişli bir ortam oluşturacağız.
 • Bağımsız bir yayın politikasının güçlendirilmesi için medyada tekelleşmeye karşı her türlü önlemi alacağız.
 • Basın etik kurallarının ve özdenetim mekanizmalarının uygulanmasında sivil toplum kuruluşlarına destek olacağız.
 • AA ve TRT’yi tarafsızlık ve bağımsızlık çerçevesinde yeniden yapılandıracağız.
 • Basında çok sesliliği sağlamak için yerel radyo, televizyon, gazete ve internet medyasına destek olacağız.
 • Basın İlan Kurumu’nun resmi ilân ve reklamları, tüm basın kuruluşlarına adil ve şeffaf olarak, yerel medyayı da kapsayacak biçimde, dağıtmasını sağlayacağız.
Sivil Toplumu Güçlendiriyoruz
SİVİL TOPLUMUN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ
 • STK’ların bağımsız ve özgür çalışabileceği elverişli bir ortam oluşturacağız.
 • STK’lara yönelik her türlü ayırmacılık, kayırmacılık ve dışlayıcılık uygulamalarına son vereceğiz.
 • STK’ların kamu yararı statüsü ve vergi muafiyeti gibi desteklerden yararlanmasında adil ve şeffaf bir yöntem uygulayacağız.
 • STK’ların denetimiyle ilgili mevzuatı, STK’ların kuruluş amaçları ve yasalar çerçevesinde faaliyet göstermelerini temin edecek şekilde düzenleyeceğiz.
  STK’lara uygulanan cezai yaptırımlarda hakkaniyet ilkesinin gözetilmesini sağlayacağız.
 • STK’ların toplanma ve gösteri düzenleme gibi haklarına getirilen yer ve süre kısıtlamalarını örgütlenme özgürlüğü lehine yeniden düzenleyeceğiz.
SİVİL TOPLUMUN GÜCÜNÜ VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ
 • Kamu kuruluşlarının uygulamalarına ve karar alma süreçlerine ilişkin STK’ların bilgilendirilmesinde “açık kapı” ilkesini benimseyeceğiz.
 • Kadınların ve gençlerin sivil topluma katılımını destekleyeceğiz. STK’ların kanun yapım sürecinde etkili olarak yer almasını sağlayacağız.
Meclis'in kanun yapım sürecini demokratikleştiriyoruz

TORBA KANUN UYGULAMASINA SON VERECEĞİZ

 • Milletvekillerinin parlamenter etkinliklerini zayıflatan ve meclis içerisinde katılımcılığı ve müzakereyi etkisizleştiren “torba kanun” yönteminden vazgeçeceğiz.

MÜZAKEREYİ ESAS ALAN BİR KANUN YAPIM SÜRECİ OLUŞTURACAĞIZ

 • Katılımcı, çoğulcu ve şeffaf bir müzakere süreci esas alacağı Muhalefetin kanun yapım süreçlerinde daha etkili olmasını sağlayacağız.
 • Kanunların yazımında niteliği artıracağız. Kanun gerekçelerinin anlaşılır bir şekilde kaleme alınmasını sağlayacağız.
 • Komisyonların teknik kapasitesini güçlendireceğiz. Milletvekillerine yönelik destek hizmetlerini artıracağız.
 • Kanun teklif ve tasarılarının komisyonlarda görüşülmesi esnasında, kanun teklifiyle veya tasarısıyla ilgili sivil toplumun, meslek kuruluşlarının ve uzmanların görüşlerine başvurulmasını zorunlu kılacağız.
 • Kanun teklifleri ve tasarıları TBMM’de görüşülürken muhalefetin söz hakkını etkili bir biçimde kullanması için gerekli tedbirleri alacağız.

CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİNİ SINIRLANDIRACAĞIZ

 • Cumhurbaşkanının kanunları veto yetkisine son vereceğiz.
 • Cumhurbaşkanının kanun yapım surecilerindeki etkisini yalnızca bir uyarı niteliği taşıyan “geri gönderme yetkisi” ile sınırlandıracağz.
 • Kanunların Cumhurbaşkanınca yayınlanmasında yaşanabilecek gecikmeleri önleyecek tedbirleri alacağız. 
Meclis'in yürütmeyi denetleme yetkisini güclendiriyoruz

MECLİS’İN DENETİM MEKANİZMALARINI ARTIRACAĞIZ

 • Meclis’in, hükûmet istikrarını olumsuz etkilememek kaydıyla, millet adına yürütmeden bilgi alabilmesini ve aksaklıklar karşısında hükûmete hesap sorabilmesini sağlayacak araçları artıracağız.
 • Gensoru yöntemini yeniden kabul ederek bu yöntemi hükûmet istikrarsızlığına yol açmayacak şekilde düzenleyeceğiz.
 • Belirli sürede yanıtlanma zorunluluğu ile sözlü soru yöntemini kabul edeceğiz.

MECLİS ’İN DENETİM MEKANİZMALARINA İŞLERLİK KAZANDIRACAĞIZ

 • Yazılı soru önergelerine süresi içerisinde cevap verilmesini sağlayacak tedbirler alacağız.
 • Meclis soruşturması için gerekli yeter sayıları düşüreceğiz.
 • Genel görüşme önergesinin kabulünü̈, belirli sınırlar çerçevesinde, Meclis çoğunluğunun iradesine bağlı olmaktan çıkaracağız.
 • Meclis araştırması önergesinin etkinleştirilmesi amacıyla meclis araştırması komisyonlarını güçlendireceği Araştırma komisyonlarının çalışmalarına bütçe ayrılmasını, komisyonlarda uzmanların ve akademisyenlerin etkili olmasını sağlayacağız.
 • Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile kamu görevlilerinin, meclis araştırması komisyonlarının talep ettikleri bilgi ve belgeleri sağlamasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapacağız.

KAMU KURUMLARINI MECLİS DENETİMIİNE TABİ TUTACAĞIZ

 • Meclis’in başta güvenlik, istihbarat ve dış̧ politika alanlarıyla ilgili olanlar olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları üzerinde etkili bir denetim yapabilmesini sağlayacağız. 
TBMM ictüzügü’nde katılımcılığı öne çıkarıyoruz

DEMOKRATİK BİR İÇTÜZÜK HAZIRLAYACAĞIZ

 • Meclis’te yer alan bütün partilerle uzlaşarak yeni bir TBMM İçtüzüğü hazırlayacağız
 • Yasama çalışmalarının katılımcı, etkili ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız.
 • Kanun teklifleri ve tasarıları görüşülürken muhalefetin ve grubu olmayan milletvekillerinin söz haklarını etkili bir şekilde kullanabilmeleri için önlemler alacağız.
 • TBMM’deki açık görüşmeler bakımından canlı ve her türlü araçla yayını ilkesini, TBMM İç Tüzüğü’nde düzenleyeceğiz. Böylece, kamuoyunun yasama faaliyetlerini daha yakından takip edebilmesini sağlamak suretiyle, TBMM üzerindeki kamuoyu denetimini etkili kılacağız.
 • İçtüzüğün değiştirilebilmesini nitelikli çoğunluğa bağlayacağız.

MECLİS ‘İN BÜTÇE HAKKINI GÜÇLENDİRECEĞİZ

 • Bütçe hakkını hiçbir sınırlamaya ve istisnaya yer vermeksizin, Meclis’in devredilmez bir yetkisi olarak düzenleyeceğiz.
 • TBMM adına denetim yetkisini kullanan Sayıştay’ın, görevlerini etkili bir biçimde yerine getirmesini sağlayacağız.

