DEVA İKTİDARININ KADINLARA YÖNELİK DEVASAL ÇÖZÜMLERİ​

DEVA Hazır

Videoyu oynat

KADINA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEYECEĞİZ!

İstanbul Sözleşmesine sahip çıkacağız. Kadınlara yönelik şiddetle mücadele amacıyla oluşturulmuş tüm yasal düzenlemelerin etkin biçimde uygulanmasının takipçisi olacağız. Yasaların koruyucu etkisini ortaya çıkaracağız. Uygulamada ortaya çıkan sorunları ortadan kaldıracağız. Yeni düzenlemeler yapacağız.

Eşitlikçi Kentler

Eşitlikçi Kentler

Hedefimiz;

DEVA Partisi olarak, kadının yerel yönetim karar süreçlerine katılımını arttırmak, ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini yerel yönetimler aracılığı ile temin etmek ve kadına daha yaşanabilir şehirler sunmak, kadının hayatına iyileştirici etki sağlamak üzere politikalar oluşturmak hedefimizdir. Bu amaçla Yerel yönetim hizmetlerinde uluslararası parametreleri de dikkate alarak, hak temelli ve arz odaklı hizmet politikası benimseyeceğiz. Kadının ekonomiye katma değer sağlayan üretim ve girişimcilik potansiyelini, gücünü destekleyecek, istihdamda eşit temsili hedefleyen politikaları yerel yönetimler anlayışı ile yeniden değerlendireceğiz. Kentsel alt yapı, mimari ve estetiğinde kadın ve çocuğun üstün yararını hedefleyen, ihtiyaçlarını merkeze alan çalışmalarımızla kent yoksulluğunu giderecek, fırsat eşitliğini sağlayacağız. Teknolojik gelişmelerle güncellenen, özel bütçelerle desteklenecek, sivil toplumla iş birliğiyle yürütülecek bir anlayışla hazırladığımız ve nihai hedefi ‘’Eşitlikçi Kentler’’ olan kadın dostu yerel yönetimler politikalarımızın uygulama önerileri aşağıdaki gibidir;

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik politikaları ile kadının yaşam kalitesini arttırmak amacıyla hedeflerimiz:

• Kadına daha güvenli, mutlu ve aktif yaşanan şehir hayatı sunmak
• Kadının yaşam alanlarına iyileştirici etki sağlamak
• Ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini desteklemek
• Kadının yerel yönetim karar süreçlerine katılımını arttırmak Hazırlayacağımız Yerel Yönetimler Politikalarımızın nihai hedefi ‘’Kadın Dostu Eşitlikçi Kentler’’ olacaktır.

Bu amaçla:

• Yerel yönetim hizmetlerinde uluslararası parametreleri dikkate alacak
• Hak temelli ve arz odaklı hizmet politikası benimseyecek
• Teknolojik gelişmelerle sistemi güncelleyecek
• Özel bütçelerle kadın dostu uygulamaları destekleyecek
• Sivil toplumla iş birliği içinde olacağız.

Karar mekanizmalarında Eşit Temsil

• Yerel yönetimlerde “Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu’’ çalışmalarının işlevselliğini arttıracak, ‘’Yerel Eşitlik Birimleri’’ olarak kadının güncel ihtiyaçlarını etkin yerel hizmetlerle karşılayacağız.
• Yerel meclislerde ve muhtarlıklarda kadının nitelikli temsiliyetini güçlendirecek çalışmalar yapacağız. Adaylık sürecinden başlayarak kadının cesaret ve motivasyonunu arttırarak sistemde tutacak, toplumsal farkındalığı bu yönde artırarak daha çok kadını sisteme dahil edeceğiz.
• Yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış yönetici kadın sayısını ehliyet ve liyakat ilkeleri doğrultusunda arttıracağız.
• Kent konseylerinde de kadın temsiliyet oranlarını dikkate alacak, kent konseyi kararlarını belediye meclisi kararlarına yansıtacak, temsilcilerine belediye meclisinde söz hakkı verecek ve konseyden meclise önerilen projelere bütçe payı ayıracağız.
• Sivil toplum, özel sektör, kamu iş birliğini önemseyecek, yerel yönetimlerin kadın ve aile ile ilgili proje ve karar süreçlerine dahil edecek, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile güven tesis edeceğiz. • Hizmetlerde etki verimliliğini arttırarak kadının sisteme olan inancını yeniden tesis edeceğiz.
• ‘’Kadın-Çocuk-Aile Odaklı’’ karar süreçlerinde kadın etkisini arttıracağız.
• Belediye bünyesinde hizmet verecek eğitim akademisi ile belediyede çalışan beyaz yakadan saha elemanına, zabıtadan temizlik hizmetlisine kadar eğitim vererek kadın, çocuk ve eşitlik konularıyla ilgili toplumsal farkındalık oluşturacağız.

Muhtarlarla etkin iş birlikleri sağlayacağız

• Muhtarlar ile mahalleleri konusunda koordinasyon içinde çalışacak, mahalledeki kadın ve aile konusunda iş birliği kapasitesini geliştireceğiz .
• Kadınla ilgili konuların hızlı ve etkin takibi ile özellikle dezavantajlı durumlar ve şiddet başta olmak üzere kadın ve çocuğun üstün yararını sağlayacak, koruyucu önleyici tedbirlerin etkisini artıracağız.

İstihdamda kadına özel destekler sağlayacağız

• Liyakat ve ehliyet ilkesini gözeterek, yerel yönetimlerde kadın istihdamını artırmak üzere pozitif ayrımcılık yapacak, istihdamda kota uygulamasını dikkate alacağız.
• Yerel yönetimlerde ‘Mor Bayrak’ uygulaması politikası doğrultusunda özellikle şiddet mağduru kadına istihdam desteği verecek, ayakta durmasını, varsa çocuklarıyla, insan onuruna yakışır şekilde yaşamını sürdürmesini destekleyecek programlar uygulayacağız.
• Mor bayrak uygulaması ile desteklenen, güçlenen kadının karşılaşabileceği ikincil şiddet dalgası olasılığına karşı koruyacak, yerel güvenlik birimleri ve muhtarlar ile sıkı eşgüdüm içerisinde hareket edeceğiz.

Kadına Duyarlı Bütçeleme yapacağız

• Kamusal kaynakların, harcamaların kadın erkek arasında eşit paylaşımını ‘’kadına duyarlı bütçe uygulamaları’’ ile kriterler ile garanti altına alacak, kamu hizmetlerinin hakkaniyetle paylaşımını sağlayacağız.
• Kadın sorun ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracak ‘’cinsiyet tabanlı veri’’ envanteri oluşturacak, bölgesel demografik yapıyı da dikkate alarak koruyucu önleyici çalışmaları destekleyecek ‘’risk haritaları’’ hazırlayacağız.
• Hızlı ve etkin hizmet amacıyla yerelde yetkileri arttırırken, merkezin de standart koyma ve denetim görevini yerine getirmesini sağlayacak bir sistem uygulayacağız.
• Yerel yöneticilerin ve tüm kamu personelinin kadına duyarlı bütçeleme farkındalığını üst düzeye çıkaracak, ‘’Kadına Duyarlı Bütçeleme’’ eğitimleri verecek ve pilot uygulama alanları ile etki alanını genişleteceğiz.

Dijital alan ve fırsatları kadın faydasına kullanacağız

• Bölgesel dijitalleşme politikaları ve planları uygulayacak, bölgenin sosyo kültürel yapısını ölçü alarak fırsat eşitsizliklerini giderecek, kadın lehine alt yapıyı güçlendireceğiz.
• Çeşitli mobil ve bilgisayar uygulamalarını yerel hizmetlerle birleştirecek, kadının hayatını kolaylaştıracak şekilde yaygınlaştıracak, özel bütçe payları ile dijitalleşme sonucu oluşan ihtiyaç alanlarını destekleyeceğiz.
• Kadınları haklarıyla ilgili bilgilendirecek, özellikle kırsal bölge ve kent çeperlerindeki kadına haklarına erişim, e- katılım, dijital platformların kullanımı üzerine eğitim desteği vereceğiz.
• Dijital okuryazarlık ve bütçeleme becerisi kazandıracak finansal okuryazarlık eğitimleriyle kadının bireysel gelişimini eğitimlerle destekleyerek yerel hizmetlere kolay erişimini sağlayacağız.
• Mahalle kültürünü arttıracak, kadının sosyalleşmesini sağlayacak çeşitli ihtiyaç mobil uygulamalarını, paylaşım platformlarını yaygınlaştıracağız.
• Yerel yönetimler eğitim imkanları ile kadın ve kız çocuklarına teknoloji uyum eğitimleri verecek, kadını dijital alanda oluşan fırsatlar ve yeni iş alanlarıyla buluşturacağız.
• Halk Eğitim Merkezleri gibi eğitim destek mekanizmalarını dijitalleşmeye uyumlayacağız.
• Kadının bilgi, beceri ve yetkinliklerini sertifikalı eğitimlerle destekleyerek, istihdam edilebilirliğini bugüne ve geleceğe yönelik arttıracağız.

‘Kadın Dostu’ mimari planları yapacağız

• Kadın ihtiyaçlarını planlama ve karar alma süreçlerine dahil edecek, üst ölçekli imar planlarıyla kadının hayatını kolaylaştıracak, uygulama imar planlarıyla da kadının yeni ihtiyaçlarına uygun çözümler, fırsatlar oluşturacağız.
• Kentsel altyapıda, kent mimarisinde ve estetiğinde kadın ve çocuğu önemseyen, destekleyen hizmetleri artıracak, geliştireceğiz.
• Mahallelerde kadının sosyalleşmesine, spor yapmasına fırsat verecek, çocuklu annenin nefes alabileceği ve bank, temizlik, tuvalet gibi hizmetlerin sağlandığı cep yeşil alanları yaygınlaştıracağız.
• Şehirlerde kadınların mini tarım ve seracılık yapmalarına alan açacak, üretimlerini destekleyecek, evlerinde kullandıklarının fazlasını satabilecekleri imkanlar sağlayacağız.
• Kentsel dönüşüm uygulamalarında, tek tip planlamadan vazgeçecek, dönüştürülen bölgelerin kültürel dokusuna duyarlı, kadını merkeze alan ve yerinden etme (soylulaştırma) uygulaması yapmayan kentsel dönüşüm projeleri uygulayacağız.
• Kentsel dönüşümün sadece bina-arazi ve rant sağlamak amaçlı yapılmasının önüne geçecek, sosyal dönüşümü destekleyecek hizmet alanları oluşturacağız.
• Kadının temel hak ve özgürlüklerini daha etkin ve kolay kullanabileceği şehir hayatı için kentsel dönüşümü bu anlayışla geliştireceğiz.
• Kentsel dönüşüm mevzuatı ve uygulamalarını genç kadının ihtiyaçlarına da hitap edecek ekosistem, kent hakkı, gelecek kuşak hakkı, bunları talep hakkı gibi 4. Kuşak Hakları’nı da gözeten projeleri referans alarak hazırlayacak, geliştireceğiz Güvenli şehirler planlayacağız
• Yerel yönetimlerce sunulacak hizmetlere ‘’yaşam kalitesi’’ olarak bakacak, yol, su, ulaşım hizmetleri gibi alt yapı hizmetlerini kadın ve aile perspektifiyle değerlendirecek sosyal yaşamı destekleyecek, kentsel yoksulluk etkilerini en aza indirgeyecek hizmet modelleri geliştireceğiz.
• Güçlü aydınlatma sistemlerine sahip açık alan ve kentsel mekanlar ile kadının güvende kalmasını destekleyeceğiz.
• Kaldırım ve yaya geçitlerini araba, motosiklet, seyyar satıcı gibi engellerden arındıracak, denetim sistemi sağlayacak güvenli yaya ulaşımını destekleyeceğiz.
• Yaya alt yapısı ve ulaşım araçları temininde kadın, bebekli kadın, yaşlı ve engelli kadının kolay kullanımına uygun modelleri tercih edeceğiz.
• Toplu ulaşım hat ve saatlerinin belirlenmesinde kadının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracağız.
• Gece belirli saatlerde kadın güvenliği açısından toplu taşımada durak dışı yolcu indirme hizmetini mümkün kılacağız.
• Durak tasarımında kadın güvenliğini sağlayacak aydınlatma ve akıllı durak uygulamaları/ durak uygulama platformları (App’leri) geliştireceğiz.
• Taksi ulaşımında dijital takip sistemi kuracak, isteğe bağlı olarak kadının istifadesine sunacağız.Şiddeti önleyecek, kadını ve çocuğu koruyacak destek hizmetler sunacağız