SECİM BARAJINI DÜŞÜRECEĞİZ

 • Halk iradesinin Meclis’e etkili bir şekilde yansıtılması amacıyla secim barajını temsilde adalet ilkesine uygun şekilde düşüreceğiz.
 • Secim Kanunu değişikliği ile kadınların, engellilerin ve gençlerin Meclis’te daha adil biçimde temsil edilebilmesi için kota zorunluluğu getireceği Bu grupların siyasete aktif katılımını teşvik edeceğiz.

PARTİ İÇİ DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

 • Parti içi demokrasiyi kurumsallaştıracağız; Siyasi Partiler Kanunu’nda parti üyelerinin siyasi çalışmalara, parti içi eğitim faaliyetlerine, siyasetin finansmanına ve siyasal kararlara katılma usul ve startlarını demokratik esaslar çerçevesinde sağlayacak değişiklikler getireceğiz.
 • Seçmen ve milletvekili arasındaki bağı kuvvetlendirmek amacıyla üyelerin parti içi karar alma süreçlerinde etkili olmalarını sağlayacağız.

SİYASETTE ŞEFFAFLIĞI VE DÜRÜSTLÜĞÜ GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ

 • Parti finansmanının şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlayacak mekanizmalar geliştireceğiz.
 • Hazine yardımının kriterlerini değiştirerek partiler arası adaleti sağlayacağız.
 • Siyasette kişisel çıkarları değil milletin taleplerini esas kılmak, siyasi makamların millete hizmetten başka bir amacının olmamasını sağlamak üzere Siyasi Etik Kanunu çıkaracağız.
 • Meclis bünyesinde Siyasi Etik Komisyonu oluşturacağız.
Tek kişilik yürütme yetkisine son veriyoruz

YÜRÜTME ORGANINDA BAKANLAR KURULUNU ETKİLİ KILACAĞIZ

 • İstikrarlı bir yönetim sağlamak için Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan oluşan bir yürütme organı öngöreceğiz.
 • Cumhurbaşkanlığını sembolik yetkileri olan bir makam olarak düzenleyeceğiz.
 • Yürütmeye dair icrai yetkilerin TBMM’ye karşı siyasi sorumluluğu olan başbakan ve bakanlardan müteşekkil Bakanlar Kurulu tarafından kullanılmasını sağlayacağız.

CUMHURBAŞKANININ TOPLUMUN HER KESİMİNE EŞİT MESAFEDE OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ

 • Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisi ile ilişiğinin kesilmesini sağlayacağız. Cumhurbaşkanının görevini yerini getirirken tarafsız olmasını temin edeceğiz.
 • Devlet başkanı olarak cumhurbaşkanın görevini yerine getirirken milletin ve devletin birliğini temsil etmesini ve ayrım gözetmeden halkın her kesimine eşit mesafede olmasını sağlayacağız.

1 DÖNEM, 7 YIL KURALI GETİRECEĞİZ

 • Cumhurbaşkanının yalnızca bir dönem seçilmesi kuralını esas alacağız.
 • Cumhurbaşkanının görev süresini yedi yılla sınırlı tutacağız.

HÜKÛMETİN KURULMASINI KOLAYLAŞTIRIP, DÜŞÜRÜLMESİNİ ZORLAŞTIRACAĞIZ

 • Hükûmetin kurulmasında basit çoğunluk, düşürülmesinde ise nitelikli çoğunluk kuralını esas alacağız.
 • Yasama ve yürütme arasında her birinin etkili olmasını sağlayan bir denge kuracağız.
 • Gensoru önergesi verme hakkını sınırlandırarak bu müessesenin hükûmeti zayıflatmayacak şekilde kullanılmasını sağlayacağız.