• ’Tek Kapı Sistemi’’ ile belediye, sivil toplum, İŞKUR, ŞÖNİM, barolar ve ilgili diğer kurumların birlikte eşgüdüm içinde çalışmasını sağlayacak, kadını zor anında kapı kapı dolaştırmayan hassasiyetle şiddeti önleyecek çözümler geliştireceğiz.
• Kadına yönelik ve aile içi şiddeti önlemek amacıyla yerel yönetimlerin koruma ve bölgesel politika kısmında sivil toplum kuruluşlarıyla, kovuşturma kısmında da barolarla iletişimde olmasını destekleyecek, sorun ve ihtiyaçlara hızlı çözüm üretmelerinin önünü açacak, aktif iş birliği halinde çalışacağız.
• Yerel yönetimler ve ilgili bakanlıkların işbirliğiyle, kadının şiddet anında hızla ulaşılabileceği, etkin ve çok dilli 7/24 yardım hattı oluşturacağız.
• Kadına yönelik şiddetin daha yaygın yaşandığı bölgeleri tespit ederek risk haritaları oluşturacak, panik butonu, güvenlik App’leri, kamera sistemleri gibi teknolojik destek paketlerinin etkin kullanımını yaygınlaştıracağız.
• MOBESE kameralarının göremediği kör noktaları tespit edip gerekli düzenlemeyi sağlayacağız.

Kendine Yeten Mahalle

• Kendine yeten, hizmetlere erişimi kolay mahalle hayatını destekleyeceğiz.
• Kadının yaşamını kolaylaştıracak ‘’15 dakikalık kent/kendine yeten mahalle modeli’’ ile temel ihtiyaçlara (park, sağlık ocağı, kültürel ihtiyaçlar, ticari ihtiyaçlar) yürüme mesafesinde ulaşım sağlayacak tasarımları destekleyeceğiz.

Kadının yoksulluk sarmalını kıracak, deva olacağız

• Üretim, istihdam ve girişimcilik alanlarında kadını teşvik edecek, kadın ve çocuk yoksulluğunu ve yoksunluğunu azaltacağız.
• Sosyal girişimcilik anlayışı ile kadının sosyal hayata ve üretime katılım imkânlarını arttıracağız. Kadının ürettiklerini satabileceği pazar alanlarını yaygınlaştıracak, kooperatifçilik, dijital satış platformları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları gibi destek mekanizmalarla irtibatlanmasını temin edeceğiz.
• Geriye göçü destekleyecek, yanlış politikalarla boşalmış köylerin cazibe kazanması, kadın öncülüğünde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin canlandırılması için merkezi hükümet politikalarını destekleyen yerel yönetim uygulamaları geliştireceğiz.
• Bölgesel kalkınmayı destekleyen coğrafi yer işareti, eko-turizm gibi konularda destekler sağlayarak kadın girişimcinin bilgi ve farkındalığını artıracak, yerel kaynaklardan üretim ve kazanç elde etmesinin önünü açacağız.
• Eğitim, network ağı ve mentorluk destekleri ile dijital pazarlama becerilerini arttırarak kadının pazara erişim ve e-ticaret kapasitesini destekleyeceğiz. Bu anlayışla kardeş şehirler oluşturacağız.
• Büyük e-ticaret firmalarının yerel iş birliklerini destekleyecek projelerini cazip hale getirecek, teşvik edecek, yerel kadın girişimcinin pazar potansiyelini arttıracağız.
• Ürün farklılaşması, piyasaya hitap etmesi ve markalaşması için kadını eğitim ve tasarım desteği ile güçlendirecek, yönlendirici çalışmalar yapacağız.
• Girişimcilikle ilgili mevzuat ve yönetmelikleri düzenleyecek, iyileştirecek, bürokrasiyi azaltacağız. Kadının şevkini kıran bürokratik süreçlerin aşılmasında rehberlik edeceğiz.
• Kentsel yoksulluk etkilerini en aza indirgeyecek hizmet modelini benimseyeceğiz. Yoksulluğun kısa vadede sosyal yardımlar, orta ve uzun vadede istihdam ve girişimcilik politikaları ile asgari düzeye inmesini sağlayacağız.

Destek Merkezleri ile kadının yaşamı kolaylaşacak

• Yerel yönetimlerle iş birliği ile günlük yararlanılabilecek, güvenlikli bakım merkezleri ile kadını destekleyeceğiz. Çocuk, engelli ve yaşlısını emanet edeceği, günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlar oluşturacağız.
• Kadının ekonomik katkısını dikkate alarak özellikle kreş hizmetinde mahalle bazlı erişilebilir, nitelikli, güvenilir ve uygun fiyatlı çocuk bakım hizmeti ile kadını ve aileyi destekleyecek, nefes aldıracağız.
• O.S.B ve teknoparkları teşvik mekanizmaları ile destekleyecek, içinde ya da yakınında kreş yeri ayrılmasını ve kreş açılmasını destekleyecek, kadının istihdama katılımını kolaylaştıracağız.
• Bakım merkezleri ve kreşleri yardımcı teknolojilerle iyileştirecek, yararlanıcıların kolay kullanımını destekleyecek, sivil inisiyatifle ortak sosyal sorumluluk projelerini destekleyeceğiz.
• Sosyal hizmet, çocuk gelişimi, fizyoterapi uzmanı gibi ihtiyaç duyulan bakım elemanlarının çalışmasını liyakat kriterleri ile belirleyecek, kadın ve çocuk perspektifinde meslek içi eğitimlerle farkındalıklarını arttıracağız.
• Kırsalda ve çeperlerde yaşayan kadın ve çocukların bu hizmetlere etkin erişimini ve fırsat eşitliğini sağlayacak politikalar geliştireceğiz.

Kadın İçin Adalet

Kadın İçin Adalet

Yol Haritası

ler kadının eğitiminin, çalışma imkanlarına erişiminin, psikolojik taciz ve şiddete karşı korunmasının, kanun önünde eşitliğinin ve toplumsal hayatın her alanında karar alma ve yönetim mekanizmalarına etkin katılımının sağlanmasının hayati öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal adalet ve güçlü bir toplum için kadının sosyal ve ekonomik durumunun güçlendirilmesi bir zorunluluktur.

Bu doğrultuda yapılması gereken çok sayıda düzenleme ve alınması gereken önlemler olduğunun, çözüm için atılması gereken çok yönlü (ekonomik, sosyal, eğitim, hukuki), çok aktörlü (idari makamlar, STK’lar, kolluk, yargı vs.) ve çok aşamalı (acil olanlar, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler) adımlar olduğunun bilincindeyiz. Tam da bu sebeple geliştireceğimiz politikaların gerçekçi, kendi içinde tutarlı ve birbiriyle uyumlu çalışmalar olmasını çok önemsiyoruz.

Bu amaçla DEVA Partisi Kadın Politikaları ile Hukuk ve Adalet Politikaları iş birliğinde bir çalıştay düzenledik. Ortak çalışma alanlarımız doğrultusunda üç konuda hedefler belirledik. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, kadınların eşit haklara sahip olmasını ve ceza infaz sisteminin muhatabı olan kadınların sorunlarını masaya yatırdık.

Çalıştayımızın sonuç raporu doğrultusunda ortaya çıkan yol haritamızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.

 KADINA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEYECEĞİZ!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) tarafından 2014 yılında gerçekleştirilen Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’na göre her 10 kadından yaklaşık 4’ü, eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine; %44’ü psikolojik şiddete; %30’u da ekonomik şiddete maruz kaldıklarını beyan etmişlerdir. 2020 yılında Türkiye genelinde 373 kadın öldürülmüş, 263 kadın ve aile bireyi ise yaralanmıştır. 2021 yılının Kasım ayının ortasına kadar da öldürülen kadın sayısı 345’i bulmuştur. Kadınlar yasalara rağmen korunamayarak şiddet görmekte ve hunharca katledilmektedir. Bu vahim gidişatı önleyebilmek için…
• İstanbul Sözleşmesine sahip çıkacağız.
• Kadınlara yönelik şiddetle mücadele amacıyla oluşturulmuş tüm yasal düzenlemelerin etkin biçimde uygulanmasının takipçisi olacağız.
• Yasaların koruyucu etkisini ortaya çıkaracağız.
• Uygulamada ortaya çıkan sorunları ortadan kaldıracağız.
• Yeni düzenlemeler yapacağız

PARTİ PROGRAMIMIZDA NELER VAR?
• Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve ‘Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ’ne yönelik 6284 sayılı yasayla belirlenmiş yaptırımların etkin şekilde uygulanmasını sağlamak.
• Kovuşturma ve ceza sistemini, ‘iyi hal indirimi’ gibi uygulamaları kaldırmak suretiyle, kadın hak ve özgürlüğünü koruyacak, kadınların güvenliğini sağlayacak şekilde yapılandırmak.
• Kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda sosyal bir norm oluşturmak gerektiği düşüncesinden hareketle, sorunların kaynağına inerek bunlarla yüzleşmeyi mümkün kılan sosyal rehabilitasyon birimleri oluşturmak.
 • Şiddetin her şeyden önce toplumsal bir sorun olması nedeniyle, her türlü şiddete karşı toplumsal bir mücadele seferberliği başlatarak, yaşamın her kesitinde ve toplumun tüm kesimlerince şiddet dilinden, bilhassa televizyonlarda şiddeti özendiren, kadını zayıf ve aciz gösteren yapımlardan uzak durulmasına yönelik kampanyaların ve tedbirlerin hayata geçirilmesini sağlamak.

KADINA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEYECEĞİZ!
A. ETKİN BİR BİLGİLENDİRME VE BİLİNÇLENDİRME FAALİYETİ İLE FARKINDALIK YARATACAĞIZ!

• Kadına yönelik şiddete yol açan psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel nedenlerle ilgili toplumda farkındalık yaratacak çalışmalar yapacağız.

• Kadına şiddetin temelinde yatan zihniyetin dönüşümü için eğitim alanındaki reform ve planlamaları ilkokuldan başlatacağız.

• Kırsal bölgelerde kız çocuklarının eğitim hayatına katılmalarını ve eğitimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmelerini sağlayacağız. Eğitim bütçesine özel bir kalem ekleyecek ve bütçenin yalnızca bu amaçla harcanmasını etkin biçimde takip edeceğiz.