YAPICI GÜVENSİZLİK OYU MEKANİZMASINI BENİMSEYECEĞİZ

 • Hükûmet krizlerinin olmaması için gensoru önergesinin gündeme alınmasına karar verilmesi sonrasında yapılacak güven oylamasında TBMM’nin üye tamsayısının salt çoğunluğunun gerekli olduğu yapıcı güvensizlik oyunu getireceğiz.
 • Hükûmetin düşürülmesini, TBMM’nin üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yeni Başbakanı belirlemesi şartına bağlayacağız.
Olağanüstü hali hukuk devletinin gereklerine göre düzenleyeceğiz

OHAL KARARNAMELERİNİ YARGI DENETİMİNE AÇACAĞIZ

 • OHAL Kararnameleriyle temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamaların, hakkın özünedokunamayacağı esasını benimseyeceğiz.
 • OHAL Kararnamelerinin yargısal denetime açılmasını ve Anayasa Mahkemesitarafından temel haklar bakımından re’sen incelenmesini sağlayacağız.

OHAL YETKİLERİNİ SINIRLANDIRACAĞIZ

 • OHAL ilanı yetkisini, sadece Bakanlar Kuruluna tanıyacağız.
 • OHAL için öngörülen süreleri kısaltacağız.
 • OHAL sona erdiğinde kararnamelerin tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmasını temin edeceğiz.

ÇAĞDAŞ İLKE VE DEĞERLERİ HAKİM KILACAĞIZ

 • Hukuka bağlı, vatandaş̧ odaklı, katılımcı, saydam, hesap verebilir, denetlenebilir, dijital dönüşümünü gerçekleştirmiş̧, etkili iletişim yetkinliğine sahip, geri bildirime açık, ulaşılabilir, etkili ve verimli bir kamu yönetimine geçeceğiz.
 • Kamu yararına uygun olarak her türlü̈ idari faaliyetin yetkili makamlar tarafından sürdürülmesini ve idari kararların gerekçeli olmasını sağlayacağız.
 • Üst düzey görevlere atanan kadın yöneticilerin sayısını arttıracağı

MÜLAKATI DEĞİL, LİYAKATI ESAS ALACAĞIZ

 • Kamu görevine alınmada adayların tabi tutulduğu sınavlara ilişkin adalet, dürüstlük, eşitlik, şeffaflık ve denetlenebilirliği sağlayacağız.
 • Yazılı sınav sonuçlarına itibar edeceğiz.
 • Mülakat uygulamasına son vereceği
 • Yüksek performans gösteren çalışanlar için ödül sistemi geliştireceğiz.
 • Kurumların üst düzey yönetici kadrolarına atanacaklar için liyakat, başarı ve performans ölçütleri belirleyeceğiz.

YOLSUZLUKLARLA ETKİLİ MÜCADELE EDECEĞİZ

 • Yolsuzluk konusunda toplumsal duyarlılığı harekete geçirerek farkındalığı artıracağız.
 • Sivil toplumun destek ve katkısıyla yolsuzlukla mücadele strateji belgesi hazırlayarak bir eylem planı yürürlüğe koyacağız.
 • Yolsuzlukla daha etkili mücadele edilmesini ve “Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) tavsiye kararlarına tam uyumu sağlayacak mevzuat düzenlemelerini ve uygulamayı tavizsiz bir biçimde yürütecek yeni bir kurumsal yapıyı süratle hayata geçireceğiz.
 • Kamu alımları ve ihalelerde rekabeti ortadan kaldıran; ihaleyi istisna, keyfiliği kural haline getiren; yolsuzluk kapısını açık tutan tüm istisna ve muafiyetleri ortadan kaldıracağız.
 • Kamu İhale Kanunu’nu tümüyle yenileyeceği
 • İhale ve satın alma süreçlerinin kamuoyuna açık olmasını sağlayacağız.