• Lise vb. okullarda sosyal bilgiler dersi müfredatına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi dersini ekleyeceğiz.

• Üniversitelerde seçimlik ders olarak var olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi dersini zorunlu ders olarak tüm üniversitelerde ve tüm bölümlerde müfredata alacağız.

• Eğitim, araştırma ve toplumu bilinçlendirme çalışmalarında sivil toplum kuruluşları ile yaygın ve etkin iş birliğini destekleyeceğiz.

• Medyada şiddeti özendiren, kadını zayıf ve aciz gösteren yapımlardan uzak durulmasına yönelik kampanya ve tedbirlerin hayata geçirilmesini destekleyeceğiz. Yaşam alanlarını, şiddet dili ve görsellerinden arındıracağız.

• Şiddete uğrayan kadınlar ve kadın cinayetleri konusunda veri kayıt sistemi oluşturacağız. Şiddetle ilgili verilerin sağlıklı tutulması ve şeffaf olması için GREVIO gibi bir denetim mekanizması oluşturacak ve işlemesini sağlayacağız.

• Kadınlara, şiddet uygulanması veya şiddete maruz kalma tehlikesinin ortaya çıkması halinde başvuracakları hukuki yollara ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme yapmak üzere valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler nezdinde “Kadın Hukuk Danışma Birimleri” kuracağız.

Bu birimlerin, mahallelerde bulunan Sosyal Hizmet Merkezleri bünyesindeki ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve barolar ile iş birliği yapabilmeleri için gerekli mekanizmaları kuracağız.

• Kadının şiddete veya şiddet tehlikesine maruz kalması halinde sahip olduğu haklar ile ilgili bilgilendirici el kitabı, rehber, kılavuz ve broşürler yayınlayacağız. Kamu spotlarıyla da bu bilgileri yaygınlaştıracağız.

Evlilik öncesi eğitimler, aile danışmanlığı ve boşanma süreci danışmanlığı gibi danışmanlık hizmetleri verebilecek “Ücretsiz Aile Danışmanlığı Merkezleri” kuracağız.

• İçişleri ve Adalet Bakanlığı tarafından, kadına yönelik şiddet alanında doğrudan yahut dolaylı olarak görev alan tüm idari ve adli personel ile kolluk güçlerinin ve bekçilerin meslek içi eğitimlerle bilgi eksikliklerini gidereceğiz. Mağdura doğru ve makul yaklaşımın nasıl olması gerektiği konusunda cinsiyet eşitliği ve insan haklarına saygı temelinde hareket etmelerini sağlayacak uzman kişiler tarafından ilave eğitimler vereceğiz.

Kültür Sanat

Kültür Sanat

Kültürel çoğulculuk ilkesiyle her türlü kadın kimliğini ve ifadenin özgürlüğünü esas alarak kültür, sanat ve yaratıcı endüstrilerde tasarım, üretim, dağıtım ve katılım aşamalarında kadının güçlendirilmesini sağlayacağız.

Kültür ve sanat alanındaki profesyonel, amatör ve girişimci kadınlar için eğitim programları, danışmanlık, teşvik fonları, markalaşma, dijitalleşme ve mali destek programları geliştireceğiz. Kültürel ürün veya hizmet satışını içeren işletme alanlarında kadına fırsat eşitliğinin sağlanmasını teşvik edeceğiz. Ulusal ve uluslararası alanda kültür ve sanata yön veren kadınların desteklenmesini sağlayacak, teşvik edecek, ödüllendireceğiz. Denetleyici ve teşvik veren kuruluşlarda karar mekanizmaları ve yönetim süreçlerinde daha fazla kadının yer almasını sağlayacağız.

Kadın emeğinin doğru değerlendirilmesini sağlamak için zanaat-tasarım-sanat alanlarında üretimi destekleyeceğiz.

Kadın emeği ile üretilen ürünlerin gerektiği değeri görmesi ve kazanç alanlarının artırılmasını sağlamak amacı ile geleneksel sanat ve zanaatla uğraşan kadınların pazar erişimini kolaylaştıracak, danışmanlık hizmeti sunacak, finansal ve dijital okur-yazarlıklarını artıracak eğitimleri destekleyeceğiz.

Kadınlara yönelik telif hakları, fikri mülkiyet eğitimi ve danışmanlığı programları ile kadın emeğinin sömürülmesine engel olacağız.

Kadın sanatçı ve tasarımcıların uluslararası fuar ve programlara katılımlarını pozitif ayrımcılıkla destekleyecek ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışı ile bütçeden pay ayrılmasını sağlayacağız.

Kültür-Sanat alanında kadının dernek, vakıf ve kooperatifler ile desteklerinin artırılmasını sağlayacağız.

Kadın kooperatifleri ile zanaat-tasarım-sanat ekseninde daha özgün ve katma değerli ürünleri destekleyeceğiz.

Pahalı olan sanat eğitimleri için dar gelirli ailelerin kız çocuklarına burs imkânları sağlayacağız.

Kültür-Sanat alanlarını kadınlar için erişilebilir kılacağız.

Kültür-Sanatın kentlerden kırsala yayılmasını destekleyecek projeler geliştirerek kırsaldaki kadının kültür ve sanata erişimini sağlayacağız

Geleneksel el sanatları, gastronomi, müzik ve edebiyat gibi alanlarda kültür mirasının korunmasını, nesilden nesile ve kültürden kültüre aktarılmasını kadınlar yoluyla sağlayacağız.

Yaşayan atölyeler projesi ile usta-çırak geleneğinin ve kültürel değerlerin devamlılığını sağlayacak, bu atölyelerde ebeveyn-çocuk atölyeleri ve mesleki eğitimler düzenleyerek kadının kültür-sanata erişimini ve kültür-sanatta istihdamını destekleyeceğiz.

Kadınların içinde yer aldığı yerel ve geleneksel sanatlar için bölgesel/lokal haritalama yaparak bu alanların katma değerlerinin arttırılmasını sağlayacağız.

Kültür-Sanata ayrılan kamu alanlarının kadın erişim ve kullanımına uygun hâle getirilmesini sağlayacağız. Kültür ve sanata erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde, yerel yönetimler ve kent konseyi/ kadın meclisi ile iş birliği içerisinde, mobil tiyatro ve atölyeler aracılığı ile gezici programlar oluşturacak, bu program içinde kadınlar için özelleştirilmiş içerikler üreteceğiz.

Ulusal ve uluslararası düzeylerde kültür-sanat alanlarında kadın iş birliği ağları oluşturacağız.

Ulusal ve uluslararası kadın iş birliğini, bilgi ve tecrübe paylaşımını arttıracak, kültürel ve sanatsal etkileşimi destekleyecek programlar oluşturacağız.

Kültür ve sanat alanlarında kadın ağlarını dijitale de entegre ederek, kadının bu ağlara dijital olarak da erişimini sağlayacağız.

Kültür-sanat alanında yerel yönetimlerin de desteği ile bölgesel-mikro kadın iş birliği ağları oluşturarak kadınların bilgi ve tecrübe paylaşımını artıracağız.

Toplumsal cinsiyet eşitliği için kültür ve sanatı bir araç olarak kullanarak, zihniyet dönüşümünde aktif rol oynamasını sağlayacağız.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliği ile toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen kültürel içerikleri teşvik ederek, görünürlüklerini arttıracağız.

Kültürel içerik üretimlerinde UNESCO Kültür İfadelerinin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’ne referansla, kadınların toplum içindeki rol ve statülerinin geliştirilmesini destekleyeceğiz.

Kadın sanatçıların ifade etme özgürlüğünü destekleyecek ve cesaretlendirecek program uygulayacağız.

Medyada ve sanatsal eserlerde kadının toplumda öncü ve güçlü rol üstlendiği eserlerin çoğalmasını destekleyeceğiz.

Kültür ve sanatın, şiddetin azaltılmasında ve şiddet mağdurlarının sağaltılmasında iyileştirici rolünü etkin duruma getireceğiz.

Sanatı bireylerin hayatına daha erken yaşlarda girmesini sağlayarak sanatın iyileştirici rolünün kullanılmasını yaygınlaştıracağız.

Sığınma evlerinde şiddet mağdurlarına yönelik sanat terapilerinin kullanılmasını destekleyeceğiz.

Sanat terapisi eğitimini pedagojik müfredata ekleyerek, gerektiğinde kullanılmasını sağlayacağız.

Sağlıkta Kadın

SAĞLIKTA KADINA DEVA OLACAĞIZ

Tarihsel ve kültürel unsurlar barındırması sebebiyle kadın ve sağlık ilişkisi, farklı ülke toplumlarında değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle kadın sağlığına ilişkin araştırmalar, çalışmalar, planlamalar ve politikalar kuşkusuz bölgesel kültür merkezinde değerlendirilmelidir. 

Sağlıklı ailelerin dolayısıyla nesillerin devamında kadının rolü ve önemini dikkate alarak, toplumsal refahın sağlanması odağında çalışmalarımızı sürdürdük. Sorun ve ihtiyaçların doğru tespiti ve çözümü için sağlık politikalarımızın merkezinde “sağlıkta kadın” konusunu etraflıca ele aldık. Kadın ve sağlık konusunu hastalık ve engellilik hali ile sınırlandırmadan, bütüncül bir yaklaşımla; ‘Kadının bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali’ olarak değerlendirdik. Kadınların yaşamlarını etkileyen sağlık sorunlarının yansımalarını ve topluma etkilerini çok boyutlu olarak inceledik.

Geliştirdiğimiz çözüm önerileri ve politikalar ile başta kadınlar olmak üzere toplum sağlığının ve sosyal yaşamın iyileşmesiyle, gelecekte daha sağlıklı ve mutlu bir Türkiye oluşturmak başlıca amaç ve hedefimiz oldu.

Bu kapsamda çalışmalarımızı 4 ana başlık altında değerlendirdik;

 1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri,
 2. Kadına Özgü Sağlık Sorunlarında Koruyucu sağlık hizmetlerine ve tedaviye Erişim,
 3. Bilgilendirme ve Eğitim,
 4. Sağlıkta İş Gücü
 1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri:
  • Doğum öncesinden başlayarak yaşam boyu  sağlık izlemlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayacağız.
  • Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yapılan rutin taramaların dışında farklı ve yeni destek tarama programları planlayacak, kadın sağlığına bütüncül bir gelecek perspektifiyle bakacak, koruyucu  politikaları güçlendireceğiz.
  • Kadın doğum uzmanlarına erişim arrtıracak,, üreme sağlığı ve jinekolojik hastalıklar ile ilgili bilgilendirme yapacak, sağlık hizmeti vereceğiz.
  • Tüm kadınlara HPV aşısını ücretsiz sağlayacağız.
  • Kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinin  sayılarını ve etkinliklerini artıracak, kadınların bu merkezlere erişimini kolaylaştıracağız.
  • Kadının sağlık kurumlarına ulaşımının zor olduğu bölgelerde mobil çözümler planlayacağız.
  • Sosyal ve ekonomik destek alan ailelerin yoğun olduğu bölgelerde birinci basamak taramada ihtiyaç görülmesi durumunda, ilgili uzmanlık alanının desteğini sağlayacak, kadına rehberlik edeceğiz. 

Kadının beden ruh sağlığını da önceleyen politikalar geliştireceğiz.