MALİ KURALLAR ARACILIĞIYLA EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TESİS EDECEĞİZ

 • Karar alma süreçlerinde daha şeffaf ve daha güvenilir politikalar izlenmesi, makroekonomik istikrarın sağlanması gibi hedefleri gerçekleştirilmek için “Mali Kural” uygulamasını hayata geçireceğiz.
 • Temel bütçe büyüklüklerine ilişkin daimî nitelikteki bazı sayısal hedefler, sınırlamalar ve ilkeler belirleyerek öngörülebilirliği artıracağız.
 • Uygulanabilir, etkili, şeffaf, açık ve net mali kurallar belirleyip bu kuralları kararlı bir şekilde uygulayacağı
 • Maliye politikalarında verimliliği ve güvenilirliği tesis edeceğiz.
Yerel yönetimleri güçlendiriyoruz

YEREL YÖNETİMLERİ İDARİ VE MALİ AÇIDAN GÜÇLENDİRECEĞİZ

 • Yerel ihtiyaçlar, nüfus artışı, çevresel sorunlar ve vatandaşların talep ve beklentilerindeki çeşitlilik ve kamu hizmetlerindeki verimliliği dikkate alarak yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarını yeniden belirleyeceğiz.
 • Yerinden yönetim ilkesine uygun olarak yerel demokrasiyi güçlendirecek, merkez ve yerel arasında millet iradesine saygı çerçevesinde bir denge kuracağız.
 • Merkezî idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayet yetkisinin kullanımını hukuka uygunluk denetimi ile sınırlandıracağız.

KAYYUM UYGULAMASINA SON VERECEĞİZ

 • Yerel yönetimlere yönelik demokrasinin özüne zarar veren uygulamalara son vereceğiz.
 • Milletin iradesine ve tercihlerine saygı çerçevesinde yerel yönetimlerin denetiminde yargı organını etkili kılacağız.
 • Yerel yönetimlerin seçilmiş̧ organlarının geçici olarak görevden alınmaları kararında yetkinin yargı organında olmasını sağlayacağız.
 • Geçici olarak görevden alınma kararlarında İçişleri Bakanı tarafından yapılacak başvuruların Danıştay tarafından karara bağlandığı bir surecȩ öngöreceğiz. Danıştay tarafından en kısa zamandan karar verilmesini sağlayacak tedbirler alacağız.
 • Geçici görevden alma kararıyla birlikte, seçilmiş̧ belediye başkanı görevine dönene veya yapılacak ilk seçimlere kadar başkana vekâlet edecek kişinin belediye meclislerince belirlenmesini esas alacağız.
Düzenleyici ve denetleyici kurumları bağımsız ve etkin kılacak tedbirler geliştiriyoruz

DÜZENLEME HANGi KURUM VE KURULLARI KAPSIYOR?

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
 • Kurumu Kamu İhale Kurumu
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu
 • Nükleer Düzenleme Kurumu
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
 • Rekabet Kurumu
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

KURUMLARI ÖZERKLİĞE KAVUŞTURACAĞIZ

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumların idari ve mali özerkliğini sağlayacağız.

KURUMLARDA İYİ YÖNETİŞİMİ TESİS EDECEĞİZ

 • Kurumların oluşumunda ve çalışmasında iyi yönetişimi sağlamak adına şeffaflık, tarafsızlık, çoğulculuk, hesap verebilirlik ve ulaşılabilirlik ilkelerini esas alacağı
 • Kurumları yürütmenin müdahalelerine karşı koruyarak bağımsız karar almalarını sağlayacağız.
 • Kurumları yasama ve yargı organlarının denetimiyle şeffaf ve hesap verebilir kılacağı
 • Kurumlara atanacak üyelerde liyakati esas alacağı

KURUMLARIN DEMOKRATİK MEŞRUİYETİNİ ARTIRACAĞIZ

 • Kurumların üye seçiminde Meclis’in etkisini artıracağız.
 • Ekonomiye yön veren kurumların üyelerinin Bakanlar Kurulu’nun önerisi ile Cumhurbaşkanı tarafından atanmasını; bunun dışındaki kurumların üyelerinin ise TBMM tarafından nitelikli çoğunlukla seçilmesini sağlayacağız.
Hsk’yı hâkim bağımsızlığının teminatı olacak şekilde yeniden yapılandırıyoruz

HÂKİMLER VE SAVCILARA YÖNELİK İKİ AYRI KURUL OLUŞTURACAĞIZ

 • Hâkimlik mesleği ile savcılık mesleğini tam bağımsızlık için birbirinden ayıracağız.
 • Hâkimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturup her bir meslek grubu için görevin gereklerine uygun ayrı düzenlemeler öngöreceğiz

KURULLARA ÜYE SEÇİMİNDE MECLİS’İN ETKİSİNİ ARTIRACAĞIZ

 • Yüksek kurullarda demokratik meşruiyetin temin edilmesi için üyelerden en az yarısının TBMM tarafından ve siyasi tarafsızlığı sağlayacak şekilde nitelikli çoğunlukla seçilmesini esas alacağız.
 • TBMM tarafından seçilecek adayların kamuya açık bir biçimde mülakata tabi tutulmasını öngöreceğiz. Böylece bir taraftan adayların kamuoyunda yeterince tanınmasını, diğer taraftan da nitelikli adayların seçilmesini sağlayacağız.
 • Kurullara üye seçiminde cinsiyet kotasına yer vererek toplumsal cinsiyet eşitliğini en üst seviyelere çıkarmaya çalışacağız.

KURUL KARARLARINI YARGI DENETİMİNE AÇACAĞIZ

 • Yüksek yargı kurullarının disiplin ve meslekten çıkarma kararlarını yargı denetimine açarak hukuk devleti ilkesinin gereğini sağlayacağız.

HÂKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİNE İLİŞKİN YENİLİKLER GETİRECEĞİZ

 • Hâkimlerin idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlı olduğuna ilişkin Anayasa hükmünü kaldıracağız.
 • Birinci sınıfa mensup olan hâkimler için coğrafi teminat güvencesi sağlayacağız.
 • Hâkimlerin uzmanlık alanına göre görevlendirilmeleri esasını kabul edeceğiz.
 • Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı Adli Kolluk Teşkilatı kuracağız.
Anayasa mahkemesi’nin etkinliğini artırarak bağımsızlığını güçlendiriyoruz

ÜYE SEÇİMİNDE YARGI BAĞIMSIZLIĞINI VE DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ ESAS ALACAĞIZ

 • Anayasa Mahkemesi üyelerinin en az yarısının TBMM tarafından nitelikli çoğunlukla seçilmesini sağlayacağız.
 • Mahkeme’nin üye kompozisyonunun zenginleşmesini ve çoğulcu bir yapıya kavuşmasını temin edeceğ
 • Üye seçiminde cinsiyet kotasına yer vereceğiz

ÜYE SEÇİMİNDE NİTELİĞİ ARTIRACAĞIZ

 • Üyelerin mesleki yeterlilikleri bakımından objektif kriterler belirleyeceğiz
 • Liyakati esas alıp kayırmacılığı ortadan kaldırmak için yüksek yargı ve TBMM tarafından yapılacak seçimlerde adayların kamuya açık şekilde mülakata tabi tutulmalarını sağlayacağız.

MAHKEME’NİN ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ

 • Anayasa Mahkemesi’nin yetki ve görev alanlarını genişletip bağımsızlığını güçlendireceğiz
 • Temel hak ve hürriyetlerin daha güçlü bir şekilde korunması için bireysel başvuru hakkının kapsamını genişleteceğiz
 • Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açma hakkını genişleterek anayasal denetimi kolaylaştıracağız. TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilerin ve yirmi milletvekilinin dava açabilmesini mümkün hale getireceğ
 • Anayasa Mahkemesi kararlarının Anayasa gereğince derhal uygulanmasını sağlayacak adımlar atacağız.