  • Sağlıklı Hayat Merkezlerinin kadınlar tarafından etkin kullanılmasını sağlayacağız. 
  • Menopoz sonrası kadınların aktif bir hayat sürmelerini destekleyecek mekanizmalar kuracağız.
  • Birinci basamak sağlık hizmetlerinde diyetisyen ve psikolog hizmeti vererek kadın sağlığını destekleyeceğiz.  
  • Medyanın ve popüler kültürün pompaladığı mükemmel görünme baskısı ile oluşan takıntılı ruh haline sebep olan unsurlarla mücadele edecek, sağlıklı beden algısı ve beslenme ile ilgili tamamlayıcı eğitimleri erken yaşta vereceğiz.
  • Gebelere beslenme ve gebelik sürecinde spor yapmanın önemi üzerine eğitimler düzenleyecek ve spor yapabilmeleri için uygun ortamları sağlayacağız.
  • Sağlıklı beden algısı için medya ve sosyal medyada farkındalık oluşturacağız.
  • Sağlığı koruyucu takviye edici olduğu iddia edilen gıdaların Sağlık Bakanlığı tarafından  onaylı şekilde üretilmesini sağlayacağız.

Çocuk yaşta evliliklerin gerçekleşmesini engellemek için çalışacağız.

  • Destek Merkezleri ve muhtarlarla iş birliği içinde adölesan çağ olan 15-16 yaşlarındaki kız çocuklarının önce eğitimde kalmalarını sağlayacak, kız çocukları ve ailelerini seminerler, eğitimler ile bilinçlendirecek, gerektiğinde psikolojik destek sağlayacağız. 

Dezavantajlı kadınların insan onuruna yaraşır şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlayacağız

 • Cezaevlerindeki kadınların belli hastalıklar için tarama çalışmalarının ve tedavilerinin düzenli olarak yapılmasını sağlayacağız. 
 • Temel hijyen ihtiyaçları doğrultusunda gerekli miktarda malzemeyi temin edeceğiz.
 • Cezaevinde doğup büyüyen ve anneleriyle cezaevinde kalmak zorunda olan çocuklar için gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin verilmesini sağlayacağız.
 • Cezaevlerinde acil durumlarda kullanılmak üzere yeterli ilaç ve medikal malzeme bulundurulmasını sağlayacağız.
 • Cezaevlerindeki kadınların infaz süresi sonrası topluma kazandırılabilmesi için psikolojik destek sağlayacağız.
 • Engelli kadınların sağlık taraması ve jinekolojik muayenesine imkân sağlayacak koşulları sağlayacağız. 
 • Engelli kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak engelli dostu politikalar uygulayacak, gerekli durumlarda sağlık birimlerinden özel yönlendirme ve destek hizmeti sağlayacağız. 
 1. Kadına Özgü Sağlık Sorunlarında Sağlık Hizmetlerine Erişimi Kolaylaştıracağız:
 • Mevsimlik kadın tarım işçilerinin kayıtlı istihdama katılımının sağlanması ile sağlık sigortası ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlayacağız. Bunun için 5510 sayılı kanunda gerekli düzenlemeyi tanımlayacağız. 
 • Mobil sağlık ekipleriyle, Mevsimlik işçi kadınların sağlık tarama ve tedavi hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayacağız.
 • Kırsalda bölgesel ve mesleki riskleri dikkate alarak belli periyodik  tetkikleri zorunlu kılacak, erken teşhis süreçlerini geliştireceğiz..
 • Eczacıların, kronik hastalıklarla ilgili bilinçlendirme, sağlık okuryazarlığına gibi konularda sağlık sistemine destek vermesini teşvik edeceğiz.
 • Kadının sağlık hizmetlerinde karşılaştığı dil bariyerini tercümanlar ve randevu sistemine eklenen çoklu dil seçeneğiyle aşacağız. 
 • Meme kanseri ve alt türlerinde kullanılan yenilikçi birçok tedavinin ithal edilen yeni ilaçların Sosyal Güvenlik Kapsamında ödenmesi için değer bazlı geri ödeme sistemine geçeceğiz.
 • Kadınlarda sık görülen rahim ağzı, meme, akciğer, yumurtalık gibi kanserlerle mücadelede için tedaviye erişimde basamaklar arası bilgi ve takip entegrasyonu sağlayacağız.
 • Evde bakım hizmetlerini yeniden tanımlayacağız; daha nitelikli, ulaşılabilir ve güvenli hale getireceğiz.
 1. Bilgilendirme ve Eğitim
 • Kadınların hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaşacabileceği sağlık sorunları ile ilgili akılcı ilaç kullanımı eğitimleri planlayacağız. Akademik kurumlar,, eczacılar ve diğer sağlık çalışanları ile  birlikte hareket ederek eğitimlerin yüz yüze ve aktif verilmesini sağlayacağız. Ayrıca dileyen kadının online sistem üzerinden de bu eğitimi almasını destekleyeceğiz.
 • Hizmet içi eğitimlerle sağlık personelini eğitecek, kadınların sağlığa erişim konusunda  yaşadığı sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlar ile ilgili farkındalıklarını arttıracak, kadına etkin ve doğru yaklaşımda bulunmalarını sağlayacağız.
 • İlkokuldan itibaren  üzere öğrencilere temel sağlık eğitimi vereceğiz. 
 • Türkiye’nin demografik yapısını dikkate alacağız ve mülteci kadınların da bu programlardan istifade etmesini sağlayacağız.
 • Gebeler için gebelik öncesi ve sonrası için ilgili sağlık birimlerindeeğitim hemşiresi olmasını sağlayacağız..