MAHKEME’NİN ÇALIŞMA USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPACAĞIZ

 • Anayasa Mahkemesi’nin iş yükünü hafifleterek güçlü ve etkili kararlar almasını kolaylaştıracağız. Mahkemenin üye ve bölüm sayısını artırıp, her bir bölümün farklı davalara bakmasını sağlayacağız.

YÜKSEK YARGIDA NİTELİĞİARTIRIYORUZ

OBJEKTİF KRİTERLER GETİRECEĞİZ

 • Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilmede objektif kriterlerin aranmasını zorunlu hale getireceğiz
 • Üye seçiminde nesnelliği ve şeffaflığı güvence altına alacağız.
 • Üye seçimlerinde cinsiyet kotası uygulayacağız.
Yüksek seçim kurulu’nu hukuk devleti ve demokrasi ile uyumlu hale getiriyoruz

YSK’NIN YÜKSEK MAHKEME NİTELİĞİNİ NETLEŞTİRECEĞİZ

 • Kurulun idari bir organ mı yoksa mahkeme mi olduğu konusundaki tartışmaları sona erdirmek üzere YSK’yı Anayasanın “yargı bölümü” içinde bir yüksek mahkeme olarak düzenleyeceğiz.

YSK’NIN ÇALIŞMA YAPISINDA ETKİNLİĞİ ARTIRACAĞIZ

 • Çalışma esaslarını düzenleyerek YSK’nın etkinliğini, verimliliğini ve güvenilirliğini artıracağız.

YSK’YA ÜYE SEÇİMİNDE BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI ESAS ALACAĞIZ

 • YSK üyelerinin bütünüyle Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından kendi üyeleri arasından seçilmeleri usulünü muhafaza edeceğiz
 • Kurula yapılacak üye seçiminde cinsiyet kotası öngöreceğiz.
Sayıştay denetiminin kapsamını genişletiyoruz

TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI DENETİM KAPSAMINA ALACAĞIZ

 • Sayıştay denetiminin kapsamını tüm kamu kurum ve kuruluşlarını içerecek şekilde genişleteceğiz.
 • Üyelerinin bütünüyle TBMM tarafından nitelikli çoğunlukla ve kamuya açık bir biçimde mülakata tabi tutularak seçilmesini sağlayacağız.

 

Savunma mesleğini anayasal güvenceye kavuşturuyoruz

AVUKATLIK MESLEĞİNİ ANAYASAL STATÜ KAZANDIRACAĞIZ

 • Savunma mesleğine yargının bir unsuru olarak anayasal statü kazandıracağız.
 • Çoklu baro modeline son vererek avukatlığın tarafsız, bağımsız ve etkili bir şekilde yerine getirilmesini güvence altına alacağız.
 • Barolar ve Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde temsilde adalet ilkesinin gerçekleşmesini sağlayacağız.

İLKELERİMİZ

• Temel hak ve özgürlükleri etnik köken, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi ve sosyal aidiyet farkı gözetmeksizin güvence altına alan,

• İfade özgürlüğünün önündeki engelleri kaldıran,

• Sosyal hakların korunması ve güçlendirilmesine önem veren,

• İstikrarlı bir yönetim sağlamak için çalışan,

• Katılımcı, çoğulcu ve şeffaf bir müzakere sürecini esas alan,

• Kuvvetler ayrılığını tesis ederek denge ve denetleme mekanizmalarını etkinleştiren yepyeni bir yönetim sistemi.

HEDEFLERİMİZ

• İç hukukumuzu uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmek,

• Anayasa Mahkemesi’nin yetki ve görev alanlarını genişletip bağımsızlığını güçlendirmek,

• Yapısal tedbirlerle AİHM ve AYM kararlarının derhal yerine getirilmesini güvence altına almak,

• Düzenleyici ve denetleyici kurumların idari ve mali özerkliğini sağlamak,

• STK’ların bağımsız ve özgür çalışabileceği elverişli bir ortam oluşturmak,

• Yerel yönetimlere yönelik demokrasinin özüne zarar veren uygulamalara son vermek.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i hayata geçireceğiz