Üreme sağlığı konusunda etkin bilgilendirme yapacağız

 • Aile sağlığı merkezlerinde anneliğe hazırlık de gebeliktenkorunma yöntemleri konularında kurs ve seminerler düzenleyeceğiz. 
 • Sağlıklı Hayat Merkezlerinde aile planlaması bilgilendirmesi yapılmasını sağlayacağız.
 • Sağlıklı Hayat Merkezlerinde  ücretsiz  kadın ve bebek sağlığı, emzirme, ergenlik, bebek bakımı, gebelik gibi paket program eğitimlerini  vereceğiz.  
 • Özellikle dezavantajlı, desteğe muhtaç kadınların doğum kontrol ilaç ve cihazlarını  birinci basamak sağlık birmlerinden temin edebilmesini sağlayacağız..
 • Ebelerin istenmeyen gebelik, korunma yöntemleri gibi eğitimler vermesini sağlayacağız. 
 • Kadın sağlığı için önemli olan aşıların yaptırılmasını teşvik edeceğiz. 
 • Korunma, istenmeyen gebelikler ve çocuk yaşta doğumun yarattığı hayati riskler için ilgili mevzuatta tanımlanmış tıbbi  süreçlerin sağlık kuruluşları tarafından etkin şekilde uygulanmasını sağlayacağız. 
 • İnfertil kadınlarda çocuk sahibi olamamanın suçmuş gibi algılanmasının önüne geçecek, sosyo-kültürel farkları da dikkate alarak aileleri bilinçlendireceğiz.
 • Normal doğumu kolaylaştırmak amacıyla sağlık birimlerinde doğum koçu bulunduracağız.

Cinsel konularda erken yaşlarda bilgilendirme yapacağız. 

 • Çocukların gelişim dönemlerini göz önüne alarak,psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları ve  cinsel terapistler ile  iş birliği yaparak erken yaşlardan itibaren cinsel sağlık eğitiminin Eğitim sistemi içinde etkin şekilde verilmesini sağlayacağız.  
 1. Sağlıkta İşgücü
 • Evde engelli ya da hasta bakımı yapmak durumunda kalan kadını özel eğitimlerle destekleyecek, mesleki sertifika almasını sağlayacak ve kayıt içi sistemde güvenceli çalışmasını temin edeceğiz.

Sağlık turizminde çalışan kadın sayısını ve kadın girişimcileri arttıracağız

 • Kadınları sağlık turizmi alanında donanıma kavuşturacak interaktif eğitim programları, girişimcilik kampları vb. destekler vereceğiz.
 • Sağlık turizminde çalışan kadınların işlerinde kolaylık sağlamak amacıyla işbiriliği ağı kuracağız. 
 • Kadın rol modeller belirleyip, “başarı öyküleri” paylaşılarak bu alanı cazip hale getireceğiz. 

Kadınların sağlık bilimleri ile ilgili meslekleri daha fazla tercih etmesini sağlayacağız

 • Kadınların çalışma koşulları nedeniyle tercih etmediği sağlık bilimleri alanlarını cazip hale getirecek çalışmalar yapacağız.
 • Kadınların tıp kariyerinde ilerlerken,eğitim döneminden başlayarak cam tavana çarpmalarını engellemek amacıyla “ikincil değerlendirme” süreci oluşturacağız.

Sağlık Sektöründe karar ve yönetim süreçlerinde kadınların daha fazla yer almasını sağlayacağız.

 • Atamalarda temel kriter olarak liyakati esas alacağız. Bunun için performans kriterleri, izlem ve teşvik mekanizmaları oluşturacağız.
 • Özellikle sağlık alanında faaliyet yürüten meslek odaları, sendikalar, dernekler gibi sivil toplum kuruluşlarında kadın üye ve yönetici sayılarının artmasını teşvik edecek mekanizmalar geliştireceğiz..
 • Sağlık çalışanlarının çok önemli bir sorunu olan kreş ihtiyacını çözeceğiz.
 • Kamuda atama bekleyen sağlık meslek mensuplarının atanma süreçlerini tamamlayacağız; kadınların tercih ettiği ve mesleklerini rahat şekilde ifa edebilecekleri (barınma, ulaşım vb) koşulları sağlayacağız.  
 • Tüm sağlık çalışanlarının gelir ve özlük haklarını iyileştireceğiz; meslek onuruna yakışır bir hayat sürmelerini sağlayacağız. Kadınlar sağlık bilimleri alanlarını meslek olarak tercih etmesini sağlayacağız. 
Hakkındaki Videoyu Oynat Devasal Çözümler. DEVA Hazır.

DEVASAL ÇÖZÜMLER Eylem Planı Sunumu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yapılması gerekenleri anlattı.

Bilgilendirme ve Eğitim

Kadınların her yaşta karşılaşacağı farklı temel sağlık sorunları ile ilgili ilaç kullanımı eğitimleri planlayacağız. İlaç firmaları, eczaneler ve diğer sağlık personelleriyle birlikte hareket ederek eğitimlerin yüz yüze ve aktif verilmesini sağlayacağız. Ayrıca dileyen kadının online sistem üzerinden de bu eğitimi almasını destekleyeceğiz.

Bilgilendirme ve Eğitim. DEVA Hazır.
Koruyucu Sağlık Hizmetleri. DEVA Hazır.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Doğum öncesinden başlayarak yaşamın sonuna kadar sağlık izlemlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayacağız.

Kadına Özgü Sağlık Sorunlarında Önleyici ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerine Erişim

Kırsalda bölgesel ve mesleki riskleri dikkate alarak periyodik bazı tetkikleri zorunlu kılacak, erken teşhis ve tedaviyi yaygınlaştıracağız. Eczaneleri kronik hastalık takibinden, sağlık okuryazarlığına kadar birçok konuda sağlık sistemine destek verecek şekilde konumlandıracağız. Kadının sağlık hizmetlerinde karşılaştığı dil bariyerini tercümanlar ve randevu sistemine eklenen çoklu dil seçeneğiyle aşacağız.

Kadına Özgü Sağlık Sorunlarında Önleyici ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerine Erişim. DEVA Hazır.

90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları hiç duydunuz mu?

DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulanacak eylem planları

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Skip to content