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i hayata geçireceğiz.
Geçtiğimiz 100 senede demokrasimiz çok saldırı yaşadı ve her seferinde milletimiz bu saldırıların üstesinden gelerek demokrasimizi kurtardı.
Okumaya Devam Et Küçült
Demokrasiye Geçiş Eylem Planı Ali Babacan

Ali BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı
Mustafa Yeneroğlu

Mustafa Yeneroğlu

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı

Özgürlükçü bir sistem öngörüyoruz

Özgürlükçü bir sistem öngörüyoruz.
Bununla birlikte, 16 Nisan 2017 tarihli Anayasa değişikliği sonrasında oluşturulan keyfi yönetim biçimi mevcut demokrasi ve hukuk devleti kazanımlarımızı daha da geriye götürmüştür.
Okumaya Devam Et Küçült

Siyasal Sistemi Demokratikleştiriyoruz

Temel hak ve özgürlükleri güçlendiriyoruz. Kanun önünde eşitlik ilkesinin gereklerini sağlayacağız.

İfade, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerini güvence altına alacağız. Etkili bir koruma için somut tedbirler geliştireceğiz.

Sosyal hakları güçlendireceğiz. Basın özgürlüğünü evrensel ölçülerde güvence altına alıyoruz.

Gazeteciliğin önündeki engelleri kaldıracağız. RTÜK’ü bağımsız kılacağız. Medyanın tekelleşmesine engel olacağız.

Sı̇vı̇l Toplumu Güçlendı̇rı̇yoruz. Sivil toplumun önündeki engelleri kaldıracağız. Sivil toplumun gücünü ve verimliliğini artıracağız.

Yasama’yı Güçlendiriyoruz: Temsil Yeteneği Yüksek ve Etkili Bir Meclis Öneriyoruz

Meclis’in kanun yapım sürecini demokratikleştiriyoruz.

Torba kanun uygulamasına son vereceğiz. Müzakereyi esas alan bir kanun yapım süreci oluşturacağız. Cumhurbaşkanının yetkilerini sınırlandıracağız.

Meclis’in yürütmeyi denetleme yetkisini etkinleştiriyoruz. Meclis’in denetim mekanizmalarını artıracağız. Meclis’in denetim mekanizmalarına işlerlik kazandıracağız. Kamu kurumlarını meclis denetimine tabi tutacağız.

TBMM İçtüzüğü’nde katılımcılığı öne çıkarıyoruz. Demokratik bir içtüzük hazırlayacağız. Meclis’in bütçe hakkını teminat altına alıyoruz. Meclis’in bütçe hakkını güçlendireceğiz.

Meclis’te demokratik temsili artırıyoruz. Seçim barajını düşüreceğiz. Siyasi partileri demokratikleştiriyoruz. Parti içi demokrasiyi güçlendireceğiz.

Yürütmeyi ve İdareyi Güçlendiriyoruz: İstikrarlı Bir Hükûmet ve Etkili Bir Yönetim Öneriyoruz

Tek kişilik yürütme yetkisine son veriyoruz. Yürütme organında bakanlar kurulunu etkin kılacağız. Cumhurbaşkanının tarafsızlığını güvence altına alıyoruz. Cumhurbaşkanının toplumun her kesimine eşit mesafede olmasını sağlayacağız.

1 dönem, 7 yıl kuralı getireceğiz. Hükûmet istikrarını sağlayacak önlemler alıyoruz. Hükûmetin kurulmasını kolaylaştırıp, düşürülmesini zorlaştıracağız.

Yapıcı güvensizlik oyu mekanizmasını benimseyeceğiz. Olağanüstü hali hukuk devletinin gereklerine göre düzenleyeceğiz.

OHAL kararnamelerini yargı denetimine açacağız. OHAL yetkilerini sınırlandıracağız.

90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları hiç duydunuz mu?

DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Skip to content